เครือข่ายภาคประชาสังคม


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 41) “พัฒนาการ ประชาสังคมจังหวัด”

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกถึงสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกถึงปัญหาที่กำลังเผชิญ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติ 


เครือข่ายประชาสังคม : พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้

ชีวิต คือ เครือข่าย แบบแผนของชีวิตก็คือแบบแผนในรูปเครือข่าย ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไรก็ตามที่เรามองเห็นปรากฏการณืของชีวิตใดๆ นั้นคือเรากำลังเห็นความเป็นเครือข่าย