ร่วมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

มนุษย์ทั่วโลกล้วนปรารถนาความอยู่เย็นเป็นสุข และรู้ว่าความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไร รวมทั้งรู้ว่าทำอย่างไร นักปราชญ์และศาสดาต่าง ๆ ล้วนสอนวิธีทำให้ชีวิตมีความสุขหรือพ้นทุกข์ และการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข …

นพ.ประเวศ วะสี

          มนุษย์ทั่วโลกล้วนปรารถนาความอยู่เย็นเป็นสุข และรู้ว่าความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไร รวมทั้งรู้ว่าทำอย่างไร นักปราชญ์และศาสดาต่าง ๆ ล้วนสอนวิธีทำให้ชีวิตมีความสุขหรือพ้นทุกข์ และการอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ทุกวันพระอวยพรว่า อายุ วัณโณ สุขัง พลัง หรือขอให้ท่านมีความสุข

 

          ในครั้งโบราณเมื่อมนุษย์ยังหากินด้วยการล่าสัตว์ หรือเมื่อตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมประมาณ 10,000 ปีที่แล้วมา สังคมเป็นสังคมชนบท มีขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ไม่ซับซ้อน ศาสนาใหญ่ ๆ เกิดขึ้นในช่วง 1,500 – 3,000 ปีก่อน ในขณะที่สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก

ในปัจจุบันสังคมเชื่อมโยงกันหมดทั้งโลก มีความซับซ้อนหลายมิติและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็น ระบบที่ซับซ้อน (Complex System)

 

 

ในระบบที่ซับซ้อนมีปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและอธิบายไม่ได้ด้วยรูปแบบสังคมเดิมที่ง่ายและตรงไปตรงมา เช่น สภาพโกลาหล (Chaos) ที่ควบคุมไม่ได้จะเกิดขึ้นเป็นประจำในระบบที่ซับซ้อน อย่างเช่น ถ้ามีคนคนหนึ่งเล่นค้าเงินอยู่ที่นิวยอร์ค อาจทำให้ระบบการเงินของประเทศไทยปั่นป่วนและวิกฤตไปหมด มีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศและลามไปยังประเทศอื่นด้วย

 

สมัยก่อนอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ เพราะต่างคนต่างอยู่ ไม่เชื่อมโยงกัน  แต่ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ เชื่อมโยงกันและมีผลถึงกัน อัตราดอกเบี้ยหรือการตัดสินใจทางนโยบายบางอย่างในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลกระทบต่อชาวนาไทยอย่างรุนแรง

 

ข้อมูลข่าวสารและเงินที่เคลื่อนไหวรอบโลกด้วยความเร็วของแสงยิ่งเร่งให้ระบบทั้งหมดเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งใหม่ ๆ สภาพใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วยอัตราเร็วเกินกว่าที่ระบบประสาทและร่างกายมนุษย์ ซึ่งสร้างไว้เพื่อเผชิญปัญหาเก่า ๆ เมื่อแสนปีก่อนจะรับได้ จึงเกิดความเครียดหมดทั้งโลก ทุกคนเหมือนถูกจับวิ่งอยู่บนทางด่วนที่ลงไม่ได้ และถูกบังคับให้วิ่งเร็วขึ้น ๆ

 

ในสภาพที่ซับซ้อน เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สภาพโกลาหลและวิกฤต ซึ่งกลายเป็นประจำแทนที่จะเป็นนาน ๆ เกิดที ได้ก่อให้เกิดช่องว่าง ความอยุติธรรมทางสังคม ความรุนแรง การทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างไม่มีใครจะควบคุมหรือทำอะไรได้ ทำให้เกิดความท้อถอย ความหมดหวัง ความรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรได้ระบาดไปทั่ว

 

ในสภาพที่ยากและสลับซับซ้อนเช่นนี้ ฝ่ายต่าง ๆ มักทำได้เฉพาะเรื่องที่แยกเป็นส่วน ๆ ซึ่งแม้นถ้าหากมีความสำเร็จเป็นส่วน ความสำเร็จเฉพาะส่วนนั้นจะรบกวนความสมดุลของระบบทั้งหมด ไม่สามารถสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขได้ เหมือนตาบอดคลำช้างหรือเซลล์มะเร็งที่มีความสำเร็จเฉพาะตัว แต่นำไปสู่ความขัดแย้งและการเสียดุลยภาพจนเกิดวิกฤตหมดทั้งหมดระบบ

 

การทำแบบแยกส่วนสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ เพราะความอยู่เย็นเป็นสุข เป็นองค์รวม (Wholeness) หรือ ความเป็นทั้งหมด

 

ต้องช่วยกันทำความเข้าใจว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขคืออะไร อุปสรรคใหญ่หรือภูเขาที่ขวางกั้นคืออะไร โครงสร้างของความอยู่เย็นเป็นสุขคืออะไร เหมือนจะสร้างบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ต้องมีการออกแบบและมีการสร้างที่ถูกต้อง

 

ฉะนั้น ในบทต่อ ๆ ไป จะแสดงสภาพของความอยู่เย็นเป็นสุข โครงสร้างของความอยู่เย็นเป็นสุขและเครื่องชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข

 

ที่มา : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
         www.hsro.or.th

Be the first to comment on "ร่วมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข"

Leave a comment

Your email address will not be published.