สนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ…

คำประกาศเจตนารมณ์ของสำนักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)

 

“สนับสนุน (ร่าง)พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ….”

 

เป็นที่รับทราบกันดีว่าสำนักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) เป็นกลไกสานต่อภารกิจมาจากคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.)และสำนักงานปฏิรูป(สปร.) ในการติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่ม องค์กรและเครือข่ายต่างๆ

ต่อสถานการณ์วิกฤติทางการเมืองปัจจุบันที่กำลังมีการเรียกร้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่นั้น สปพส.มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศให้ได้ผลจริงโดยพลังทางสังคมมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สปพส.เห็นว่าต้องดำเนินการให้ครอบคลุมการปฏิรูปโครงสร้างสำคัญ ๓ อย่าง ได้แก่ ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ปฏิรูปโครงสร้างสังคมและปฏิรูปโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากร

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในทางปฏิบัติ สปพส.ได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายรูปธรรมที่เคลื่อนไหวครอบคลุมประเด็นการปฏิรูปโครงสร้าง ๓ ประการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนเครือข่ายชุมชนจัดการตนเอง เครือข่ายท้องถิ่นจัดการตนเองและเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง

ต่อประเด็น (ร่าง) พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ…ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)ได้จัดทำขึ้นนี้ สปพส.เล็งเห็นว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นจัดการตนเอง สามารถยกระดับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของตนให้เป็นจังหวัดปกครองตนเองได้อย่างมีหลักการและหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและไม่ต้องเป็นภาระในการเสนอรัฐสภาออกพรบ.เป็นรายจังหวัดให้เกิดความซ้ำซ้อน

ดังนั้น สปพส.จึงขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับเครือข่าย ในการสนับสนุนและผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการในเร็ววัน

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

Be the first to comment on "สนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ…"

Leave a comment

Your email address will not be published.