LDM

โปรแกรมฐานข้อมูลชุมชนและประชาสังคม Local Database Management (LDM)

โปรแกรมที่ใช้บันทึกข้อมูล ประมวลข้อมูล เผยแพร่ และเก็บศึกษาฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้งานเป็นเจ้าของฐานข้อมูล และโปรแกรมนี้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม และภาคชุมชน ให้มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง https://www.csdi.or.th/database-community/