เวที “ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์”

“กาฬสินธุ์ถิ่นวัฒนธรรม เป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม นำสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 5 ปี”…..วันที่ 22-23 สิงหาคมที่ผ่านมา ประชาชนจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความตื่นตัวกับปัญหาสาธารณะในจังหวัดและร่วมมือกันระดมความคิดเพื่อทำให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่

เวทีการประชุมทำแผนยุทธศาสตร์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 21 23  สิงหาคม  2547 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ (จังหวัดกาฬสินธุ์)

บางส่วนของกาฬสินธุ์

 

หาบกระเป๋าขาย

บริการทั่วเมืองกาฬสินธุ์

ลูกชิ้นย่าง…มาแล้วจ้า

 

จากเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะทัองถิ่นน่าอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 22-23 สิงหาคมที่ผ่านมา บรรยากาศโดยรวมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเครือข่ายภาคีพันธมิตรจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ได้ตระหนักและมีความตื่นตัวกับปัญหาสาธารณะในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงร่วมมือกันระดมความคิด แสดงความคิดเห็น รวมถึงการเปิดกว้างทางความคิด  เพื่อการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นมาเพื่อหาทางแก้ปัญหา….และทำเมืองกาฬสินธุ์ให้น่าอยู่ร่วมกัน

เวทีการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดแนวทางในการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ร่วมกำหนดแผนการทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่

 

ประเด็นต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีดังนี้     

 1.   สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มหัตถกรรม
       การผลิต
         วัตถุดิบ
         วัตถุดิบในชุมชนน้อย (ไม่มีต้นฝ้าย)
         เส้นฝ้ายราคาแพง
         หาซื้อยาก
         เครื่องมือ
         ราคาแพง
         เทคนิค
         ขาดความรู้/เทคนิคในการย้อมผ้า
         ขาดการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
         ขาดวิทยากรที่มีทักษะด้านการย้อมผ้า,ทำลายผ้าและการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
      การตลาด
         ผลิตสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
      ทุน
          ทุนในกระบวนการผลิตไม่เพียงพอ

2.   ประเด็นปัญหาของกลุ่มสุขภาพชุมชน

         อาหารไม่ปลอดภัยเป็นพิษ ปนเปื้อนสารพิษ / สารเคมี

         ความไม่เท่าเทียมในการับบริการสุขภาพ

         การควบคุมโรคติดต่อ เช่น เอดส์ ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน

         การดูแลสุขภาพตนเองของครัวเรือนและชุมชนจะทำอย่างไร?

         การสร้างสุขภาพของครัวเรือนและชุมชน

         การดูแลผู้สูงอายุ(ผู้ด้อยโอกาส?)

         นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ก่อปัญหางานที่ล้นมือบุคลากร ใช้งบประมาณเกิน


ช่วยกันคิด…     


 ….ช่วยกันเขียน

 

 

3.   ประเด็นปัญหาของกลุ่มสื่อวิทยุชุมชน

         สมาพันธ์วิทยุชุมชนอีสาน

         สมาพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

         กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ผลิตรายการ

         มีความหลากหลาย /การเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

         รับรู้ข่าวสารในชุมชนอย่างรวดเร็ว

         วิทยุชุมชนเกิดใหม่

         กลุ่มคน/กลุ่มองค์กรชาวบ้าน

         วิทยุชุมชนเกิดใหม่ 2 ประเภท

o        เพื่อธุรกิจการค้าหากำไร(นักจัดรายการอาชีพ)

o        ไม่หวังผลกำไร(ชุมชนร่วมใช้)

a.       ขาดการเชื่อมโยง/ประสาน

b.      ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ / สื่อสารคนละทิศทาง

 

4.   ประเด็นปัญหาของกลุ่มวัฒนธรรม

สภาพปัจจุบัน

        วัฒนธรรมดั้งเดิมหายไป

        คนสมัยนี้ไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณี

        คนก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง

        คนขาดศีลธรรมในใจ

        เยาวชนยึดค่านิยมทางวัตถุ

         ไม่อยู่ในศีลธรรม /ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดเรื่องเพศสัมพันธ์

        ครอบครัวแตกแยก

        ศิลปิน/ศิลปะพื้นบ้านหายไป

5.   ประเด็นปัญหาของกลุ่มเศรษฐกิ
        ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ กุ้ง วัว อ้อย น้ำตาล มัน
        เศรษฐกิจเมือง / ชนบท ไม่สมดุลกัน (ควรหาทางเชื่อม / ทำให้สมดุล)
        ควรเน้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก

6.   สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

            ป่า

ป่า 42 แห่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการบุกรุกเพื่อใช้ที่ดิน/การตัดไม้/การเผาถ่าน/การเผาป่า

/ความผิดพลาดด้านนโยบาย

    อาหารที่ได้จากป่า เช่นเห็ด ไข่มดแดง ผักป่าลดลง

    ป่านามน ที่อดีตถูกตัดเพื่อเผาถ่านจนเสื่อมโทรม เนื่องจากมีโครงการพระราชดำริ ปัจจุบัน

สามารถฟื้นสภาพจนสมบูรณ์

– ป่าบอนเขียวที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ป่าจำนวนมาก สามารถขยายพันธุ์เพื่อนำไปปลูกในป่าอื่นได้หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

 ดิน

    ดิน90% เสื่อมโทรม ขาดอินทรียวัตถุ การบุกรุกทำลายป่า

   ดินปนเปื้อนสารเคมี

   ผลผลิตทางการเกษตรปนเปื้อนสารเคมี

   เริ่มมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อจำหน่าย ซึ่งได้รับความนิยมแต่ยังไม่สามารถผลิตได้มากนัก

   มีการสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่นการทำเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น

น้ำ

มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 5 อำเภอ (ยางตลาด/เมือง/กมลาไสย/ร่องคำ/ฆ้องชัย)เนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่ง

กระทะ และการก่อสร้างเขื่อนยางกั้นลำน้ำ

    น้ำปนเปื้อนสารเคมี จากการเกษตร และน้ำเสียจากชุมชน ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำอ่อนแอ และเป็น

โรค น้ำใช้ดื่มกินไม่ได้เหมือนในอดีตที่สามารถกินน้ำตามท้องไร่ ท้องนาได้

การท่องเที่ยว

มีแหล่งท่องเที่ยวมาก

 – ซากไดโนเสาร์ ที่สหัสขันธ์ (ภูกุ้มข้าว)

 – แม่น้ำสองสี อ.ร่องคำ

 – พระธาตุยาคู

 – ภูปอ/ภูสิงห์

 – มีการจัดการท่องเที่ยงเชิงเกษตร

ทั้ง 6 ประเด็นนำไปสู่

เป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์

“กาฬสินธุ์ถิ่นวัฒนธรรม เป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม นำสุขภาพดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 5 ปี”


เก็บภาพ  มาฝาก


 

 

ทิ้งง่าย…ใครเก็บ ?

โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

 

โรงเรียนเลิก

นางแบบในอนาคต

มีอะไรคืบหน้า   จะรายงานให้ทราบ….นะจ๊ะ รายงายโดย : กองบรรณาธิการ


  

Be the first to comment on "เวที “ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์”"

Leave a comment

Your email address will not be published.