แถลงผลการตรวจสอบการเลือกตั้งของ “ศูนย์จับตาการเลือกตั้ง 49”

34 ชั่วโมง ของการรับเรื่อง “ทุจริตการเลือกตั้ง” ของศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.วันที่2เมษายนถึงวันที่ 3 เมษายน เวลา 18.00 น. สรุปเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ ได้ทั้งสิ้น 431 ราย…

34 ชั่วโมง ของการรับเรื่อง “ทุจริตการเลือกตั้ง” ของศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.วันที่ 2 เมษายน ถึง วันที่ 3 เมษายน เวลา 18.00 น. สรุปเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้

ได้ทั้งสิ้น 431 ราย ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่คือประชาชนทั่วไป และ ช่องทางที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ โทรศัพท์พื้นฐาน รองลงมาคือ โทรศัพท์มือถือ เมื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนแล้ว แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท คือ

1. การจัดคูหาเลือกตั้งที่ไม่เป็นความลับ จำนวน 135 ราย

2. การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การติดรูปและข้อความแนะนำตัวผู้สมัครในคูหาเลือกตั้ง จำนวน 92 ราย

3. การไม่จัดเตรียมหรือไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาลงคะแนน จำนวน 91 ราย

4. การกำหนดสีบัตรเลือกตั้งของระบบบัญชีรายชื่อกับระบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน จำนวน 47 ราย

5. การสวมสิทธิแทนกัน จำนวน 17 ราย เช่น การที่มีผู้อื่นใช้สิทธิแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งใช้สิทธิแทนชื่อผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตไปแล้ว

6. ข้อพิรุธอื่นๆ จำนวน 49 รายการ เช่น การแจกเงินเพื่อซื้อเสียง เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งวางตัวไม่เป็นกลาง เป็นต้น

ในการแถลงข่าว เพื่อเปิดตัว ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ศูนย์ฯได้ระบุว่า จะรวบรวมเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แต่ในวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 2 เมษายนนั้น สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ ได้นำเสนอข่าวการชี้แจงของ กกต. ที่ศูนย์ฯเห็นว่า ไม่สมเหตุสมผล และไม่สอดคล้องกับกฎหมายการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดคือ การจัดคูหาการเลือกตั้ง และ การติดภาพและข้อความแนะนำตัวผู้สมัครในคูหาเลือกตั้ง ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 จึงเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องนำเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง กกต. แต่ควรดำเนินการร้องเรียนเรื่องมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการทำงานเพื่อการเลือกตั้ง ครั้งนี้ ของ กกต. ต่อศาลปกครอง และต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 จึงได้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและสนใจใช้สิทธิ จนที่สุดได้รายชื่อผู้ที่พร้อมและต้องการเป็นโจทก์ฟ้อง กกต. ต่อศาลปกครอง และได้ดำเนินการเสนอฟ้องไปแล้วเมื่อบ่ายวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์ภาพรวมของการเลือกตั้งครั้งนี้ ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 พบว่า กรณีทุจริตการเลือกตั้งครั้งนี้ มีรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีตมาก เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง การซื้อเสียงขายเสียง การจัดเลี้ยง ความไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้ใจในการขนย้ายหีบบัตร การหาเสียงที่อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง ฯลฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งมักสรุปเรื่องร้องเรียนและเสนอต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่การเลือกตั้งครั้งนี้กลับปรากฎว่า พบเรื่องร้องเรียนที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งอื่นๆ คือ พบความไม่พอใจการดำเนินงานของ กกต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการจัดคูหาการเลือกตั้ง อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย คือ กรณีของรศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์การปกครอง ที่ตั้งใจทำลายบัตรเลือกตั้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และ ประชาชน รวมทั้งยังพบว่ามีจำนวนบัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ศูนย์ฯวิเคราะห์ว่า เป็นการสะท้อนถึงความไม่พอใจในพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ต้องการให้เลือก รวมทั้งอาจสะท้อนถึง ความไม่พอใจ ความไม่มั่นใจในกระบวนการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดย กกต.

ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 จึงเห็นว่า ศูนย์ฯมีภารกิจสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อสังคม ในการมีส่วนร่วมจับตาการเลือกตั้ง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนดำเนินการจับทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ ศูนย์ฯจะจัดทำ “คู่มือการจับทุจริตเลือกตั้งฉบับประชาชน” และ “คู่มือปฏิบัติงานภาคประชาชนต่อทุจริตเลือกตั้ง” เพื่อแจกจ่ายสำหรับเป็นแนวทางของ “ปฏิบัติการภาคประชาชนเพื่อจับตาการเลือกตั้ง” ต่อไป

ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 ขอขอบคุณประชาชน สื่อมวลชน และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านที่ร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้ และขอให้ผู้รักความยุติธรรมทุกท่านร่วมกันแสดงออกทางความคิดและเข้าร่วมกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจสอบการทำงานของ กกต. และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมือง ทั้งนี้ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 จะจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งภาคประชาชนเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีขึ้นวันที่ 19 เมษายนนี้ โดยผู้ที่ต้องการร่วมกับศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.seree.org

พร้อมนี้ ศูนย์จับตาเลือกตั้ง 49 ขอปิดรับการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 18.00 น. วันที่ 3 เมษายนนี้ เป็นต้นไป แต่ยังคงรับเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ทางตู้ปณ.339 ปณจ.สามเสนใน พญาไท กทม.10400 และ ทางเว็บไซต์ที่ seree.org@gmail.com

พบกันอีกครั้งในปฏิบัติการตรวจสอบการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ 19 เมษายน นี้

ด้วยความเคารพจากศูนย์จับตาการเลือกตั้ง’49

Be the first to comment on "แถลงผลการตรวจสอบการเลือกตั้งของ “ศูนย์จับตาการเลือกตั้ง 49”"

Leave a comment

Your email address will not be published.