Articles by Admin

มอบเอกสารรายชื่อ 77 จังหวัด 111 คน เสนอ ส.ว.พลเดช แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานฯ 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน “การเมืองวิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา


เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว. ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือนร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 50) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย”

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งและดำเนินงานมาได้  8 ปี  โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า