ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 

 

พวกเรา ผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่๗ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า พวกเราจะมุ่งมั่น ผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ดังนี้ 

ในระยะก่อนที่บ้านเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (เมษายน ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙ )

๑) ใช้พลังเครือข่ายและสื่อสังคม หนุนเสริมให้เกิด“กระแสความตื่นตัวของสังคมไทย” ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่เกิดขึ้นแล้วให้มีความต่อเนื่อง อย่างกระตือรือร้น มีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

๒) เชื่อมโยงถักทอ “เครือข่ายปัจเจกชนพลเมือง ผู้ตื่นรู้ และองค์กรภาคประชาชน” ในทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อย่างน้อย ๑,๐๐๐องค์กร ครอบคลุม ๑๐๐,๐๐๐คน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสนอและติดตามการกำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลสาธารณะ ตามแนวทางการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในระยะเปลี่ยนผ่านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

๓) รณรงค์ เตรียมความพร้อม และสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการเลือกคนดี มีคุณธรรม ให้ได้ปกครองบ้านเมือง โดยจะเน้นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญ ๔ ประการ ของผู้เสนอตัวเป็นผู้แทนประชาชน คือ (๑) เป็นผู้มีสัมมาชีพที่ตรวจสอบได้ (๒) เป็นผู้เสียภาษีให้รัฐด้วยความรับผิดชอบ (๓) ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต (๔) เป็นผู้มีความประพฤติที่ยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์

 

 
ฟื้นฟูสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในระยะยาว
๑) พัฒนา “เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ให้ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด ๘๗๖ อำเภอ ๗๔๙๐ ตำบล ทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหา พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จากฐานล่างของสังคมไทย
๒) ถักทอ“บุคคลและองค์กรแกนนำการเปลี่ยนแปลง” ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ องค์กร ครอบคลุม ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของประเทศ
๓) องค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดและเฝ้าระวัง“มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” ของบุคคลสาธารณะและองค์กรสาธารณะ รวมทั้งองค์กรที่มีธุรกรรมกับรัฐ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔) รวมตัวสานพลังของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเครือข่ายทางสังคมและศาสนาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เครือข่ายภาครัฐเป็นฝ่ายหนุนเสริม จะขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมบนฐานความรู้และความจริง เพื่อสร้างการพัฒนาที่เน้นความเป็นมนุษย์ ให้เกิดเต็มแผ่นดิน โดยทำจากเรื่องหรือพื้นที่เล็กๆ ให้เป็นรูปธรรมแล้วขยายผล ภายใต้บริบทความถนัดและความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรเครือข่าย 
๕) ประสานทุกศาสนาที่ได้รับการรับรองจากรัฐให้เป็นศูนย์ศาสนิกสัมพันธ์ระดับชาติ เป็นกลไกกลางประสานงานกลาง ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรทางศาสนาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศาสนา โดยการใช้หลักศาสนาปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน
๖) ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถและบทบาทของเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ ในการขับเคลื่อนงาน คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทั้งระดับชุมชน จังหวัดและระดับประเทศ
๗) สร้างกลไก พัฒนากระบวนการ วิธีการที่เป็นรูปธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กร เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม พฤติกรรม ที่เหมาะสมให้เกิดผลในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เป็นวงจรเชื่อมโยงตลอดช่วงชีวิต 
๘) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ทบทวนพัฒนาทุนทางสังคมที่เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของสังคมไทย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้เป็นคุณค่า รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยปัจจุบัน                                                 
๙) ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน สนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย และการรู้เท่าทันสื่อ เสริมสร้างจรรยาบรรณสื่อและบทบาทสื่อให้เป็นสื่อเพื่อสังคม ในการสร้างสังคมคุณธรรม 
๑๐) จัดให้มีเวทีการประชุมสมัชชาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม มีกลไกติดตาม หนุนเสริมองค์กรเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

Be the first to comment on "ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม"

Leave a comment

Your email address will not be published.