นพ.ประเวศ แนะเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ให้เด็ก-เยาวชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับชาติ

กรุงเทพฯ 13 พ.ย.- “หมอประเวศ” แนะภาครัฐและภาคีเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล จังหวัดและถึงระดับชาติ ขณะที่ รมว.วัฒนธรรม เผยสื่อยังขาดจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งเรื่องเพศ ภาษา และความรุนแรง เร่งร่างกฎหมายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน” ในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์” จัดโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยกล่าวว่า สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ภาครัฐและองค์กรภาคีต้องเข้ามีส่วนร่วมเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กได้รับสื่อที่ดี โดยเริ่มที่ฐานของสังคม ตั้งแต่ 1.ระดับหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ควรสนับสนุนให้เด็กได้อ่านและจัดสร้างห้องสมุดหมู่บ้าน 2.ทุกตำบลจะต้องมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 3. ทุกตำบลต้องมีงานวิจัย เพื่อเด็กเละเยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเอง และมีพิพิธภัณฑ์ตำบลไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 4.สร้างศูนย์กีฬาเป็นแหล่งนันทนาการ 5.ศูนย์การเรียนรู้พิเศษระดับชุมชน

นอกจากนี้ ควรสร้างสรรค์พื้นที่สื่อดีระดับจังหวัด ซึ่งมีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ จะต้องเป็นภาคีร่วมเครือข่ายเพื่อเปิดพื้นที่สื่อที่ดีสำหรับเยาวชน ขณะดียวกันในระดับชาติ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อภาพยนตร์ โดยเฉพาะทีวีควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับเยาวชนได้ซึมซับ นำเสนอสารคดีและสิ่งที่ดี ๆ อย่างไรก็ตาม การจัดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนจะต้องมีสถาบันการศึกษาร่วมด้วย เพื่อเป็นการสร้างศูนย์ความรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
ด้านนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนาธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนในทศวรรษนี้ สื่อเป็นกลไกเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ แต่ในทางกลับกัน พบว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในประเด็นเนื้อหา และเรื่องราวของสื่อบันเทิง ผู้ประกอบการขาดจริยธรรมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้สังคมโดยรวมเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ที่ขัดต่อบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม ทั้งในมิติเรื่องเพศ ภาษา และความรุนแรง ที่อยู่ในสื่อทุกประเภท เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เกม และอินเทอร์เน็ต ซึ่งในส่วนของรัฐบาลโดย วธ. ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งทางกฎหมาย และความร่วมมือจากภาคประชาสังคม รวมถึงการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้กำลังร่างกฎหมาย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเสนอต่อรัฐบาล คาดว่าจะเป็นรูปธรรมในเร็ว ๆ นี้ .- สำนักข่าวไทย
 
—————————————————————————————-
มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
“พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์”
 
13-14 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
08.00 – 09.00 น.                        – ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
09.00 – 09.15 น.                        – การแสดงของเด็ก ชุด “เด็กผู้เติบโต”
– นำเสนอ วีดีทัศน์เส้นทางสื่อเพื่อเด็ก
09.15 – 09.40 น.                        พิธีเปิดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
– กล่าวรายงาน โดย นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์
   ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
– กล่าวเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายธีระ สลักเพชร)
09.40 – 10.30 น.                         ปาฐกถา “ปฎิรูปประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชน”      
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส
10.30    – 12.00 น.                      เสวนา “พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์” โดย
– รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
   (ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส.)
– อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์
   (สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
– นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพร
   (ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม)
ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– ดำเนินการเสวนาโดย คุณโสภิต หวังวิวัฒนา
   (ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย )
12.00 – 12.30 น.                        เปิดอภิปราย
12.30 – 13.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดตั้งโต๊ะ)
13.30 – 16.30 น.                        การสัมมนาห้องย่อยเชิงนโยบายสื่อเพื่อเด็ก และเยาวชน
                                                            หัวข้อที่ 1: “กองทุนสื่อสร้างสรรค์ ฝันที่เป็นจริงของเด็ก??”
                                                            หัวข้อที่ 2: “เปิดพื้นที่ของเด็กในสื่อภาคประชาชน”
                                                            หัวข้อที่ 3: “กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สู่หลักสูตรการศึกษา”
                                                            หัวข้อที่ 4: “ความเป็นไปได้: การก่อเกิดองค์กรผู้บริโภคสื่อ”
หมายเหตุ: อาหารว่างช่วงบ่ายเวลา 15.00 น.
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
08.00 – 09.00 น.                        ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
09.00 – 09.30 น.                        สรุปภาพรวมสาระและข้อเสนอแนะจากเวทีนโยบายของวันที่ 13 พ.ย. 2552
09.30 – 12.00 น.                        สัมมนาห้องย่อยแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นค้นหากลไกการทำงาน
หัวข้อที่ 1: จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก
หัวข้อที่ 2: เปิดพื้นที่รายการทีวีดีดี เพื่อเด็กปฐมวัย
หัวข้อที่ 3: ค้นหา “หนังสือสามัญประจำบ้าน”
หัวข้อที่ 4: เกี่ยวก้อยร้อยเรียงสื่อทางเลือกเพื่อเด็ก
หัวข้อที่ 5: รวมพลัง นักข่าวพลเมืองเด็ก
หัวข้อที่ 6: พื้นที่สร้างสรรค์
12.00 – 13.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน (ชุดตั้งโต๊ะ)
13.00 – 14.00 น.                        เวทีนำเสนอข้อสรุปจากการประชุมห้องย่อย และระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และวาระการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
14.00 – 14.15 น.                        พิธีมอบรางวัลสื่อส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งปี 2552
14.15 – 15.30 น.                         เวทีสานพลัง สานฝันกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก
-วิดิทัศน์สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-ผู้แทนเครือข่ายฯนำเสนอผลการประชุม
-ผู้แทนภาคนโยบายให้ข้อคิดเห็น โดย
                                                อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม *
                                                ผู้แทนคณะกรรมการสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
                                                ผู้แทนคณะกรรมการการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                                                ผู้แทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
                                                ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
                                   
15.30 – 16.00 น.                        ทุกภาคส่วนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชน
หมายเหตุ :         * อยู่ระหว่างการติดต่อ
 ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

Be the first to comment on "นพ.ประเวศ แนะเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ให้เด็ก-เยาวชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับชาติ"

Leave a comment

Your email address will not be published.