แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยยาตรา

ขบวนการประชาธิปไตยยาตรา (Democracy Move) เตือนเสื้อแดงอย่าย่ำรอยสงกรานต์เลือด หรือโยนบาปให้ “แดงปลอม”

จี้ยึดหลักการชุมนุมอย่างโดยสงบอย่างเปิดเผยและไม่ละเมิดสิทธิหรือคุกคามผู้อื่น วอนทุกฝ่ายอย่ายั่วยุให้เกิดความรุนแรง ต้องช่วยกันนำชาติก้าวข้ามวิกฤติด้วยความอดทนและอดกลั้น ดักคอไอ้โม่งอย่าจ้องสวมรอยอำนาจ ปลุกแนวร่วมเครือข่ายทั่วประเทศยึดหลัก 3P “เตรียมพร้อม-ป้องกัน-ปรับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว”

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยยาตรา
(Democracy Move) ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓

เรื่องเคารพสิทธิในการชุมนุม และความรับผิดชอบต่อมวลชน
ต่อต้านการแทรกซ้อนของสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

สถานการณ์วันนี้มีความหวั่นเกรงกันว่าการชุมชนของกลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดง ในระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 มีนาคม ศกนี้ อาจนำไปสู่ความรุนแรงเช่นเดียวกับ ครั้ง “สงกรานต์เลือด” เมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา ซึ่งความหวั่นเกรงดังกล่าวได้แผ่ซ่านไป ทั่วทุกอณูของสังคมไทย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปรอทความรู้สึกของสังคม ได้ขยับขึ้นสู่ “ขีดแดง” ดังเช่นที่ปรากฏ ด้วยภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ใน อดีตการขับเคลื่อนพลังมวลชนของกลุ่มเสื้อแดงในการใช้พลังมวลชนฝ่า แนวป้องกันของทหารตำรวจจำนวนมากเข้าโจมตีเพื่อล้มการประชุมอาเซียนบวกหกที่พัทยา ก่อนจะนำพามวลชนเข้าสู่สถานการณ์เผชิญหน้ากับความรุนแรง ในสถานการณ์เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นำสู่ผล เสียหายต่อฝ่ายที่สาม ในกรณีชุมชนสาทร ชุมชนถนนเพชรบุรี ชุมชนนางเลิ้ง และชุมชนดินแดง อันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ในวันนั้น

นี่คือภาพประทับฝังในใจของผู้คนในสังคม สาธารณะ อันเป็นความเสียหายที่เพื่อนพ้องน้องพี่คนกลุ่มเสื้อแดงจะต้อง ปรับปรุง แก้ไขด้วยการแสดงออกซึ่งพลังของกลุ่มก้อนของตนอย่างสงบ ในแนวทางสันติวิธี ด้วยการจัดการการชุมนุมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการกำหนดเป้าหมาย กำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แนวทางการต่อสู้การ จัดวางกำลังคน ผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดระเบียบ วินัย กฎแห่งความปลอดภัย ระบบงานการติดต่อ สื่อสาร การสั่งการบังคับบัญชาการ อย่างเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และหวังผลในทางปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ เป็นโอกาสที่จะเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธาตามที่กลุ่มแกนนำได้ประกาศไว้บ่อยครั้งว่าจะเป็นการชุมนุมอย่างสงบตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย และเป็นการปิดช่องโหว่ในการจัดการชุมนุม ที่เป็นเหตุให้เกิดการกระทำอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมา มักถูกปัดความรับผิดชอบให้เป็นความผิดของ “แดงปลอม” มาโดยตลอด

การชุมนุมของประชาชนโดยสันติวิธี เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและก้าวหน้านั้น ถือเป็นสิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก รวมทั้งเป็นไปตามเจตจำนงแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศและผู้มีอำนาจรัฐ ต้องไม่ใช้อำนาจ และกลอุบายใดๆ ในทุกวิธีการหรือทุกรูปแบบ เพื่อทำการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้น ฐานของประชาชน หรือเพื่อบิดเบือนทำลายความชอบธรรมของประชาชนที่ชุมนุมกันอย่างสันติและเปิดเผย

ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการชุมนุมและผู้เข้าร่วมการ ชุมนุมที่ใช้สิทธิของตนตามวิถีแห่งประชาธิปไตยแล้ว ก็ขอเรียกร้องให้ต้องทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการชุมนุมครั้งนี้ มิให้ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นหรือ ความต้องการทางการเมืองที่แตกต่างไปจากตนหรือไม่ ไม่ก้าวล่วงถึงความสงบสุข สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงวิถีชีวิตอย่างปกติสุขในเคหะสถานของตนด้วยความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแห่งตน และต้องไม่ใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้อื่น ไม่แสดงออกถึงเจตนาอื่นใดอันเป็นการข่มขู่คุกคามเพื่อให้บรรลุถึงความปรารถนาแห่งกลุ่มตน

