Articles by Admin

นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้

บทเรียน(Lesson Learned)คืออะไร? บทเรียนคล้ายๆกับคำกล่าวว่า “ถ้า…จะเกิดอะไรขึ้น” บทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น และคำอธิบายนั้นจะต้องมีคุณค่าในการปฏิบัติ ซึ่งคำอธิบายที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดี ที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดการเรียนรู้อะไรในกระบวนการนั้น บทเรียนจะต้องระบุว่า “ อะไรใหม่ (What)” หรือ “อะไรคือข้อมูลใหม่” บทเรียนต้องมิใช่การเล่าเรื่องในอดีตเท่านั้น
“หัวเลี้ยว หัวต่อ” คุยกับเลขาธิการ (2)

พลเดช  ปิ่นประทีป, สิงหาคม 2559 เผลอแพล็บเดียวเวลาทำงานของผมที่ สช. ได้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน ภารกิจประจำวันต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ประดังกันเข้ามา ทำให้ได้เรียนรู้สถานะ บทบาทของ สช.


ข่าวและสกู๊ป เดือนสิงหาคม 2559

72 องค์กร ร่วมหารือแนวทางการทำงานกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดโครงการจัดทำแผนที่(Mapping) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมหาทิศทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 72 องค์กร ณ ห้องสะบารัง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559


ข่าวและสกู๊ปเดือน ก.ค. 59

PAW เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูญเสีย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAW) ให้กำลังใจภรรยาผู้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวจากเหตุระเบิดในปัตตานีและยะลา