การประเมินแบบเสริมพลัง

วีดิทัศน์ “การประเมินผลแบบเสริมพลัง” Empowerment Evaluation

 
เป็นรายการสารคดีเชิงวิชาการแบบมีผู้ดำเนินรายการ ความยาว 18 นาที มีลักษณะเป็นการบรรยายวิชาการในเรื่องของการประเมินผลแบบเสริมพลัง ที่ใช้ถ่ายทำในสตูดิโอ Blue Screen Outdoor และในเวทีการประชุม ดำเนินรายการโดย อ.ธีรเดช ฉายอรุณ และคณะอาจาร์ยประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งมีเนื้อหารายการประกอบด้วยการให้ความรู้ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี Concept ฐานคิด/ ที่มา/ หัวใจ ของกระบวนการประเมินผลแบบเสริมพลัง ขั้นตอน กระบวนการ บทบาท Facilitator และFeedback จากผู้เข้าร่วมกระบวนการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

Be the first to comment on "การประเมินแบบเสริมพลัง"

Leave a comment

Your email address will not be published.