การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน : กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน

กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โดยความร่วมมือของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และธนาคารโลก

จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน” ให้กับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ช่วงระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.แมน ปุโรทกานนท์ อ.วัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า อ.กมลกาจ รุ่งปิ่น และผู้ประสานงานระดับพื้นที่ของโครงการ ช.ช.ต.

มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก อปท.ต่างๆ ประมาณ 50 คน ผู้เข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความต้องการของชุมชนผ่านการวาดผังชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา

ศักยภาพพื้นที่ตำบลผ่านการระดมความคิดเห็น ค้นหาประเด็นพัฒนา วิเคราะห์ประเด็นผ่านการให้คะแนน 2 แบบ คือ แบบคะแนนแต้มรายบุคคล และแบบพิจารณาตามเกณฑ์ร่วมกลุ่ม

 

 

 

อ.วัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
” แจงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วการกระจายอำนาจนั้นเป็นการสร้างให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการมองเห็นปัญหา และแก้ไขด้วยทุนที่ท้องถิ่นมี นอกจากการแก้ปัญหาแล้ว ยังมีการค้นหาประเด็นพัฒนาอีกด้วย
ซึ่งงานพัฒนาชุมชนนั้นต้องใช้ทั้งความอดทนและระยะเวลาไม่น้อย การดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่นที่มีกฎ ระเบียบ หลายส่วนที่ประชาชนไม่ทราบและต้องทำความเข้าใจ
เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดต่องานพัฒนาที่องค์กรท้องถิ่นมี แผนจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และความสอดคล้องทิศทางการพัฒนาในทุก ๆ ระดับ
ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบายในส่วนของการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผน 3 ปี ซึ่งมีแบบบันทึ ประกอบด้วย 9 แบบ แบ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 แบบ คือ 1. แบบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยท.01) 2. แบบแผนที่ยุทธศาสตร์ (ยท.02) 3. แบบประเด็นยุทธศาสตร์
(ยท.03) 4.แบบรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ยท.04) สำหรับแผนพัฒนา ๓ ปี ประกอบด้วย 5 แบบ คือ 1. แบบรายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) 2. แบบบัญชีประสานโครงการพัฒนา (ผ.02)
3. แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.03) 4.แบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) และ แบบบัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.02)
แบบบันทึกดังกล่าวล้วนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงแนวทางการทำงานและการจัดทำแผนนับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และ
ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่น ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เน้นย้ำประเด็นสำคัญหลังจากแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี ตามแบบ ผ.01 ว่า ในการดำเนินการโครงการพัฒนานั้นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
รวมทั้งคำนึงถึงความครอบคลุม ความต่อเนื่องของโครงการ การระบุเป้าหมายผลผลิตนั้นเป็นการบ่งบอกถึงค่าผลงาน
กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนซึ่งจะสัมพันธ์ไปกับตัวชี้วัด ที่ต้องกำหนดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ช่วงท้ายของการฝึกอบรมผู้เข้าร่วม คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Be the first to comment on "การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน : กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส"

Leave a comment

Your email address will not be published.