ชชต.อบรมการบริหารจัดการโครงการแก่ 43 ชุมชนเป้าหมาย

ชชต.อบรมการบริหารจัดการโครงการแก่ 43 ชุมชนเป้าหมาย 

เลขา เกลี้ยงเกลา / รายงาน

 

          เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี และโรงแรมตันหยง จ.นราธิวาส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) สำนักงานปัตตานี จัดการอบรมการบริหารจัดการด้านการบัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้างและแบบฟอร์มในการจัดกิจกรรมแก่คณะทำงานในชุมชนเป้าหมายจำนวน 43 ชุมชน จาก จ.ยะลา จ.ปัตตานีและจ.นราธิวาส

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนนำร่อง “ทุนพัฒนาชุมชน” (Block Grant in Community-Driven Development:BG) จากโครงการ ชชต. โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ธนาคารโลกและกระทรวงการคลัง สนับสนุนแก่ชุมชนเป้าหมายนำร่องอย่างต่อเนื่องใน 43 ชุมชน 6 ตำบล 

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้คือ คณะทำงานในชุมชนได้รับความรู้ในเรื่องการทำบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบในการดำเนินโครงการในแต่ละชุมชน โดยโครงการที่แต่ละชุมชนนำเสนอและผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ชุมชนที่ดำเนินโครงการ อาทิ โครงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และไฟแนนซ์ชุมชนบ้านลุ่ม ม.7 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี,โครงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และร้านค้าลอยฟ้า บ้านทุ่งเค็จ ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, โครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนบ้านทรายขาว(ปาเซปูเตะ) ม.6 ต.โคกเคียน, โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางสังคม บ้านบาโระบูตอเหนือ ม.13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส, โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อชุมชนบ้านบูเกะลาโมะ ม.6 ต.อาซ่อง อ.รามัน,โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเป็นสถานที่จัดกิจกรรม บ้านบูกะบือราแง ม.3 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา, โครงการสหกรณ์อิสลามอันนะอีมจำกัด(ร่วมใจสู่สันติสุข) บ้านควนนางาบาตูฆอ ม.4 ต.ห้วยกระทิง และโครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กคลุมลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านกูวา ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็นต้น

โครงการ ชชต.คาดหวังว่า คณะทำงานในแต่ละชุมชนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินงานของแต่ละโครงการได้อย่างมีประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

Be the first to comment on "ชชต.อบรมการบริหารจัดการโครงการแก่ 43 ชุมชนเป้าหมาย"

Leave a comment

Your email address will not be published.