VDO

[VDO] ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน

ลองฟังเสียงปรารณ์ชาวบ้าน ที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและจัดการปัญหา เริ่มจากตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อน


การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (VDO)

สมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 10 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ห้องประชุม 4 วันที่ 21 ธันวาคม 2560


ปฏิบัติการลุกปลุกเปลี่ยน ซีซั่น 2 EP.4 : ปฏิบัติการอยู่ได้แม้ภัย(พิบัติ)มา

เป็นหนึ่งพื้นที่ต้นแบบในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วม 7 ตำบล ที่ได้มองเห็นปัญหาของตัวเองและต้องการแก้ไข จึงได้ประสานความร่วมมือกับอีก 8 อปท. ในการจัดการภัยพิบัติ เกิดเป็นแผนรับมือภัยพิบัติระดับตำบล 7 ตำบล เเละรวบรวมเป็นเเผนเครือข่ายระดับอำเภอ เกิดเป็นรูปแบบการจัดการภัยพิบัติ 3 ขั้น คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย เเละหลังเกิดภัย ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากชุมชนเเละเครือข่าย ทำให้เกิดการจัดการที่มีระบบ  จากจุดเริ่มต้นในการก่อตัวของกระบวนการทำงานที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ปัจจุบัน…