Articles by Admin

“ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนมัญจา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 130)

กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา สนใจติดตามโครงการ ” แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ” เป็นพิเศษมาตั้งแต่เริ่มต้น  


ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา


การลดความยากจนและ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กรณีศึกษาต่างประเทศสำหรับประเทศไทย

เสาหลักสำคัญ เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำประสบการณ์ จากประเทศเยอรมัน : การศึกษาและเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน ริเริ่มในปี ค.ศ. 1950 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2



“ตัวอย่างการปฏิรูปตัวเองของโรงเรียนขนาดเล็ก” โรงเรียนบ้านสันดาบ สมุทรสาคร

คณะทำงานแก้ปัญหาความยากจน ชุดเล็กๆ ของเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ตามนโยบาย Sand Box ที่รัฐบาลมอบหมายให้คุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นแม่งาน มาตั้งแต่ปี 2561


“จุดเริ่มและเบ้าหลอม ขบวนการปฏิรูปโรงเรียน” โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา


“ แม่ข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาแบบเต็มพื้นที่ ” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จ.เชียงราย

ที่จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)


“ แม่พิมพ์โรงเรียนร่วมพัฒนา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 129)

โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Bamboo School ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือกในเครือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


“ ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก ในวิถีร่วมพัฒนา ” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 128)

ในขณะที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กำลังถกกันเรื่องทางออกทางเลือกสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15,000 แห่ง ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ว่าควรเป็นเช่นไร


“ปฏิรูปโรงเรียน เสียงกู่จากฐานล่าง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 127)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (ร.ป.ค.15) จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่พัฒนา เจริญก้าวหน้า จนขึ้นมาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอของ สพฐ.


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 126) “ปฏิรูปการศึกษาจากชายขอบ”

ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและมีความเห็นแยกกันเป็นหลายแนว