SEZ

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 22) “ผลกระทบชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2562”

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปี 2558ด้วยความพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่ ในจังหวัดริมขอบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน