CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

Read More

รายงานประชาชนโดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 36) “ ฐานประชาธิปไตยชุมชนภาคเหนือ ”

สำรวจสถานการณ์ประชาธิปไตยชุมชนเป็นรายภูมิภาค โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 35) “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการ


เรื่อง สภาประชาสังคมไทย เรียนพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ทุกจังหวัด ทุกกลุ่ม

1. ตามที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ได้มีฉันทามติในครั้งการประชุมสมัชชาเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ว่าจะร่วมกันจัดตั้งสภาประชาสังคมไทย