เชียงใหม่

ดอยสวรรค์แม่กำปอง เศรษฐกิจฐานชุมชน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 10/2566)

เมื่อต้นปี คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน วุฒิสภา ได้ไปเยี่ยมชมกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  


ศิลาดล คนไทลื้อ เศรษฐกิจดอยสะเก็ด | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 9/2566)

อำเภอ เป็นพื้นที่มีขนาดเล็กกว่าจังหวัดมาก ทั้งยังมีหน่วยเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่หลากหลายและครบครัน มีภาคส่วนทางเศรษฐกิจครอบคลุมการเกษตร อุตสาหกรรม หัตกรรม ท่องเที่ยวชุมชนและการบริการแบบสมัยใหม่  ดังเช่นที่อำเภอดอยสะเก็ด


เชียงใหม่หลังโควิด เศรษฐกิจจะไปทางไหน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 8/2566)

ในคราวที่คณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของวุฒิสภาไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่