องค์กรภาคประชาสังคม

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 38) “สถานการณ์การมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนและประชาสังคม”

ในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพเป็นที่คาดหวังจากองค์การสหประชาชาติและทุกประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 17 (SDG17)


กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม”

วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบอลรูม ๒-๓ ชั้น ๖ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน