รายงานกิจกรรม

จากการจัดเวที”อีสานโสเหล่” เมื่อวันที่ 27 – 28 พ.ย. 2547 ณ หอประชุมศูนย์กริด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของเวทีระดับภาค  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่…เป้าหมายหลักของการจัดเวทีอีสานโสเหล่ คือ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และ เพื่อการสื่อสารในการเรียนรู้

จากการจัดเวที “อีสานโสเหล่” เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2547 ณ หอประชุมศูนย์กริด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของเวทีระดับภาค ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคี 8 จังหวัดคือ ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานีและจังหวัดเลย จำนวน 30 คน โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ผลการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้

ก. เป้าหมายหลักการจัดเวทีอีสานโสเหล่ คือ
1) เพื่อยกระดับการเรียนรู้
2) เพื่อการสื่อสารในการเรียนรู้

ข. แนวทางดำเนินการร่วมกัน
1) ค้นหาประเด็นร่วม
2) หลอมรวมการเรียนรู้
3) ยกระดับความคิดของคนทำงาน
4) ขยายผลสู่วงกว้าง
5) สร้างพันธมิตรเพิ่ม
6) ค้นหาข้อมูลสนับสนุนเวที
7) มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

ค. วิธีการดำเนินงาน
1) วิเคราะห์ประเด็นร่วมกัน
2) ประสานภาคีในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
3) ประสานทรัพยากรบุคคลร่วมสังเคราะห์ความรู้
4) ใช้สื่อท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อน
5) ผสมผสานเข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน
6) ร่วมกันออกแบบเวที มีการทำ AAR ทุกครั้ง
7) มีการจัดการด้านข่าวสารข้อมูลและนำเสนออย่างมีพลัง

โดยสรุป เวทีอีสานโสเหล่ จะเป็นเวทีเรียนรู้ที่มีประเด็นหลัก 2 ประเด็นด้วยกัน คือ

1) ประเด็นจากเวทีเสนอ อาจจะเป็นประเด็นที่มีในแผนงานของแต่ละจังหวัด และ

2) ประเด็นตามสถานการณ์ เช่น การเลือกตั้ง GMO การค้าเสรี เป็นต้น กล่าวคือมีทั้งประเด็นเย็นและร้อนควบคู่กันไป ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะจัดประชุมประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะจัดที่ทุ่งกระมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธุ์ 2548

ธวัชชัย ไตรทิพย์ : รายงาน

ทีมสื่อสารสาธารณะกาฬสินธุ์

 

Be the first to comment on "รายงานกิจกรรม"

Leave a comment

Your email address will not be published.