เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสมานฉันท์ และสันติสุข

เครือข่ายประชาคมจังหวัดภาคกลาง-ตะวันตก เสนอ ดับไฟใต้ ต้องให้ความจริงและเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของสังคม…เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ต่อสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้คือ รู้สึกกลัว ไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

เครือข่ายประชาคมจังหวัดภาคกลาง-ตะวันตก

เสนอ ดับไฟใต้ ต้องให้ความจริงและเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของสังคม


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาร่วมกับเครือข่ายประชาคมภาคกลางตะวันตกและพันธมิตร โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัด เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสมานฉันท์และสันติสุข : เรียนรู้และเข้าใจวิกฤติไฟใต้ สู่การจัดการปัญหาท้องถิ่นด้วยสันติวิธี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อต่อสังคม ในสถานการณ์วิกฤติไฟใต้ และร่วมกันนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ไขปัญหา และเรียนรู้ประสบการณ์จากชายแดนใต้ สู่การคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ต่อสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้คือ รู้สึกกลัว ไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น กลัวว่าเรื่องราวจะลุกลามไปสู่จังหวัดอื่นๆ ในประเด็นความขัดแย้งอื่นๆ ของพื้นที่ เสียใจ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปล่อยให้รัฐบาล และ กอส. เข้าไปแก้ไข ไม่แน่ใจ ว่าความจริงของสถานการณ์คืออะไร ข่าวสารที่ออกมาตรงกับความจริงหรือไม่ มีการแทรกแซงข้อมูลข่าวสารที่ออกมาหรือไม่ และอยากให้กำลังใจ แก่คนในสามจังหวัดภาคใต้ และคนทำงานทุกคน

และเห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ คือ ต้องมีการให้ข้อมูลที่เป็น ความจริง ของพื้นที่ต่อสังคม ที่มาจากหน่วยงานที่เป็นกลาง และการเชื่อมประสานทุกเครือข่าย ทุกองค์กร ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและเข้าใจวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของท้องถิ่น และทุ่มเทการพัฒนาศักยภาพ การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสมานฉันท์ และสันติสุข: เรียนรู้และเข้าใจ วิกฤติไฟใต้

สู่การจัดการปัญหาท้องถิ่นด้วยสันติวิธี (ครั้งที่ 2: กลุ่มจังหวัดภาคกลาง-ตะวันตก)

จัดโดย

คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา/ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)/ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม/ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล/ เครือข่ายสมานฉันท์ และสันติวิธี ศูนย์สนับสนุนฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.)/ เครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง-ตะวันตก 13 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

หมายเหตุ: ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ภาพ หรือบทถอดเทปฉบับเต็ม ติดต่อ คุณยุทธดนัย 0-2621-7810-2

Be the first to comment on "เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสมานฉันท์ และสันติสุข"

Leave a comment

Your email address will not be published.