ข่าวนักสืบสายน้ำ : กลุ่มเด็กรักบ้าน เครือข่ายชุมชนแออัดอุบลราชธานี

กลุ่มเด็กรักบ้านชุมชนลับแล…ได้รวมตัวกันจำนวน 15 คนเพื่อทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำ  ตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำที่อยู่ใกล้บริเวณชุมชน   โดยบรรดานักสืบสายน้ำทั้งหลายได้ลงเรือเพื่อไปเก็บตัวอย่างน้ำ  สัตว์เล็กในน้ำ…

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา กลุ่มเด็กรักบ้านชุมชนลับแล ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในชุมชนแออัดที่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอด ได้รวมตัวกันจำนวน 15 คนเพื่อทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพแม่น้ำที่อยู่ใกล้บริเวณชุมชน โดยบรรดานักสืบสายน้ำทั้งหลายได้ลงเรือเพื่อไปเก็บตัวอย่างน้ำ สัตว์เล็กในน้ำทั้งหมด 3 จุด ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อตรวจสอบหาสัตว์ที่อยู่ในน้ำแต่ละช่วง พร้อมกับน้ำตัวอย่างน้ำมาตรวจวัดอุณหภูมิ และความขุ่นใส โดยมีอุปกรณ์และคู่มือนักสืบสายน้ำเป็นเครื่องมือ ช่วยให้สามารถระบุได้ว่าสัตว์ขนาดเล็กที่พบชอบอยู่ในน้ำแบบไหน

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่าจุดที่สำรวจทั้ง 3 จุดจะพบสัตว์ที่อยู่ในน้ำคล้ายกัน แต่มีจุดที่แตกต่างคือจุดแรกที่ต้นน้ำจะพบสัตว์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด มากกว่ากลางแม่น้ำและปลายแม่น้ำ ในขณะที่เมื่อตรวจวัดความขุ่นใสของน้ำ มีความใสเท่ากันแต่จะแตกต่างกันที่กลิ่นของน้ำบริเวณปลายน้ำจะมีกลิ่นคาวเหม็นมากกว่าทุกจุด เมื่อเสร็จกิจกรรมและได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเด็กรักบ้านได้นัดกันอีกครั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำกันอีกครั้ง ซึ่งในครั้งหน้าจะตรวจวัดกันทางเคมี ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้ทดสอบข้อมูลที่แต่ละคนได้บันทึกไว้ว่าใกล้เคียงกับทางเคมีมากน้อยแค่ไหน

โดยหวังว่ากิจกรรมนักสืบสายน้ำครั้งนี้ จะก่อให้เกิดกระบวนการศึกษา เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแม่น้ำ มีกระบวนการทดสอบ และร่วมหาวิธีการจัดการแก้ไขร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนำกิจกรรมและข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่กับกลุ่มเด็กๆในชุมชน กลุ่มเยาวชนในชุมชนอื่นๆ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและหวงแหนทรัพยากรในชุมชนให้คงสภาพไว้ตลอดไป

 

ที่มา : www.esanvoice.org

Be the first to comment on "ข่าวนักสืบสายน้ำ : กลุ่มเด็กรักบ้าน เครือข่ายชุมชนแออัดอุบลราชธานี"

Leave a comment

Your email address will not be published.