Community Organization Database

โครงการ เสริมศักยภาพภาคประชาสังคม เป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อมูลจำนวนองค์กรชุมชน 24 ประเภท
ซึ่งสะท้อนภาพระบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับชุมชนของสังคม

ลำดับประเภทขององค์กรชุมชนหน่วยงานแม่ข่าย/องค์กรที่รับผิดชอบปี 2560/2561
(องค์กร)
1องค์กรสาธารณประโยชน์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์5,586
2องค์กรสวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์103
3วิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์78,725
4กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(สทบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี
78,485
5ป่าชุมชนกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10,382
6ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET)สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)2,621
7เครือข่ายป่าชุมชน รางวัลลูกโลกสีเขียวสถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)141
8สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 944
9หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 8,780
10ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 1,353
11กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 25,936
12กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP (5 ดาว)กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 19,560
13กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)7,766
14ตำบลจัดการตนเองสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 3,490
15สภาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 7,782
16กองทุนสวัสดิการชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 6,007
17สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด1,181
18ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)3,001
19สถาบันการเงินชุมชนธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)484
20ตำบลสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)2,388
21กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)409
22กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ
กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ878
23เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)77
24กลไกศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.)76
รวม (องค์กร)266,155

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลองค์กรชุมชนไฟล์ Excel โดยคลิกที่ชื่อประเภทองค์กรแต่ละประเภท