เพชรบุรี

สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เกิดจากการรวมตัวกันโดยธรรมชาติของประชาชนหลากหลายอาชีพ หลากหลายเพศ วัย และฐานะชาติพันธ์ เพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหาของท้องถิ่นบ้านเมือง และส่งเสริมเพิ่มพลังความเข้มแข็งของประชากรในท้องถิ่นจากการรวมตัวพูดคุยกัน นัดหมายกันเป็นประจำ จึงเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง ตั้งชื่อ ของกลุ่มว่า “กลุ่มคนรักเมืองเพชร”