ความรู้ในงานพัฒนา

ระบบการศึกษาทางเลือกกับสถาบันการเมืองวิถีใหม่

นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป (บรรยายหลักสูตรนักศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์การเมืองเชิงศีลธรรม / 15 มกราคม  2566)

Read More


[VDO] ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน

ลองฟังเสียงปรารณ์ชาวบ้าน ที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและจัดการปัญหา เริ่มจากตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อน