ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพื้นที่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพื้นที่

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยายผล (ชชต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานเต็มเวลา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คุณสมบัติ

· จบการศึกษาปริญญาตรี

· มีถิ่นพำนัก / ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอที่ทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

· สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง / พูด)

· มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาชุมชน / สังคม / หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี

· มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

· มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

· มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

สิทธิประโยชน์

· ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

· ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

· ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานพัฒนาทั้งที่เป็นประสบการณ์ภายในและจากต่างประเทศ

· ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท

· ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

เริ่มปฏิบัติงาน

15 เมษายน 2558

 

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 30 มีนาคม 2558

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน และงานเขียนหัวข้อ งานพัฒนาและการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

เกณฑ์การพิจารณา

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก

คะแนนสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

คะแนนบทความ/งานเขียน 50 คะแนน

ส่งใบสมัครได้ที่

คุณฮัฟเสาะ วาเล๊าะ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สำนักงานพื้นที่ปัตตานี ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-330 812

E-mail: hafsoh2529@gmail.com

หมายเหตุ: สามารถ Download ใบสมัครได้ที่

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

Tel +66(0) 2621-7810-2 Fax +66(0) 2621-8042-3 www.ldinet.org

ใบสมัครงาน ติดรูปถ่าย

Employment Application

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่

 

 

วันที่ Date………………………………………………………

โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

Please fill this form in complete.

เงินเดือนที่ต้องการ บาท/เดือน วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้

Expected Salary …………………………………………………………… Bht./Month Starting Date …………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว

Name Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

ภาษาไทย Thai Language ภาษาอังกฤษ English Language

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์

……………………………………………………………………………………………………………………………. Telephone No. …………………………………………………………..

E-mail……………………………………………………………………………………ภูมิลำเนา/ ถิ่นพำนัก……………………………………………………………………………………………

วัน/เดือน/ปีเกิด……………………………..อายุ …………………..

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา

Race …………………………………………………….. Nationality ……………………………………………………….. Religion …………………………………………………………

บัตรประชาชนเลขที่ วันหมดอายุ สถานที่ออกบัตร

Identity Card No. …………………………………… Expiry Date ……………………………………………………….. Issued By ………………………………………………………

สถานภาพทางทหาร c ได้รับยกเว้น c ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร c เรียนรักษาดินแดน c รับราชการทหารแล้ว

Military Status Exempted Non Exempted Territorial Degree Student Date Entered Service

สถานภาพการสมรส c โสด c แต่งงานแล้ว c แยกกันอยู่ c หม้าย c หย่า

Marital Status Single Married Separated Widowed Divorced

บิดา/มารดา c อยู่ร่วมกัน c แยกกันอยู่ c หย่า c (บิดา/มารดา) ถึงแก่กรรม

Parent Live Together Separated Divorced (Father/Mother) Died

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ชื่อ ความสัมพันธ์

In case of emergency please contact Name …………………………………………………………………… Relations …………………………………………………………..

ที่อยู่ โทรศัพท์

Address ………………………………………………………………………………………………………………………….. Telephone No. …………………………………………………..

รายละเอียดครอบครัว

Family Details

ชื่อ-นามสกุล

First Name-Last Name

อายุ

Age

อาชีพ/ตำแหน่ง

Occupation/Position

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน

Address/Office Address

โทรศัพท์

Telephone No.

บิดา

Father

มารดา

Mother

พี่น้อง ……………. คน

Brother/Sister

1.

ท่านเป็นคนที่ …………….

You are number

2.

3.

ภรรยา/สามี

Wife/Husband

จำนวนบุตร/ธิดา คน

No. of Children ……………………….. Persons

 

 

สุขภาพ

ท่านเคยป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเมื่อ…………………………….เป็นโรค……………………….

โรคประจำตัว (ถ้ามี) โปรดระบุ…………………………………………………………………

ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ปีที่ลาออก

สาเหตุที่ออก

………………..

……………….

……………….

……………….

………….

………….

………….

………….

…………….

…………….

…………….

…………….

……………..

……………..

……………..

……………..

…………

…………

…………

…………

……………..

……………..

……………..

……………..

อื่นๆ

ผู้แนะนำให้มาสมัคร คือ……………………………………………………………………………..…………………………………

ท่านมีผู้รู้จักในสถาบันฯ คือ……………………………………………..เกี่ยวข้องเป็น………………………….……………………….สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………………………..…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง สถาบันฯ มีสิทธิจะยกเลิกการจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลงชื่อ ผู้สมัคร

Signature ……………………………………………………. Applicant

(…………………………………….…………….)

วันที่

Date ………………/………………/………………

 

 

ประวัติการศึกษา

Education Background

ระดับการศึกษา

Level

ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง

Institute/Location

วุฒิที่ได้รับ

Degree/Certificate

สาขา

Major

ตั้งแต่ พ.ศ.

From Date

ถึง พ.ศ.

To Date

คะแนนเฉลี่ย

G.P.A.

ประถมศึกษา

Primary School

มัธยมศึกษา

Secondary School

ปวช.

Vocational

ปวท./ปวส.

Diploma

ปริญญาตรี

Bachelor

ปริญญาโท

Master

อื่น ๆ

Other

c ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา สาขา

Level of Present Study …………………………………………………….. Institute …………………………………………………. Major ………………………………………….

c ภาคปกติ c ภาคค่ำ c อื่น ๆ คาดว่าจะจบปี

Day Time Course Evening Course Other ………………………………………………. Expected Graduation ……………………

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน

Job Training/Inspection/Apprenticeship

ชื่อหลักสูตร

Course

สถาบัน

Institute

วุฒิที่ได้รับ

Degree/Certificate

ระยะเวลา

Period

ความสามารถทางภาษา

Language Ability

 

 

 

ภาษา

การพูด

Speaking

การเขียน

Writing

ความเข้าใจ

Understanding

Language

ดี

Good

พอใช้

Fair

เล็กน้อย

Poor

ดี

Good

พอใช้

Fair

เล็กน้อย

Poor

ดี

Good

พอใช้

Fair

เล็กน้อย

Poor

1. มลายู

2. ไทย

3. อื่น ๆ

(Others)………………………………

ความสามารถพิเศษ

Special Ability

พิมพ์ดีด

Typing

คอมพิวเตอร์

Computer

อื่น ๆ

Others

ไทย คำ/นาที

Thai wpm.

อังกฤษ คำ/นาที

English wpm.

ขับรถยนต์ c ได้ c ไม่ได้

Drive Car Yes No

ขับรถจักรยานยนต์ c ได้ c ไม่ได้

Ride Motorcycle Yes No

มีรถยนต์ส่วนตัว c มี c ไม่มี

Own a car Yes No

มีรถจักรยานยนต์ c มี c ไม่มี

Own a motorcycle Yes No

ใบอนุญาตขับขี่ c มี เลขที่ c ไม่มี

Driving License Yes No. …………………………… No

ใบอนุญาตขับขี่ c มี เลขที่ c ไม่มี

Driving License Yes No. …………………………… No

 

Be the first to comment on "ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพื้นที่"

Leave a comment

Your email address will not be published.