ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

Thailand Development Forum : TD Forum 

“ขบวนการองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง”

โดย พลากร  วงศ์กองแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 

Be the first to comment on "ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง"

Leave a comment

Your email address will not be published.