โคทม พิภพ ชี้ดับไฟใต้ ต้องเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึง ความหลากหลาย โดยไม่แบ่งแยก

ดร.โคทม เสนอว่า การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องยุติความโกรธ ความหลง…และเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมกันสร้างอนาคตที่ปรารถนาร่วมกัน ที่ท้องถิ่นอยากเป็น…

ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.โคทม อารียา และ อ.พิภพ ธงชัย ได้ปาฐกถา แสดงความคิดเห็น ในเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสมานฉันท์และสันติสุข : เรียนรู้และเข้าใจวิกฤติไฟใต้ สู่การจัดการปัญหาท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จัดโดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อต่อสังคม ในสถานการณ์วิกฤติไฟใต้ และร่วมกันนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ไขปัญหา และเรียนรู้ประสบการณ์จากชายแดนใต้ สู่การคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหา/ความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี

 

ดร.โคทม เสนอว่า การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องยุติความโกรธ ความหลง จากประวัติศาสตร์ในอดีต ทั้งการอุ้มฆ่า ความอยุติธรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่เคยเป็นมา โดยการอธิบาย ขออภัย และขออโหสิกรรมจากคนในพื้นที่ ต้องหยุดสร้างเงื่อนไขใหม่ ที่ไปสร้างความโกรธ ความหลงใหม่ๆ ขึ้นมาอีก ทั้งการเหวี่ยงแหจับกุม การจับกุมและทรมานให้รับสารภาพ และเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมกันสร้างอนาคตที่ปรารถนาร่วมกัน ที่เขา ที่ท้องถิ่นอยากเป็น

 

ขณะเดียวกัน ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ต้องเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับอิสลาม ต้องจินตนาการความเป็นไทยกันใหม่ ไม่นิยามความเป็นไทยให้แคบ เช่น เราเป็นคนไทยเราต้องพูดภาษาไทย ต้องนับถือพุทธ ต้องเคารพความเป็นตัวตนที่แตกต่าง ทั้งกระบวนทัศน์อิสลาม ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ต้องเข้าถึงลักษณะเฉพาะของความเป็นท้องถิ่น วิถีชีวิต การทำมาหากิน ภาษา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางเชื่อชาติที่แตกต่าง ซึ่งเราไม่เคยศึกษาเรียนรู้ อย่าเอาประวัติศาสตร์มารับใช้เพียงชาติพันธ์ใด ชาติพันธ์หนึ่ง อย่างเรื่องภาษา ซื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตำบล เราเขียนให้ด้วยภาษาไทย ไม่เขียนด้วยภาษาของท้องถิ่น ควรจะต้องเขียนด้วยภาษามาลายู และ ต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน หลากมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าขายกับเพื่อนบ้าน การพัฒนาเยาวชน ที่กำลังตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความรุนแรง และต้องเคารพการทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่

 


อ.พิภพ ชี้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ เกิดจากการไม่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ชาติพันธ์ ของรัฐและสังคม และคนในท้องถิ่น ไม่รู้สึกว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลของเขา เป็นรัฐบาลของถิ่น
อื่น ซึ่งแตกต่างจากที่รู้สึกต่อในหลวงว่าเป็นในหลวงของเรา การแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สังคมจึงต้องร่วมสร้างความเป็น “เรา” ด้วยการร่วมกันสร้างข้อเสนอแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดข้อเสนอว่าจะแก้ไขอย่างไร ไม่รออาศัยข้อเสนอของ กอส. ไปเสนอต่อรัฐบาลเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ข้อเสนอได้รับการสานต่อในทุกรัฐบาล โดยต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใหม่ ทั้งหมด ทั้งในระดับชาติและชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้เพื่อให้รู้ว่ารากเรามาจากไหน เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีศานติสุข ที่ผ่านมา กอส. ได้พัฒนาข้อเสนอที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในสามจังหวัดแล้ว ก้าวต่อไปคือการให้ประชาชนในพื้นที่ ในท้องถิ่นอื่นร่วมกันคิดและเสนอความเห็น เพื่อให้เป็นข้อเสนอแห่งชาติต่อไป

Be the first to comment on "โคทม พิภพ ชี้ดับไฟใต้ ต้องเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึง ความหลากหลาย โดยไม่แบ่งแยก"

Leave a comment

Your email address will not be published.