ผู้แทนสื่อวิทยุโทรทัศน์ เสนอแนวทางการคัดเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติแบบแบ่งภาค

“สัดส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความจริงใจของ คมช. และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือไม่” นายบุญยอดกล่าว…

เพื่อให้ได้ตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ อย่างแท้จริง
ในวันนี้ ( 29 พ.ย. 2549) ผู้แทนสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชนภาคประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุธุรกิจท้องถิ่นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาละ 15 คน ได้ประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงรูปแบบและแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วมในสมัชชาแห่งชาติและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นการคัดเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจาก 2,000 คนให้เหลือ 200 คน ก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.จะคัดเลือกให้เหลือ 100 คนเพื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าวิธีการคัดเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติเพื่อให้ได้ตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ควรแบ่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับการเสนอชื่อมาแล้ว 2,000 คน ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ หรือ กดส. เสนอมาก่อนหน้านี้ จากนั้นให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติเลือกกันเองภายในภาค เพื่อให้ได้ตัวแทนร้อยละ10 ของจำนวนสมาชิกสมัชชาภายในภาคนั้นๆ ไปเป็นตัวแทน 200 คน ให้คมช. ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้แทนสาขาสื่อมวลชนจะทำหนังสือเสนอแนวคิดการคัดเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติดังกล่าว ไปยังประธานสมัชชาแห่งชาติ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ(กดส.) และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ภายในสัปดาห์นี้

ในที่ประชุมตัวแทนสื่อฯยังเห็นชอบที่จะตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของคนในวิชาชีพทั้งสื่อหลัก สื่อทางเลือก สื่อท้องถิ่น และนักวิชาการสื่อสารมวลชน ก่อนจะประมวลเป็นข้อมูลให้ตัวแทนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ผลักดันนำเสนอสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย หนึ่งในผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียกร้องให้นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานสมัชชาแห่งชาติต่อไป ได้เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มต่างๆ ก่อนจะมีการกำหนดวิธีการและกระบวนการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติโดยไม่รวบรัด เพื่อให้ในที่สุดแล้ว สภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ จะต้องมีตัวแทนจากสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่างแท้จริง สมตามเจตนารมณ์ที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว

“ สัดส่วนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความจริงใจของ คมช. และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือไม่” นายบุญยอดกล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรายชื่อ ผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติได้แก่

1. นายทรงฤทธิ์ คุ้มรักษ์ สมาพันธ์สมาคมวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงฯ

2. นางเปรมวดี อยู่หุ่น สมาพันธ์สมาคมวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงฯ

3. นายสุขวุฒิ สิงห์จันทร์ นักจัดรายการวิทยุ

4. นายสำราญ อิบรอฮีม สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

5. นายเดชา คชเลิศ วิทยุชุมชน

6. นายณตวรรษ อินทะวงษ์ วิทยุชุมชน

7. นายสีนวล น้อยพันธุ์ นักจัดรายการวิทยุ

8. นายวิชัย จันทร์วิเศษ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

9. นายวิชิต ปิยะกุละวัฒน์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

10. นายวีระ ลิมปะพันธุ์ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

11. นายชุมชัย แก้วแดง สถานีวิทยุ ไอเอ็นเอ็น

12. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 96.5 บมจ. อสมท.

13. นายเทวัญ ลีลาปฐมชัย ผู้ประกาศ

14. นายสมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ นักจัดรายการวิทยุ

15. นายสมนึก ศรีฉิม สถานีวิทยุ ตชด.576

ผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ได้แก่

1. นายคชาชาญ มงคลเจริญ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (TV.3)

2. พลตรีพีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (TV.5)

3. นายบำรุง วสันตกรณ์ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

4. นายณัฎฐชัย อักษรดิษฐ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

5. นายไพศาล มังกรไชยา NBT News line Channel (โทรทัศน์ดาวเทียม)

6. นางสาวพัชชลัยย์ กังวานธนวัฒน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

7. นายชิตพันธ์ วงษ์ไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

8. นายสิทธิชาติ บุญมานนท์ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3

9. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย เอเอสทีวี

10. นายชัยนันต์ สันติวาสะ บมจ. อสมท.

11. นายปฏิวัติ วสิกชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

12. นายธีรยุทธ จิตต์โยธิน บมจ. อสมท.

13. นายประสาน หวังรัตนปราณี สมาพันธ์สมาคมวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงฯ

14. นางสาวพิไลวรรณ บุญล้น สมาพันธ์สมาคมวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงฯ

15. นางสาวภัทราพร สังข์พวงทอง สมาพันธ์สมาคมวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงฯ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม บุญยอด สุขถิ่นไทย โทร 08-1558-1838

Be the first to comment on "ผู้แทนสื่อวิทยุโทรทัศน์ เสนอแนวทางการคัดเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติแบบแบ่งภาค"

Leave a comment

Your email address will not be published.