แผนที่จุดเสี่ยงเสี่ยงภัยพิบัติท่าวังผา (เบื้องต้น)

ข้อมูลจากการลงสำรวจ ระหว่างเดือน มกราคม-กรกฏาคม 2562 โดย สถานบันพัฒนาประชาสังคมร่วมกับเครือข่ายภัยพิบัติในพื้นที่ท่าวังผา, ปภ.จังหวัดน่าน, เครือข่าย รพ.สต., ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน