CSDI Blog

“ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนมัญจา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 130)

กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา สนใจติดตามโครงการ ” แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ” เป็นพิเศษมาตั้งแต่เริ่มต้น  

Read More

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 121) “เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น”

เมื่อสัปดาห์ก่อน ในการประชุมวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานรากรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 119) “ กระแสเศรษฐกิจใหม่ ฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ”

ในแง่ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน “เศรษฐกิจใหม่” มีความสำคัญมาก ในฐานะเป็นหัวหอกการขับเคลื่อนเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง