กลุ่มบุหงารายาลงนามสัญญากับ PERKASA

 

 

กลุ่มบุหงารายาลงนามสัญญากับ PERKASA

นำหลักสูตร KSPI ใช้ในทุกตาดีกาชายแดนใต้

 

 

 

“จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตาดีกา ทั้งครูผู้สอนนักเรียนและหลักสูตร เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้หลักสูตรที่หลากหลายแตกต่างกัน ทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนด้วย โดยจะก่อตั้งสำนักวิชาชีพครูและสำนักพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและประเมินผลด้วย และได้นำร่างของหลักสูตรเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพื่อให้ประกาศใช้เป็นเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น”

 

 

 “ในการคัดเลือกโรงเรียนตาดีกานำร่องนั้น ทางPERKASA เป็นผู้คัดเลือกโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ทางโรงเรียนต้องมีความพร้อมทางด้านบุคคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาคารเรียน ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่า มีหลายโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้สามารถเลือกได้เพียง 10 โรงเรียนเท่านั้น ตาดีกาทั้ง 10 แห่งต้องได้รับการอบรมเดือนละครั้งเป็นเวลา 1 ปี ที่สำนักงานของ PERKASA ที่ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี และได้ไปศึกษาดูงานที่จ.อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียด้วย โดยรอบแรกจะเน้นไปที่มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนก่อน จากนั้นจะเน้นไปที่ตัวหลักสูตร โดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะ”

10 โรงเรียนนำร่องที่ใช้หลักสูตร KSPI คือ 1.โรงเรียนตาดีกานูรุลอิสลาม  ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 2.โรงเรียนตาดีกาซียาดาตุลอีมาน  รุมปุตปาหิต อ.ยะรัง จ.ปัตตานี3.โรงเรียนตาดีกาดารุสสาลาม  บาซาเลาะเซ็ง  ต. ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 4.โรงเรียนตาดีกาดารุลอามาน  ตลาดปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 5.โรงเรียนตาดีกาดารุลอามาน  บาโง อ.มายอ จ.ปัตตานี 6.โรงเรียนตาดีกา  พงยามู อ.บันนังสตา จ.ยะลา 7.โรงเรียนตาดีกาตัรบียาตุลบีนาต  ดามาบูเวาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 8.โรงเรียนตาดีกาดารุสสาลาม  ฮูแตยือลอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 9.โรงเรียนตาดีกาดารุลอีสาน   ปูโปร์  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และ 10.โรงเรียนตาดีกามิสบาฮุดดีน  บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

ฮาซันบอกว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรนี้มุ่งหวังใน 8 ประการคือ รักการละหมาด รักการอ่านอัลกุรอ่าน มีมารยาทที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ รักความสะอาดและมีจิตสาธารณะ

“กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานทั้ง 6 ชั้นปี จำนวน 9 สาระการเรียนรู้ ดังนี้ อัลกุรอ่าน อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ(หลักศรัทธา) อัลฟิกฮฺ(ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค(ศาสนประวัติ) อัลอัคลาก(จริยธรรม) ภาษาอาหรับ ภาษามลายู อักษรยาวี และภาษามลายู อักษรรูมี และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคือ ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูเพื่อการสื่อสารหรือภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

เห็นได้ชัดว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิมเทียบกับโรงเรียนประถมศึกษาที่เรียนคู่กัน จากการเรียนกับภาษาแม่คือภาษามลายู มีความสุขมากขึ้นทั้งครูและนักเรียน สำคัญคือตัวครูผู้สอนที่ต้องผ่านการอบรมภาษามลายูสำหรับการสอนด้วย เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตั้งใจและเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะถูกนำมาใช้กระจายทั่วทุกตาดีกาในชายแดนใต้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงการ”

นายอุสมาน ลาเตะ ครูตาดีกาดารุสลาม บาซาเลาะเซ็ง  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี หนึ่งในตาดีกานำร่องของโครงการนี้บอกว่า การนำหลักสูตรนี้ใช้ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ดีมากขึ้น

            “ก่อนหน้านี้ครูจะเป็นคนป้อนทุกอย่างให้ เด็กก็กลัวว่าจะทำผิด เมื่อใช้หลักสูตรนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าเด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน กล้าคิดและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมมากขึ้นเพราะมีการเปิดโอกาสให้พวกเขามากกว่าในอดีต อยากให้ตาดีกาอื่นมาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ เพื่อเด็กจะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นกว่านี้”

          ตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อ.ระแงะ บอกถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของครูตาดีกาและนักเรียนตาดีกาชายแดนใต้ว่า มีมาก หากได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมจะทำให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ

          “อย่างครูตาดีกาใน อ.ระแงะมี 604 คน เวลาไปอบรมมีโควตาแค่ 4 คน แล้วจะพัฒนาครูได้อย่างไร มีความรู้แต่ไม่มีโอกาส ทั้งที่ครูตาดีกาบางคนมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากกว่าครูโรงเรียนประถม ประเด็นสำคัญคือจะพัฒนาเด็กได้อย่างไร การสอบไอเน็ตไม่ใช่เป้าหมายของเรา เป้าหมายคือเด็กมีอิหม่าน(ความศรัทธา)ในหัวใจ อ่านอัลกุรอ่าน พูดภาษาบาฮาซาร์ เราขอใช้ข้อสอบชุดที่เป็นภาษายาวีล้วนเพื่อดูว่าเด็กอ่านออกเขียนได้แค่ไหนจริงๆ เป็นพรีไอเน็ตตาดีกา ยินดีมากหากทาง PERKASA จะร่วมผลักดันใช้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวเพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้งจิตวิญญาณและความเข้าใจ”

             เป้าหมายในอนาคตของบุหงารายาคือ ให้โรงเรียนตาดีกาใน 5 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกันทั้งหมด และจะให้สวมชุดนักเรียนในแบบเดียวกันทั้งหมดภายใน 5 ปี ตามที่ PERKASA คาดหวังไว้

Be the first to comment on "กลุ่มบุหงารายาลงนามสัญญากับ PERKASA"

Leave a comment

Your email address will not be published.