การประกาศและแสดงทัศนะต่อสาธารณะทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของแกนนำการชุมนุมของพี่น้องคน เสื้อแดงที่ระบุว่า จะมีประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนแสน จำนวนล้านในยุทธการที่จะเคลื่อนพลจากต่างจังหวัดทุกทิศทุกทาง โดยยานพาหนะต่างๆ เพื่อปิดล้อมกรุงเทพฯ ก่อนเคลื่อนพลจากจุดนัดหมายต่างเข้า สู่ใจกลางเมืองหลวง อันเสมือนหนึ่งเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ เป็นตัวประกันและใช้เป็นอำนาจการต่อรองทางการเมืองกับฝ่ายรัฐบาลนั้น

ในการนี้ขอให้คำนึงไว้เสมอว่า เจตนารมตามระบอบประชาธิปไตยนั้น มิได้ให้สิทธิที่จะกระทำการใด ๆ ตามอำเภอใจ และมิได้ให้สิทธิในการข่มขืนใจกลุ่มคนอื่นที่มิใช่พวกพ้องของตนเอง มิเช่นนั้นแล้วก็อาจทำให้การแสดงอันบริสุทธิ์ดังกล่าวก้าวพ้น วิถีทางแห่งประชาธิปไตยสู่ความเป็นอนาธิปไตย จนอาจนำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นที่เพชรบุรีซอย 7 และ ชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งประชาชนเหล่านี้ก็ล้วนมีสิทธิอันชอบธรรม ทั้งในทางกฎหมายและในด้านมนุษยธรรมในการปกป้องชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้พ้นจากภยันอันตรายหรือภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินในเหตุซึ่งหน้าได้อย่างเต็มที่และสมควรแก่เหตุ

ในสถานการณ์ที่เป็น “วิกฤติ” ของบ้านเมืองระลอกใหม่นี้ “เครือข่ายประชาธิปไตยยาตรา” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมในมิติการเมืองภาคพลเมืองในขอบ เขตทั่วประเทศ จึงขอเรียกร้องต่อทุกกกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกเครือข่าย ดังต่อไปนี้

๑) ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้แสดงออกซึ่งพลังทางการเมือง แสดงออกซึ่งความต้องการ แสดงออกซึ่งสิทธิในการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างสมเหตุสมผล เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่แสดงการข่มขู่ ไม่ยั่วยุ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้กำลังคนและอาวุธเข้าทำร้ายฝ่ายตรงข้าม

๒) ขอให้ทุกฝ่ายยึดถือเจตนารมณ์ของการแสดงออกทางการเมือง ในวิถีทางประชาธิปไตยโดยเปิดเผย ตรงไปตรงมา เคารพในสิทธิผู้อื่น โดยเฉพาะที่มีความเห็นต่าง

๓) ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประคับประคองสถานการณ์  ข้ามผ่าน ความรุนแรง ด้วยความอดทน อดกลั้น โดยเฉพาะผู้จัดการชุมนุม ต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อมวลชนของตน ไม่นำพาไปในวิถีทางที่สุ่มเสี่ยง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของมวลชนผู้บริสุทธิ์ได้ เพื่อยกระดับสู่วุฒิภาวะทางสังคมในระดับใหม่ที่สูงขึ้น

๔) ขอเรียกร้องให้สังคม สาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยกันเฝ้าระวังผู้หวัง ใช้ความรุนแรง ก่อเหตุแทรกซ้อน จากทุกกลุ่มฝ่าย รวมทั้งคัดค้านการฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง เพื่อหวังแย่งยึดอำนาจรัฐด้วยการใช้กำลัง ไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตาม

๕)  ทั้งนี้ขอย้ำเตือนว่าอย่าได้ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนมีความตื่นตัว โดยยึดหลัก ๓ P คือ Preparation (เตรียมพร้อม)  Prevention (ป้องกัน)  และ Preservation (ปรับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว)

สุดท้ายนี้ เครือข่ายประชาธิปไตยยาตรา มีความมุ่งหวังที่จะเห็นฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ มีนาคม จะมีจิตเป็นกุศลต่อบ้านเมือง ไม่เกินก้าวข้ามเศษซากกองอิฐของบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งไม่ใช้เลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ ได้มาซึ่งอำนาจและความต้องการตามกิเลสปรารถนา

ด้วยจิตคารวะ

ขบวนการประชาธิปไตยยาตรา (Democracy Move)
๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๓

