ขบวนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 เวลา 13.00 น. ขบวนเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเป็นกำลังใจและปลอบขวัญ พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังไปสู่มิคสัญญีจากการใช้กำลังรุนแรงเข้าห้ำหั่นกัน….

เรียบเรียงโดย สันสกฤต มุนีโมไนย
กองบรรณาธิการ ทีมสื่อสารสาธารณะ

เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสุขภาวะ (สXส.) สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (civicnet) และ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) จัดโครงการขบวนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้มีแผนงานกิจกรรม 3 ด้าน เพื่อดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ คือการยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี พร้อมทั้งยึดมั่นในทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง มีเหตุผล มีความรัก เอื้ออาทรต่อกัน เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1. เพื่อเป็นกำลังใจและปลอบขวัญ พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังไปสู่มิคสัญญีจากการใช้กำลังรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันระหว่างฝ่ายก่อการร้ายและฝ่ายรัฐบาลผู้ปราบปราม

2. เพื่อให้พี่น้องชาวไทยในภาคส่วนอื่นๆ เกิดสติและเข้าใจอย่างแท้จริงต่อสถานการณ์และพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ ไม่หลุดเข้าไปสู่มิจฉาคติ ที่อาจนำไปสู่ความแตกแยกระหว่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาติ

3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณะต่อการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความรู้สึกประจักษ์ในความจริงใจระหว่างภาคประชาชนต่อสาธารณะโดยรวมเพื่อเป็นพลังในการผลักดันการสร้างสันติภาพใน3 จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นจริง

2. ข้อเสนอของภาคประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีโดยการใช้วัฒนธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นตัวนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกๆฝ่าย

3. สาธารณชนจากภาคส่วนอื่นทั่วประเทศ และทั่วโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ และพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้[1]

จากโครงการและวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำให้เกิดกิจกรรม ขบวนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 เวลา 13.00 น. ขบวนเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาพร้อมกัน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยมีสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับให้ความสนใจมาทำข่าว

การเดินทางครั้งนี้มีพี่น้องจากทั่วประเทศร่วมเดินทางถึง 117 คน หลังจากลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อและถ่ายรูปหมู่กันเรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมเดินทางทุกคนจึงขึ้นรถไฟโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเดินทางไปร่วมเวทีพูดคุยระหว่างพี่น้องในวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยจัดเป็นสองขบวนวัฒนธรรมใหญ่เพื่อสักการะมัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างไห้ วัดทรายขาว และจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพในวันที่ 27 ธันวาคม 2547

 

หลังจากจบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการผลิต เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจและสติแก่สังคมไทยทั่วประเทศ และเวทีสรุปผลการจัดขบวนเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพเรื่อง สังคมไทยจะก้าวพ้นวิกฤตชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร

ความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ทางทีมสื่อสารสาธารณะจะเกาะติดสถานการณ์และรายงานให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

 


[1] เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสุขภาวะ (สxส)

Be the first to comment on "ขบวนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้"

Leave a comment

Your email address will not be published.