ย้อนอดีต…ยลอนาคต 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

“๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพพลิกชีวิตความเป็นอยู่คนทั้งประเทศอย่างไร?”
“สมัชชาสุขภาพจะวางรากฐานให้ลูกหลานเราก้าวสู่สังคมสุขภาพอย่างไร?”
ร่วมกันค้นหาคำตอบจาก 2 คำถามใน 2 วัน จากทุกกิจกรรม ในงานประชุมวิชาการ “๑ ทศวรรษ สมัชชาสุขภาพ” วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2554

ร่วมจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2632-9063, 08-1300-1213 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.samatcha.org/HA_Decade

กำหนดการ :

  • พิธีเปิดการประชุมแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ศ.นพ.ประเวศ วะสี, นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, นพ.มลคล ณ สงขลา, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, มล.ปนัดดา ดิศกุล, ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, น.ส.ผ่องศรี อินทสุวรรณ และ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
  • ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
  • เสวนาหมู่ในหลากหลายหัวข้อ โดย วิทยากร อาทิ เช่น ดร.อุทัย ดุลยเกษม, นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช, นพ.วิชัย โชควิวัฒน, นพ.วิพุธ พูลเจริญ, รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และ Dr.Kumana Rasanathan
  • นำเสนอผลงานวิชชาการ จากกรณีศึกษาทั่วประเทศ
  • เวที “ถอดบทเรียนสมัชชาสุขภาพสู่ทศวรรษหน้า” โดย เครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั้ง 4 ภาค
  • วิชชาการนอกห้อง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อาทิเช่น “เรียน” ผ่าน “เลนส์”, มุมเสวนา นิทรรศการ ฯลฯ

Be the first to comment on "ย้อนอดีต…ยลอนาคต 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ"

Leave a comment

Your email address will not be published.