CSDI Blog

“ทุจริตคอร์รัปชัน หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 2/2566)

การปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.) สนใจติดตาม

Read Moreการศึกษาเพื่อแก้ความยากจน : วณี ปิ่นประทีป รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 160)

ดร.วณี ปิ่นประทีป ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข เคยช่วยทำหน้าที่เลขานุการให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ(อานันท์ ปันยารชุน) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (ประเวศ วะสี) ปัจจุบันเป็นนักพัฒนาอิสระที่มีงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดทั่วประเทศ