Articles by Admin

สานพลังชุมชน รับมือโควิด (2) “สุขอนามัย ระเบียบวินัยสังคม”

27 มีนาคม 2563 ถึง พี่น้องเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด ทุกพื้นที่ 1. วันแรกที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์โควิด-19 มีมาตรการรูปธรรมในด้านต่างๆ ประกาศออกมากมาย พวกเราควรติดตาม ดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พอ ต่อไปคงมีออกมาเพิ่มเป็นรายวัน เพราะสถานการณ์การระบาดทั่วโลก (นอกประเทศจีน) ยังคงพุ่งทะยานไม่หยุด จากจุดตั้งต้น ผู้ป่วยสะสม 1 แสนคนแรกการระบาดใช้เวลา 67 วัน ต่อมาแสนที่…ไทยรวมพลัง ต้านโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 มีนาคม 2563 ถ้าถึงตอนนั้นจริง ก็ต้องวัดดวงกันที่ “ทุนทางสังคม” หรือ ความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน


pandemic, panic : ผลกระทบโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 17 มีนาคม 2563 ถ้านำแบบแผนระบาดในจีนมาเทียบเคียง อาจทำนายอย่างคร่าวๆสถานการณ์จะไปสิ้นสุดราวเดือน มิ.ย.


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคใต้ (21 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


ทางออกสู่การแก้ปัญหา ชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพฯ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาประชาสังคม นำโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และทีมงาน ลงสอบถามข้อมูลชุมชนกองขยะหนองแขม โดยมีการตั้งวงพูดคุยถึงปัญหาฐานชุมชนและความพร้อมของพื้นที่ ตลอดจนทางออกของชุมชน เพื่อเตรียมจัดข้อมูลเสนอโครงการฯ ต่อไป


วิสาหกิจชุมชนมาบไร่รีไซเคิลขยะเพื่อสังคม จ.ชลบุรี

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจากการพูดคุยในเวที ทำให้เกิดการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงการจัดการขยะ ในแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ ตลอดจนการพัฒนาเป็นโรงแยกขยะจากพลังงงานทดแทน


[VDO] ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน

ลองฟังเสียงปรารณ์ชาวบ้าน ที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและจัดการปัญหา เริ่มจากตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อน


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคเหนือ (15 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคกลาง (14 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


หมอพลเดช ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ ประเด็น COVID-19

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ เกี่ยวกับประเด็น COVID-19 ผลกระทบ แนวทางการป้องกัน และข้อเสนอ ณ ห้องประชุม 2503 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ


สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนภาคพลเมือง

โดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เมื่อครั้งที่ผมดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่ง ชื่อ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  จำได้ว่าในเวลานั้นเรามีเจตนารมณ์ที่จะวางแนวคิดเชิงทิศทางและนโยบายในเรื่องสิทธิเด็ก (Child Right) และการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Protection) เป็นสำคัญ