Articles by Admin

สรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” วันที่ 13-14 ส.ค. 2563

ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 6โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่ววนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดย มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพื่อดำเนินงาน โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อให้สามารถเป็นกลไกตัวแทนในระดับชาติและระดับพื้นที่ขององค์กรภาคประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมในระดับจังหวัดและประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับเวทีครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 152 คน ประกอบด้วยแกนนำ ศปจ. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม…


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 24) “ จีน-อินเดีย มุ่งขจัดความยากจนในแบบของตน”

สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าหมาย กระทั่งธนาคารโลกรายงานว่า ปี ๒๐๑๙ คนจนได้ลดจำนวนลงเหลือเพียง ๑๖.๖ ล้านคนเท่านั้น


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 23) “ถ่ายโอนสถานบริการสู่ท้องถิ่น ปี 2562”

จำนวนโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 ระบุว่า มีนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นจำนวนคนและอัตราส่วนร้อยละของนักเรียนทั้งประเทศ ดังนี้


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 22) “ผลกระทบชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2562”

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปี 2558ด้วยความพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ ในจังหวัดริมขอบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน


Ebook ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สรุปสาระสำคัญจากรายงานผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม วุฒิสภา


Ebook ติดตามการแก้ความยากจนของรัฐบาล : คนจนหรือโครงสร้างความยากจน

รวมบทสรุปผลงานการศึกษาพิจารณา ในปีที่ ๑ ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาเอกสารประกอบ เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13-14 ส.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม” วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบอลรูม ๒-๓ ชั้น ๖ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน