เศรษฐกิจท้องถิ่น

ธุรกิจไม้ขุดล้อม เศรษฐกิจชุมชนที่แก่งคอย

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 22/2566) คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ไปศึกษาเครือข่ายธุรกิจไม้ขุดล้อม


เศรษฐกิจภูเก็ต บนฐานหลักสิบเสา | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 16/2566)

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีพื้นที่ 543 ตร.กม. ประชากร 417,000 คน  แบ่งเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 96 หมู่บ้าน 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติจึงมีนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านคน และประชากรแฝงอีกราว 5 แสนคน


ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เศรษฐกิจชุมชนในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 15/2566)

คณะติดตามเสนอแนะยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันของวุฒิสภา ลงไปเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นจังหวัดสำคัญในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ


มนต์รักป่าซาง พลังเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ไม่อาจมองข้าม | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 14/2566)

ด้วยชื่อเสียงผลงานชุมชนจัดการขยะที่ได้รับรางวัลในระดับชาติจำนวนมากมาย  ทำให้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปฯของวุฒิสภา สนใจลงไปศึกษาดูงานพื้นที่ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง จังหวัดลำพูน


ปฏิรูปโหวต 2566 เลือกปฏิรูปการเมือง เลือกเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 12/2566)

ในฐานะที่มีส่วนในดูแลประเด็นงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาการเมืองของวุฒิสภา มีผู้ถามว่าในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 นี้ กรรมาธิการมีแนวทางการทำงานอย่างไรบ้าง ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นประกอบการรายงานการดำเนินงานต่อพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้


เศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมชุมชนเข้มแข็งกับการแข่งขัน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 11/2566)

ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดยุทธศาสตร์ชาติความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและแผนฟื้นฟูภายหลังโควิด ในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองสำคัญของภาคเหนือ


ศิลาดล คนไทลื้อ เศรษฐกิจดอยสะเก็ด | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 9/2566)

อำเภอ เป็นพื้นที่มีขนาดเล็กกว่าจังหวัดมาก ทั้งยังมีหน่วยเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่หลากหลายและครบครัน มีภาคส่วนทางเศรษฐกิจครอบคลุมการเกษตร อุตสาหกรรม หัตกรรม ท่องเที่ยวชุมชนและการบริการแบบสมัยใหม่  ดังเช่นที่อำเภอดอยสะเก็ด


เชียงใหม่หลังโควิด เศรษฐกิจจะไปทางไหน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 8/2566)

ในคราวที่คณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของวุฒิสภาไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่