เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจลำพูน จังหวัดรายได้สูง ประชาชนรายได้ต่ำ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 13/2566)

จังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งของอดีตเมืองโบราณนามว่า ‘หริภุญไชย’ มีอายุประมาณ 1,300 ปี  โดยฤาษีวาสุเทพ เกณฑ์คนมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง 


พุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 168)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เมืองรองและเมืองขนาดเล็ก เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 121) “เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น”

เมื่อสัปดาห์ก่อน ในการประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 119) “ กระแสเศรษฐกิจใหม่ ฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ”

ในแง่ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน “เศรษฐกิจใหม่” มีความสำคัญมาก ในฐานะเป็นหัวหอกการขับเคลื่อนเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 96) “ ปฏิรูปเศรษฐกิจยุคโควิด ”

สถานการณ์โควิด-19 ทำลายระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ธนาคารโลกและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินความรุนแรงของผลกระทบสำหรับประเทศไทยว่าหนักยิ่งกว่าวิกฤติ “ต้มยำกุ้ง” ปี 2540


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 7) “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ก่อนโควิด-19”

ความแตกต่างด้านรายได้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้ของประชากรหรือการถือครองรายได้ของกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ พบว่า


ฟื้นฟูสังคม เสริมเศรษฐกิจฐานราก

“หมอพลเดชแนะใช้รูปแบบกองทุน SIF ฟื้นฟูสังคมภายหลังสงครามโควิด” การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิดไวรัส ได้เคลื่อนออกจากเมืองจีนด้วยเหยื่อผู้ป่วยหลักแสน ย้ายศูนย์ไปที่ยุโรป จนบัดนี้มีผู้ป่วยเป็นหลักล้าน และดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดที่หนักที่สุด ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเมื่อไร