ฝากผู้บริหารและบอร์ดชุดใหม่

ฝากผู้บริหารและบอร์ดชุดใหม่
บล็อกTPBS/LDI ประจำวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

     คุณแม่ของผม ครูกาญจนา ปิ่นประทีป ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย ๘๕ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวและวงศาคณาญาติต้องยุ่งกับจัดงานสวดอภิธรรมให้ท่านตลอดทั้งสัปดาห์ ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องไทยพีบีเอสที่เป็นเจ้าภาพงานสวดและร่วมแสดงคารวะอาลัย
ในการประชุมบอร์ดครั้งที่แล้ว ผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา ผมจะต้องหมดสถานภาพการเป็นประธานบอร์ดตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากหมดวาระลงแล้ว จึงต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการนโยบายส่วนที่เหลือทั้ง ๔ ท่านจะประชุมและลงมติว่าใครจะมาทำหน้าที่รักษาการต่อไปก่อน จนกว่าเมื่อมีกรรมการใหม่มาแทนจนครบถ้วนเสียก่อน จึงจะเลือกประธานตัวจริงอีกที
ก่อนที่จะหมดหน้าที่ไปตามวาระ เพื่อสานต่อเรื่องทุนทางนโยบายสะสมขององค์การและปัญหาข้อจำกัดที่เราเผชิญอยู่อย่างที่พูดไว้เมื่อสองตอนที่แล้ว วันนี้ผมมีสิ่งที่อยากฝากผู้บริหารและบอร์ดชุดต่อไปให้ช่วยดูแลให้บรรลุผลในช่วง ๔ ปีข้างหน้า ดังนี้
๑. ควรบรรลุการมีแบรนด์ไทยพีบีเอสที่แข็งแกร่ง – คือการรายงานข่าวของไทยพีบีเอสในภาพรวมต้องได้รับการยอมรับในมาตรฐานที่สูง เป็นที่เชื่อถือและใช้ตรวจสอบอ้างอิงของสังคม รายการสารคดีและสาระประโยชน์ของไทยพีบีเอสเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายและสังคมทั่วไปในความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและไร้อำนาจต่อรองในสังคม และเป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนเรียกหาได้ในยามเกิดวิกฤติความรุนแรงทางสังคมและพิบัติภัยธรรมชาติ
๒. ควรบรรลุการขยายกลุ่มผู้ชมผู้ฟังเจ้าประจำอย่างน้อยหนึ่งเท่าตัว – คือผู้ที่ใช้และสนใจภาษาไทย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเทศเหล่านั้น
๓. ควรบรรลุการสร้างขบวนสื่อสาธารณะไทยและเครือข่ายไทยพีบีเอสที่เข้มแข็ง – เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนพื้นฐานในการปฏิรูปสื่อและปฏิรูปสังคมไทยในภาคปฏิบัติการ ขบวนดังกล่าวอาจประกอบด้วยฟรีทีวีของไทยพีบีเอส (๑ช่อง) เป็นธงนำ มีเครือข่ายวิทยุสาธารณะไทยพีบีเอสภูมิภาค(๓-๔ สถานี)เป็นกำลังหลัก มีสื่อเทคโนโลยีใหม่และสื่อผสมผสานของไทยพีบีเอสเป็นกลไกขับเคลื่อน และมีเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นเชิงอุดมคติ ขนาดเล็กและเป็นอิสระจากทั่วประเทศ จำนวนอีก ๑๐๐-๒๐๐แห่ง เป็นพันธมิตร

     ๔. ควรบรรลุการเป็นสถาบันวิชาการและศูนย์การเรียนการสอนและฝึกอบรมด้านสื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
๕. ควรบรรลุการสร้างภาวะการนำองค์กรที่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพในบอร์ดทั้งสองคณะ โดยมีหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติที่ก้าวหน้าเป็นแบบอย่าง ไม่มีช่องว่างระหว่างกัน มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นมืออาชีพ
๖. ควรบรรลุความมั่นคงทางด้านการเงินการคลัง – คือมีเงินทุนสำรองถาวรอย่างน้อย ๕๐๐ ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของรายได้หลักจาก๓ทางประกอบกันอย่างมีความสมดุลและสามารถพึ่งตนเองได้ ได้แก่ ๑) รายได้จากภาษีเหล้าบุหรี่ ๒) รายได้จากค่าเช่า เงินบำรุงและเงินปันผลกำไรจากบริษัทร่วมทุน ๓) เงินบริจาคสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป เครือข่ายและงบประมาณร่วมผลิตรายการจากองค์กรพันธมิตร
๗. ควรบรรลุการสร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในหมู่พนักงาน มีความรักและภาคภูมิใจในองค์การ และมีวัฒนธรรมองค์การสื่อสาธารณะแบบไทยๆที่เข้มแข็ง

พลเดช ปิ่นประทีป

Be the first to comment on "ฝากผู้บริหารและบอร์ดชุดใหม่"

Leave a comment

Your email address will not be published.