ความรู้ในงานพัฒนา

เครือข่าย พลังงานชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ

เครือข่ายพลังงานชุมชน – เครือข่ายชุมชนพลังงานทางเลือก ? เครือข่ายพลังงานชุมชน เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มบุคคล องค์กรและภาคีที่มีความสนใจ เรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันในประเด็นส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานชุมชน  และพลังงานเพื่อคนทั้งมวล เครือข่ายชุมชนพลังงานทางเลือก เป็นความสัมพันธ์ของข่ายงานชุมชนเข้มแข็ง ที่มีความรอบรู้และมีประสบการณ์พึ่งตนเอง  ในด้านพลังงานทางเลือก และสามารถสร้างสรรค์ พัฒนาและบริหารกิจการ “วิสาหกิจพลังงาน” เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นของตน ภาพประกอบจาก เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนจัดการตนเอง หรือ ชุมชนเป็นสุข เป็นคำที่นักพัฒนาใช้ในความหมายเดียวกันในเชิงการปฏิบัติการ หมายความว่า ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ ปรับตัวและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ…

Read More

Mind Mapping

Mind map คืออะไร Mind map ประกอบด้วยคำ หรือ ความคิดรวบยอด (concept) ที่เขียนไว้ตรงกลาง และถูกเชื่อมโงด้วยเสนความสัมพันธ์ที่แทนความคิดหลัก 5- 10 เส้น และ ลากเส้นของความคิดย่อย 5-10 เส้นที่สัมพันธ์กับคำที่เป็นความคิดหลักเหล่านั้นอีกต่อหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาอนาคตร่วมกัน Future Search Conference (FSC)

Future Search Conference หรือการประชุมเพื่อค้นหาอนาคต เป็นเครื่องมือ หรือเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่มที่เพิ่งมีการนำมาใช้ในสั้งคมไทยไม่นานนัก และยังใช้กันอยู่ในวงจำกัด การค้นหาอนาคต คืออะไร