ความรู้ในงานพัฒนา

[VDO] ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน

ลองฟังเสียงปรารณ์ชาวบ้าน ที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและจัดการปัญหา เริ่มจากตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อน

Read More

แผนที่ผลลัพธ์คืออะไร

แผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผลการทำงาน ที่มาเสริมวิธีการประเมินผลรูปแบบเดิม โดยที่ “แผนที่ผลลัพธ์” ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนา นั่นคือ


Mind Mapping

Mind map คืออะไร Mind map ประกอบด้วยคำ หรือ ความคิดรวบยอด (concept) ที่เขียนไว้ตรงกลาง และถูกเชื่อมโงด้วยเสนความสัมพันธ์ที่แทนความคิดหลัก 5- 10 เส้น และ ลากเส้นของความคิดย่อย 5-10 เส้นที่สัมพันธ์กับคำที่เป็นความคิดหลักเหล่านั้นอีกต่อหนึ่ง