เวที Deliberative Democracy

คือกระบวนการใคร่ครวญร่วมกัน  ทำอย่างไรให้คนได้คิดและไตร่ตรองหาทางออกของปัญหา เกิดความรู้สึกร่วม ตระหนักว่าเป็นเรื่องของตนและนำตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันแก้ไขปัญหานั้น

 

 

Deliberative Democracy

 

 

“การใช้ประเด็นร่วมสาธารณะเพื่อเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน”

 

 

           Deliberative Democracy  คือกระบวนการใคร่ครวญร่วมกัน  ทำอย่างไรให้คนได้คิดและไตร่ตรองหาทางออกของปัญหา เกิดความรู้สึกร่วม ตระหนักว่าเป็นเรื่องของตนและนำตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันแก้ไขปัญหานั้น

 

 

          กระบวนการใคร่ครวญ คือ การคุยกันอย่างเป็นระบบโดยการดึงปัญหาเข้ามาถก แยกแยะ เชื่อมโยง มองออกไปจากตัวเอง เห็นทางออกของปัญหา เกิดการใคร่ครวญทางเลือกของการแก้ปัญหา (พิจารณาผลกระทบของทางเลือก)

 

 

              กระบวนการ Deliberative Democracy ช่วยพัฒนาคนผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เวทีพูดคุยอย่างเป็นระบบ (Work Shop) ในการถกเถียง แลกเปลี่ยน ใคร่ครวญพิจารณาทางเลือกของการแก้ปัญหา แล้วสะท้อนกระบวนการกลับหลังจบเวที

 

 

กระบวนการเรียนรู้ผ่านแล้วได้อะไร

 

 

* รู้ซึ้งความสลับซับซ้อนของปัญหา
* มองปัญหาต่างไปจากเดิม เห็นทางเลือกของปัญหา
* เปิดโอกาส ให้มองลึกไปในความคิดทความเชื่อของตัวเองและคนอื่น
เกิดความเข้าใจ การยอมรับ

 

 

คุยอย่างเป็นระบบ
* ช่วยให้เห็นพื้นที่ร่วม
* เห็นทิศทาง
* ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำร่วมกัน
* Report
งานสู่สังคม สู่ภาครัฐ

 

Be the first to comment on "เวที Deliberative Democracy"

Leave a comment

Your email address will not be published.