การจัดตั้งเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง

เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ในความหมายของมัน เราเป็นกลุ่มที่อิสระแบบนี้ เราจะมุ่งปฏิรูปจิตสำนึกและวิธีคิดของคนไทยควบคู่ไปกับการเปลี่นแปลง

โครงสร้างและระบบการเมืองการปกครองอย่างนี้ เราจะยึดมั่นในความเป็นอิสระและเดินทางสายกลาง จะไม่สุดโต่ง ส่วนสุดเราไม่เสพเรารับทราบรับรู้ สุดไปทางนี้ก็รับรู้และเห็นคุณค่าของมันแต่ก็เห็นข้อจำกัดของมัน ส่วนสุดทางนี้ก็รับรู้เป็นคุณค่าเห็นข้อจำกัดของมัน แล้วเราจะเลือกทางสายกลางอีกทางที่อยู่ระหว่างส่วนสุดทั้งสอง

 

 

                                                                             คลิ๊ก

Be the first to comment on "การจัดตั้งเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง"

Leave a comment

Your email address will not be published.