แม่สอดข้อมูลจุดเสี่ยงภัยพิบัติ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด (พื้นฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลแม่ปะเป็นพื้นที่ลาดชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 1,400 ไร่ โดยบางหมู่บ้านมีพื้นที่กว้างแต่จำนวนประชากรน้อย และตำบลแม่ปะนั้นมีป่าชุมชน จำนวน 4 แห่ง


แม่สอด : จากเครือข่ายชุมชนในนครแม่สอด สู่การลดความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

​ระบบลุ่มน้ำของพื้นที่แม่สอด ประกอบลำน้ำเมยและลำน้ำสาขา โดยแม่น้ำเมยมีต้นน้ำ ที่ตำบลวาเล่ย์ อ.พบพระ ไหลลัดเลาะชายแดนไทย-พม่า ผ่านเข้าสู่พื้นที่ อ.แม่สอด แล้วไหลไปพื้นที่ อ.แม่ละมาด โดยแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาขา มีอิทธิพลสำคัญต่อการเกิดภัยพิบัติของพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกของจังหวัดตาก


รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง”

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด  และผู้นำชุมชน สนับสนุนโดย  อำเภอแม่สอด,เทศบาลนครแม่สอด, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมร้อยการดำเนินงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติแม่สอด”

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่ปะ จังหวัดตาก จัดโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ


ปฏิบัติการ เชื่อมร้อยการดำเนินงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติเมืองแม่สอด จ.ตาก 2561 (และจัดทำชุดข้อมูลชุมชนแม่สอด)

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เครือข่ายจัดการภัยพิบัติแม่สอด และประชาคมจังหวัดตาก


การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาพส่วน  โดยเฉพาะชุมชนแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน ที่ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเอง