ประกาศรับสมัคร


 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

 

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

 

 

 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภากิจสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 อัตรา ทำงานเต็มเวลาให้กับสำนักงานโครงการที่ปัตตานี โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ปี จัดจ้างรายปี เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 6 อำเภอ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอตากใบ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

คุณสมบัติ

 

 

· จบการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาอย่างน้อย 3 ปี

 

· มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพได้ดี

· มีความสามารถในการออกแบบการเก็บข้อมูล และสามารถเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

· สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวก

· สามารถพูดภาษามลายูท้องถิ่นได้

สิทธิประโยชน์

· ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

· ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

 

· ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท

 

· ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

 

ตำแหน่งที่ 1 ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

1. ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในพื้นที่

2. ออกแบบ จัดทำแบบติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ และประมวลผลข้อมูล

3. ลงพื้นที่เพื่อติดตาม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล และโครงการอื่น ๆ ของแผนงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ เป็นระยะ ๆ ตามแผนงาน

4. สนับสนุนแผนงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ

5. ดูแลงานด้านธุรการ งานประสานงานของแผนงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ

6. จัดทำรายงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ของโครงการ เพื่อเตรียมการสำหรับจัดทำฐานข้อมูลองค์กร LDI

8. เลขานุการผู้จัดการแผนงาน

 

9. ดูแล สนับสนุน ปรับปรุงข้อมูล Web Site LDI และงานด้านสื่อ

 

10. รับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (1)

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

1. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอรามัน และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

2. สนับสนุนแผนงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ

3. จัดทำรายงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ของโครงการ เพื่อเตรียมการสำหรับจัดทำฐานข้อมูล LDI

5. ดูแล สนับสนุน ปรับปรุงข้อมูล Web Site LDI

6. รับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (2)

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

1. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมือง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

2. สนับสนุนแผนงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ

3. จัดทำรายงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ของโครงการ เพื่อเตรียมการสำหรับจัดทำฐานข้อมูล LDI

5. รับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เริ่มปฏิบัติงาน

 

ธันวาคม 2556

 

 

การสมัคร

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2556

 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน และงานเขียนหัวข้อ งานพัฒนากับการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

 

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่

 

คุณฮัฟเสาะ วาเง๊าะ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) 245/5-6 .หน้าสงเคราะห์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350-473

 

 

 

หมายเหตุ: สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http\\ldinet.og หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานปัตตานี

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

 

693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

Tel +66(0) 2621-7810-2 Fax +66(0) 2621-8042-3 www.ldinet.org

ติดรูปถ่าย

 

ใบสมัครงาน

 

Employment Application

วันที่ Date………………………………………………………

 

 

โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

 

 

Please fill this form in complete.

 

เงินเดือนที่ต้องการ บาท/เดือน วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้

Expected Salary …………………………………………………………… Bht./Month Starting Date …………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว

Name Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

ภาษาไทย Thai Language ภาษาอังกฤษ English Language

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์
……………………………………………………………………………………………………………………………. Telephone No. …………………………………………………………..

 

 

E-mail……………………………………………………………………………………ภูมิลำเนา/ ถิ่นพำนัก……………………………………………………………………………………………

 

วัน/เดือน/ปีเกิด……………………………..อายุ …………………..

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา

Race ……………………………………………………..Nationality ……………………………………………………….. Religion …………………………………………………………

บัตรประชาชนเลขที่ วันหมดอายุ สถานที่ออกบัตร

Identity Card No. …………………………………… Expiry Date ……………………………………………………….. Issued By ………………………………………………………

สถานภาพทางทหาร  (  ) ได้รับยกเว้น  (  )  ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร  (  )  เรียนรักษาดินแดน  (  ) รับราชการทหารแล้ว

Military Status Exempted Non Exempted Territorial Degree Student Date Entered Service

สถานภาพการสมรส  (  )  โสด  (  ) แต่งงานแล้ว  (  )  แยกกันอยู่  (  )  หม้าย  (  ) หย่า

Marital Status Single Married Separated Widowed Divorced
 (  ) บิดา/มารดา  อยู่ร่วมกัน (  )  แยกกันอยู่  (  )  หย่า  (  )  (บิดา/มารดา) ถึงแก่กรรม

Parent Live Together Separated Divorced (Father/Mother) Died

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ชื่อ ความสัมพันธ์

In case of emergency please contact Name ………………………………………………………….. Relations ………………………………………………..

ที่อยู่ โทรศัพท์
Address ………………………………………………………………………………………………………………………….. Telephone No. …………………………………………………..

 

รายละเอียดครอบครัว

 

 

Family Details

 

 

ชื่อ-นามสกุล

 

 

First Name-Last Name

 

 

อายุ

 

 

Age

 

 

อาชีพ/ตำแหน่ง

 

 

Occupation/Position

 

 

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน

 

 

Address/Office Address

 

 

โทรศัพท์

 

 

Telephone No.

 

บิดา
Father
มารดา
Mother

พี่น้อง ……………. คน

Brother/Sister
1.

ท่านเป็นคนที่ …………….

You are number
2.
3.
ภรรยา/สามี
Wife/Husband
จำนวนบุตร/ธิดา คน

No. of Children ……………………….. Persons


 

ประวัติการศึกษา

 

 

 

Education Background

 

 

ระดับการศึกษา

 

 

Level

 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง

 

 

Institute/Location

 

 

วุฒิที่ได้รับ

 

 

Degree/Certificate

 

 

สาขา

 

 

Major

 

 

ตั้งแต่ พ.ศ.

 

 

From Date

 

 

ถึง พ.ศ.

 

 

To Date

 

 

คะแนนเฉลี่ย

 

 

G.P.A.

 

ประถมศึกษา
Primary School
มัธยมศึกษา
Secondary School
ปวช.
Vocational
ปวท./ปวส.
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor
ปริญญาโท
Master
อื่น ๆ
Other

(  ) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา สาขา

Level of Present Study …………………………………………………….. Institute …………………………………………………. Major ………………………………………….

(  ) ภาคปกติ  (  ) ภาคค่ำ  (  ) อื่น ๆ คาดว่าจะจบปี

Day Time Course Evening Course Other ………………………………………………. Expected Graduation ……………………

 

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน

 

 

 

Job Training/Inspection/Apprenticeship

 

 

ชื่อหลักสูตร

 

 

Course

 

 

สถาบัน

 

 

Institute

 

 

วุฒิที่ได้รับ

 

 

Degree/Certificate

 

 

ระยะเวลา

 

 

Period

 

 

ความสามารถทางภาษา

 

 

 

Language Ability

 

 

ภาษา

 

 

การพูด

 

 

Speaking

 

 

การเขียน

 

 

Writing

 

 

ความเข้าใจ

 

 

Understanding

 

 

Language

 

ดี
Good
พอใช้
Fair
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Fair
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Fair
เล็กน้อย
Poor

 

1. มลายู

 

 

2. ไทย

 

 

3. อื่น ๆ

 

(Others) ………………………………

 

ความสามารถพิเศษ

 

 

 

Special Ability

 

 

พิมพ์ดีด

 

 

Typing

 

 

คอมพิวเตอร์

 

 

Computer

 

 

อื่น ๆ

 

 

Others

 

ไทย คำ/นาที
Thai wpm.
อังกฤษ คำ/นาที
English wpm.
ขับรถยนต์  (  )  ได้  (  )  ไม่ได้
Drive Car Yes No
ขับรถจักรยานยนต์ (  ) ได้  (  ) ไม่ได้
Ride Motorcycle Yes No
มีรถยนต์ส่วนตัว  (  ) มี  (  ) ไม่มี
Own a car Yes No
มีรถจักรยานยนต์ (  )  มี (  )  ไม่มี
Own a motorcycle Yes No
ใบอนุญาตขับขี่  (  )  มี เลขที่  (  ) ไม่มี
Driving License Yes No. …………………………… No
ใบอนุญาตขับขี่ (  )  มี เลขที่ (  ) ไม่มี
Driving License Yes No. …………………………… No


 

สุขภาพ

 

ท่านเคยป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเมื่อ…………………………….เป็นโรค……………………….

โรคประจำตัว (ถ้ามี) โปรดระบุ…………………………………………………………………

 

 

ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)

 

 

ชื่อสถานที่ทำงาน

 

 

ระยะเวลา

 

 

ตำแหน่งสุดท้าย

 

 

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

 

 

ปีที่ลาออก

 

 

สาเหตุที่ออก

 

………………..
……………….
……………….
……………….
………….
………….
………….
………….
…………….
…………….
…………….
…………….
……………..
……………..
……………..
……………..
…………
…………
…………
…………
……………..
……………..
……………..
……………..

 

อื่นๆ

 

ผู้แนะนำให้มาสมัคร คือ………………………………………………………………………

ท่านมีผู้รู้จักในสถาบันฯ คือ…………………..เกี่ยวข้องเป็น…………….สถานที่ทำงาน…………..…

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง สถาบันฯ มีสิทธิจะยกเลิกการจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

ลงชื่อ ผู้สมัคร
Signature ………………………………………………………. Applicant
(…………………………………….……………….)
วันที่
Date ………………/………………/………………

Be the first to comment on "ประกาศรับสมัคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.