วีดิทัศน์ “(คพข.) : มิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านพลังงาน”

ความยาว 10 นาที ผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เพื่อเชิญชวนผู้ใช้พลังงานจากภาคส่วนต่างๆ ได้ขันอาสา เสียสละเข้ามาทำหน้าที่ โดยสามารถแสดงเจตจำนง สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนกิจการพลังงานของไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงต่อไป

Be the first to comment on "วีดิทัศน์ “(คพข.) : มิติใหม่ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านพลังงาน”"

Leave a comment

Your email address will not be published.