CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 108) “ปฏิรูปจัดการทุจริต ไปไหวมะ”

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาช้านาน มีลักษณะซับซ้อนเชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง

Read Moreรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 101) “ราชการวิถีใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น”

การปฏิรูปภาครัฐถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”