ความรู้ในงานพัฒนา


เร่งสมรรถนะของชาติ

เร่งสมรรถนะของชาติ ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติทั้ง 8 เรื่องที่กล่าวข้างต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางปัญญา ซึ่งยังมีอื่นๆอีกมากอันจะไม่กล่าวในที่นี้ สกว.ในการทำงานมา 16 ปี อยู่ในฐานะที่จะรู้ดีที่สุดถึงงานวิจัยและนักวิจัยเก่งๆทั้งประเทศ รัฐบาลใหม่น่าจะขอให้ สกว.ยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