ข้อเรียกร้องต่อ

เครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เครือข่ายสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ๗๖ จังหวัด เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ๒,๐๐๐ ตำบล กว่า ๖๐,๐๐๐ ชุมชน สหพันธ์ วิทยุชุมชนแห่งชาติ เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค. อสช.)และ

เครือข่ายพันธมิตรการเมืองภาคพลเมือง  ได้แก่ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) / สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส) / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) /  บางกอกฟอรั่ม / สถาบันพัฒนา สื่อภาคประชาชน / สถาบันสร้างบ้านแปงเมือง / สถาบันสลาตัน / ประชาคมทักษิณ / กลุ่มเพื่อนนักพัฒนาอันดามัน / กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ / เครือข่ายเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ / เครือข่ายประชาสังคม 3 จังหวัดชายแดนใต้ / กลุ่มนักศึกษากับการเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ / สมัชชาตรัง / ตรังเคเสวนา / สงขลาฟอรั่ม / ประชาสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี / สภาที่ปรึกษาประชาสังคมสุราษฏร์ / สถาบันประชาคมภูเก็ต / ประชาคมระนอง / เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนสุราษฏร์ธานี / เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดสตูล / เครือข่ายองค์กรชุมชนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบสึนามิ จังหวัดสตูล / โครงการประชาคมสิทธิ์ / โครงการเมืองน่าอยู่จังหวัดปัตตานี / โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัด ปัตตานี / เครือข่ายสัมพันธ์พัฒนาอาชีพจังหวัดยะลา / เครือข่ายสตรีกับสันดิ / เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี / ศูนย์พิทักษ์รักษ์พังงา / เครือข่ายองค์กรสตรีตำบลตะกั่วทุ่ง / เครือข่ายเยาวชนจังหวัดพังงา / เครือข่ายสมุนไพรทับปุด / มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดพังงา / ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / เครือข่ายวิทยุชุมชนคนโคราช / สมาคมนักวิทยุชุมชนเพื่อประชาสังคม / กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นพิมาย / กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล / เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองโคราชพัฒนา / เครือข่ายวิทยุชุมชนอีสานใต้ / แนวร่วมประชาชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตย 26 องค์กร / ประชาคมเมืองอุทัยธานี / ประชาคมจังหวัดตาก / สถาบันการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา / ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล 10 ตำบลจังหวัดพะเยา / นครสวรรค์ฟอรั่ม / กลุ่มพิทักษสิ่งแวดล้อมพยุหะ / คณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกจังหวัดนครสวรรค์ / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง / ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอุทัยธานี / กลุ่มรักษ์ เมืองอู่ไทย / เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดลำพูน / เครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา / เครือข่ายคนลุ่มน้ำลี้ / เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลี้ 14 องค์กร / ชมรมเพื่อนร่วมพัฒนาลำพูน / ศูนย์ประสานงานการจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น / เครือข่ายเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก / องค์กรชุมชนพัฒนาเนินมะปราง / เครือข่ายผู้สนใจประวัติศาสตร์จังหวัด พิษณุโลก / ชมรมคนรักษ์ป่าลุ่มน้ำตอนอำเภอนครไทย / ชมรมคนรักษ์ถิ่น อำเภอนครไทย / ชมรม Working woman บ.ไทยแอร์โรว์ / เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เครือข่ายประชาคมสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก / ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กร ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก / เครือข่ายหัวเมืองเหนือเพื่อประชาธิปไตย / ชมรมคนรัก    วัดโบสถ์ / เครือข่ายแพทย์แผนไทย ตำบลหนองกุลา อ.บางระกำ / เครือข่ายธุรกิจชุมชนตำบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก / ศูนย์ประสานงานการเรียนรู้ชุมชนคนวัดโบสถ์ประชาคมจังหวัดนครนายก / สมาคมประชารัฐจังหวัดประจวบ / สมาคมคนรักษ์สมุทรปราการ / เครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตยลพบุรี / เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นจังหวัดลพบุรี / เครือข่ายพลเมืองอาสาจังหวัดลพบุรี / กลุ่มเยาวชนเพิ่มรัก / กลุ่มปฏิรูปสื่อกาญจนบุรี / กลุ่มอนุรักษ์กาญจน / กลุ่มสตรีกาญจนบุรี / เครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดสระบุรี / กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก / ประชาคมจังหวัดสมุทรสงคราม / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ภาคพลเมือง จังหวัดนครปฐม /ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี(DOF)

องค์กรประสานงาน
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ไทยเข้มแข็ง(สxส)
เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.)

Be the first to comment on "แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยยาตรา"

Leave a comment

Your email address will not be published.