ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

นอกจากเจตนารมณ์และคำมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแล้ว เครือข่ายมีข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

๑)องค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมสนับสนุนคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  ให้ออกแบบรัฐธรรมนูญ ที่เพิ่มพลังภาคพลเมือง กระจายอำนาจรัฐที่รวมศูนย์ ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นการสร้างประชาธิปไตย เชิงคุณภาพบนฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

๒)ให้รัฐบาลกำหนดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นวาระสำคัญของชาติประกาศใช้คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย ที่ผ่านความเห็นชอบของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายของเครือข่ายทางสังคม รณรงค์เสริมสร้างสังคมคุณธรรม อย่างมียุทธศาสตร์และเป็นกระบวนการ และใช้เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ

 

๓) ให้รัฐบาลสนับสนุนการสร้างเสริมพลังและบทบาทภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเครือข่าย ในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคุณธรรม โดยมีกลไกอิสระและจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

๔)ให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม การยกย่อง เชิดชู คนดีที่ทำหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม สร้างและพัฒนาต้นแบบ บุคคล องค์กร ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และจัดสรรคลื่นหรือเวลาของสื่อสาธารณะ เพื่อทำการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่อย่างกว้างขวางจริงจัง

 

๕)ให้รัฐบาลจัดให้มีสถาบันหลักในการบ่มเพาะ พัฒนาหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับบุคคลสาธารณะ ข้าราชการ นักการเมืองในทุกระดับอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

 

๖)ให้รัฐบาลนำมติของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ไปจัดทำเป็นนโยบาย กำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติ และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหรือสนับสนุนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เชิงบูรณาการให้เกิดประสิทธิผลในทุกระดับ

Be the first to comment on "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล"

Leave a comment

Your email address will not be published.