สำนักงานสมาชิกวุฒิสภา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

Read More

การเมืองวิถีใหม่ ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชนจากฐานล่าง

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (คำบรรยายของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมออนไลน์สมาชิกเครือข่ายพลเมืองวิถีใหม่ ของภาคประชาสังคม วันที่ 26 สิงหาคม 2564)


ebook ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ก้าวข้ามความแตกแยก สู่การเมืองวิถีใหม่

ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ก้าวข้ามความแตกแยก สู่การเมืองวิถีใหม่ โดยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา


สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ของหมอพลเดช

19-20 มิถุนายน 2564 ในวันอังคาร พุธ 22-23 มิ.ย.​64​ จะมีการประชุมร่วม 2 สภา สส.+สว. เพื่อพิจารณากฎหมายปฏิรูปหลายฉบับ อาทิ (ร่าง)พรบ.ประชามติ (ร่าง)พรบ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด ฯลฯ แต่เรื่องที่ด่วนเข้ามาแบบร้อนๆ คือ ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นแบบรายมาตรา ซึ่งเท่าที่ทราบในขณะนี้มีจำนวนนับ 10