ความรู้ในงานพัฒนา

จาก “เผด็จการทหาร” สู่ “ประชาธิปไตยสากล” ในเกาหลีใต้

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 15 มิถุนายน 2559 *เคยนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการปัญหาความยากจนฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลข 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

Read More

[VDO] ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน

ลองฟังเสียงปรารณ์ชาวบ้าน ที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและจัดการปัญหา เริ่มจากตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น 4 กรณี : การศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย  พลเดช  ปิ่นประทีป กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2561