เชียงราย

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 50) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย”

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งและดำเนินงานมาได้  8 ปี  โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า