CSDI Blog

“คำนูณ สิทธิสมาน : อีอีซีภาคประชาชน” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 157)

ส.ว.คำนูณ สิทธิสมาน ในขณะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ เป็นอีกผู้หนึ่งที่คิดริเริ่มการจัดทำสมุดปกขาวขับเคลื่อนข้อเสนอทางนโยบาย

Read More

“มรดกโลก เสียงแคนสองฝั่งโขง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 143)

แคน พิณ ซอ โหวด เป็นดนตรีพื้นบ้าน หมอแคน หมอลำ เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทั้งสองฟากฝั่ง


“ จากคิรีวง ลงปากพนัง ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 142)

ปลีกเวลาวันสุดสัปดาห์ระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา  ลงไปเยี่ยมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากที่นครศรีธรรมราช  มีทีมงานนครศรีฯวิถีใหม่เป็นผู้นำทาง


“ เมืองโบราณคูบัว ร่องรอยทวารวดี ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 141)

เมืองคูบัว เป็นเมืองโบราณอยู่ห่างจากเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของอาณาจักรทวารวดี