รับสมัครเจ้าหน้าที่

 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานกองทุนประชาสังคมจำนวน 1 ตำแหน่ง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภากิจสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานกองทุนประชาสังคมจำนวน 1 อัตรา ทำงานเต็มเวลาให้กับสำนักงานโครงการที่ปัตตานีโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ปี จัดจ้างรายปี เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติ

· ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนา

· มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สรุปประเด็นและเขียนรายงาน

· มีความสามารถในด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน

· สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวก

สิทธิประโยชน์

· ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

· ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

· ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท

· ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

· ได้รับสิทธิประกันสังคม

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานกองทุนประชาสังคม

 

 

1.เลขานุการผู้จัดการแผนงาน

2..ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสนับสนุนโครงการกองทุนประชาสังคม เป็นระยะ ๆ ตามแผนงาน

3.ดูแลงานด้านธุรการ งานประสานงานของแผนงานกองทุนประชาสังคม

4.จัดทำรายงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.ออกแบบกระบวนการการทำงาน เชื่อมโยงงานระหว่างองค์กรและเครือข่าย

6.รับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เริ่มปฏิบัติงาน

1 กุมภาพันธ์ 2557

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 23 มกราคม 2557

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน

และงานเขียนหัวข้อ 10 ปีงานพัฒนาในหมอกควันปืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือแสดงความคิดเห็นต่อบทความใน 2 ข้อคำถามด้านล่างนี้

 

คลุมลิ้ง กด คลิก ctrl+คลิก

 

http://www.pataniforum.com/single.php?id=190

http://www.pataniforum.com/single.php?id=188

 

๑) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความชิ้นนี้ เห็นด้วยอย่างไรประเด็นใด หรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือประเด็นใด หรือทั้งสองประการ

 

๒) สรุปประเด็นที่ท่านอ่านในบทความนี้ มีประเด็นใดบ้าง สรุปสั้นๆ ครึ่งหน้ากระดาษเอ ๔

หมายเหตุ บทความทั้ง 3 เรื่องให้ส่งผ่านทางอีเมล์ iskandar2550@gmail.com และhafsoh2529@gmail.com

 

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่

 

คุณฮัฟเสาะ วาเล๊าะ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 081-095-4357

หมายเหตุ: สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http\\ldinet.og หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานปัตตานี

Be the first to comment on "รับสมัครเจ้าหน้าที่"

Leave a comment

Your email address will not be published.