กรอบภารกิจของรัฐบาลรักษาการคนกลาง

(รัฐบาลรักษาการ”คนกลาง” ตอนที่ ๒)

 

กรอบภารกิจของรัฐบาลรักษาการคนกลาง

 

๑๒-๐๑-๒๐๑๔

พลเดช ปิ่นประทีป

 

การกำหนดกรอบเวลาและภารกิจหลักที่ชัดเจนมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของรัฐบาลรักษาการที่เป็นคนกลาง ควรตอกย้ำว่ารัฐบาลรักษาการคนกลางมีภารกิจในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น (ส่วนงานประจำให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ดูแลแทน)

 

๑. ในกรณีที่มีเวลารักษาการเพียง ๖ เดือน ควรมีภารกิจสำคัญดังนี้

(๑) จัดตั้งสภาประชาชนในขั้นต้นโดยใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี เพื่อให้เป็นกลไกตั้งต้นในกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะยาว

(๒) สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งในพรรคการเมืองทุกฝ่ายทุกขั้ว สร้างหลักประกันในเสรีภาพในการหาเสียงเลือกตั้งของทุกพรรค ในทุกภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่น

(๓) ร่วมกับ กกต. พรรคการเมืองและภาคประชาสังคมในการปรับปรุงกระบวนการแข่งขันเลือกตั้ง ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ สร้างข้อตกลงและสัตยาบันร่วมระหว่างพรรคการเมืองและให้สัญญาประชาคมต่อประชาชนทั้งประเทศในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย

(๔) จัดวางระบบและโครงข่ายอาสาสมัครภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังและดูแลการเลือกตั้ง หนุนการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กกต. ทั้ง กกต.จังหวัดและกกต.ส่วนกลาง

(๕) เปิดพื้นที่ทางสังคมและสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง ให้เอื้อต่อการรณรงค์และตรวจสอบการเลือกตั้ง

๒. ในกรณีที่มีเวลารักษาการ ๑๒ เดือน ควรมีภารกิจสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

(๖) ริเริ่มโครงการขับเคลื่อนนโยบายขจัดเงื่อนไขทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นรายกระทรวง (โดยเฉพาะกระทรวงที่มีรัฐมนตรีรักษาการ) มุ่งสร้างรูปธรรมความสำเร็จในการบริหารกระทรวงแบบมืออาชีพ สร้างกลไกและระบบสำหรับกระทรวงเหล่านั้นเพื่อรองรับการกลับสู่การเมืองระบบปกติอย่างมีภูมิคุ้มกัน

(๗) กลไกสภาประชาชนที่จัดตั้งขึ้นจักต้องสามารถจัดทำและส่งมอบพิมพ์เขียว และ (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรดแม็ปการปฏิรูปเสนอต่อรัฐบาล พรรคการเมืองและสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๕-๘ เรื่อง ที่มีความสำคัญเร่งด่วน อาทิ ปฏิรูปการปกครองและการกระจายอำนาจ ปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ ปฏิรูประบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น ปฏิรูปตำรวจและระบบยุติธรรม ปฏิรูปที่ดินและการเกษตร ปฏิรูประบบเศรษฐกิจป้องกันทุนผูกขาด ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ปฏิรูปสังคมสร้างพลังพลเมือง

Be the first to comment on "กรอบภารกิจของรัฐบาลรักษาการคนกลาง"

Leave a comment

Your email address will not be published.