กาลูปัง

      ในท่ามกลางความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ นอกเหนือจากปัญหาย่อยๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์แล้ว ยังมีคนหนุ่มสาวอีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้บ้านเมืองของเขามีความสงบ น่าอยู่มากขึ้น

      คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง ในตำบลกาลูปัง จังหวัดยะลา รู้สึกว่าพวกตนในฐานะคนในพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนไปอีกนาน ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับชุมชน โดยทำให้คนชุมชนมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    หนุ่มสาวกลุ่มนี้ เดิมมีการนัดหมายพบปะกันเพียงเพื่อสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน แต่การพูดคุยกันเป็นประจำได้นำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน รวมถึงการวิจารณ์ความล้มเหลวของงานพัฒนาที่ใส่เข้ามาในชุมชนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนต่างๆ ทั้งที่จัดตั้งขึ้นโดยราชการ และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยการระดมทุนในชุมชนเอง ที่แม้จะหลักการดี แต่เมื่อดำเนินการจริงก็ถูกนำไปใช้ในหมู่พวกพ้องของผู้นำกลุ่ม และผู้นำชุมชน นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของคนในชุมชนต่อการรวมกลุ่มกันทำงานและผู้นำ

      สมาชิกของกลุ่มชี้ชวนให้เพื่อนๆ เห็นจุดอ่อนในการทำงานสาธารณะของคนรุ่นก่อน และตั้งใจว่า หากพวกตนทำ จะไม่ยอมทำผิดซ้ำอีก

      ปัญหาในระดับชุมชน ของจังหวัดชายแดนใต้นั้น มีทั้งความยากจน อาชญากรรม ยาเสพติด การมั่วสุมของวัยรุ่น การตั้งท้องของวัยรุ่น ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัญหาสังคมพบได้ทั่วไป และเป็นที่รับรู้อย่างชาชินของคนในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ทางกลุ่มกาลูปังเห็นว่า จะปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยไม่ทำอะไรเลยไม่ได้อีกแล้ว เพราะสักวันหนึ่งปัญหาเหล่านั้นคงมาถึงตัว ต้องเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่าง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าจะต้องสร้างความไว้วางใจกันของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานของการที่คนในชุมชนจะออกมาทำงานที่เป็นเรื่องของส่วนรวมร่วมกันได้ต่อไป

      สมาชิกของกลุ่มได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อระดมทุนมาให้คนในชุมชนยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันก็ต้องการพิสูจน์ให้คนในชุมชนเห็นว่า การบริหารกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกนั้น สามารถทำได้ และพวกเขาต้องทำให้ได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น

     พัฒนาการทางความคิด และความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างซื่อตรงของพวกเขาในช่วงระยะเวลา 4-5 ปี ได้ส่งผลให้ในปี 2554 กลุ่มออมทรัพย์กาลูปัง มีเงินทุนหมุนเวียน ถึงกว่าหกแสนบาท สามารถสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างเพียงพอ และยังมีกลุ่มสวัสดิการ ซึ่งเกิดจากการออมเงินของสมาชิกวันละ 1 บาท เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและทำศพเกิดขึ้นตามด้วย ปัจจุบันคณะกรรมการกลุ่มพยายามใช้เงินของกลุ่มในการลงทุนสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิก โดยตั้งเป้าที่จะให้คนในชุมชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เยาวชนมีงานทำ

     นอกจากพวกเขาจะสามารถพิสูจน์ตนเองจนเป็นที่ไว้วางใจของคนในชุมชน โดยการนำเงินมาให้พวกเขาบริหารจัดการแล้ว กิจกรรมที่พวกเขาทำ ยังเป็นการย้อนกลับไปสร้างวินัยและความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับมวลสมาชิกเองด้วย ความซื่อตรงที่ได้รับการฝึกฝนผ่านปฏิบัติการเช่นนี้ เป็นการเริ่มต้นก่อตัวความไว้วางใจกันเองให้เกิดขึ้นได้ในชุมชนแห่งนี้

คณุสสัน  ศุภวัตรวรคุณ

Be the first to comment on "กาลูปัง"

Leave a comment

Your email address will not be published.