โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

 

1.    บทนำ
 
1.1 ภาพรวมโครงการ

เสนอแนวทางการขยายชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย (ECACS) จะหาทางที่จะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและตำบลโดยการบริจาคเพื่อการส่งมอบบริการที่ตอบสนองในพื้นที่ได้รับผลกระทบความขัดแย้งทางภาคใต้ของประเทศไทยผ่านทางวิธีการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง ความจุของรัฐบาลท้องถิ่นที่เลือกและองค์กรภาคประชาสังคม

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์การพัฒนาโครงการคือการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานตำบลในภาคใต้ของประเทศไทยที่ผ่านการมีส่วนร่วมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในหกตำบลและผ่านการสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เลือกรัฐบาลท้องถิ่นเช่นเดียวกับการเลือกเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กร

ด้วยเหตุนี้โครงการจะพยายาม:

1) ขยายชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาในหกตำบลเพื่อให้ครอบคลุมการวางแผนพัฒนาตำบลในความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น

2) เพิ่มความจุของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่นและ

3) เสริมสร้างองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเจรจาในประเด็นนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสันติของความขัดแย้ง

 1.3  รายละเอียดโครงการ:
โครงการที่เสนอจะประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ
 ส่วนที่ 1 :ชุมชนตำบลและเงินอุดหนุนที่ถูกบล็อก (US $ 2,290,000,ผู้รับดำเนินการ)
          โครงการจะขยายความคุ้มครองของเงินอุดหนุนการพัฒนาหมู่บ้าน VDGs) จาก27หมู่บ้านในหกตำบล(ตำบล) ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในระยะนำร่องให้ครอบคลุมทั้ง 43  หมู่บ้านในเขตเหล่านี้ย่อย สามรอบของทุนบล็อกจะมีให้กับ 43 หมู่บ้านและหกตำบล(ตำบล) เงินทุนเพื่อการจัดลำดับความสำคัญความต้องการที่ระบุโดยชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนและระดับตำบล)

 

ทุนระดับหมู่บ้าน

 

ทุกหมู่บ้านในหกเลือกตำบลจะได้รับเงินอุดหนุนการพัฒนาหมู่บ้าน VDGs, ประมาณ. สหรัฐอเมริกา$ 8,00010,000ต่อปี)ใช้ซึ่งจะถูกกำหนดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน (VDP) และย่อยโครงการกระบวนการจัดลำดับความสำคัญจะเน้นการรวมของคนยากจนและเปราะบาง(ผู้หญิงและผู้ชาย  อำนวยความสะดวกในหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชาวบ้านที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมหมู่บ้านสำหรับการเลือกย่อยโครงการ การวางแผนจัดลำดับความสำคัญและการดำเนินการของโครงการย่อยจะถูกดำเนินการโดยชาวบ้าน ข้อเสนอที่จะจัดลำดับความสำคัญผ่านกระบวนการลงคะแนนภาพวาดบนเกณฑ์ที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมของความขัดแย้งที่ได้รับผลกระทบเยาวชนและการว่างงาน สร้างขีดความสามารถพิเศษจะมีการจัดกลุ่มที่ยากจนและความเสี่ยงที่จะมีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการการวางแผนจัดลำดับความสำคัญและการดำเนินการ

 

ทุนระดับตำบล

 

โครงการนี้ยังจะให้สามรอบของทุนที่ระดับตำบล (30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงิน) ที่จะช่วยให้หกตำบลเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมข้ามหมู่บ้าน ทุนเหล่านี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของแผนพัฒนาตำบล (ค่า TDP) ซึ่งจะได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการรวมในการที่ราษฎรในหมู่บ้านจะมีส่วนร่วมในระดับตำบลแผนจะนำเข้าสู่การพิจารณาแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการและจะหาทางที่จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างหมู่บ้านที่ยังจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

ส่วนที่ 2: กองทุนรวมหุ้นส่วนการสร้างสันติภาพ (US $ 800,000 ผู้รับดำเนินการ)

 

สร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายสำหรับการสร้างความไว้วางใจและความสงบสุข อาคารโดยตรงกับความสำเร็จและบทเรียนจากระยะนำร่องในโครงการจะมุ่งเน้นกลยุทธ์และในลักษณะที่ยั่งยืนการเสริมสร้างความสามารถในการ (1) สี่เครือข่าย (40,000 ต่อปีสำหรับคณะมนตรีประชาสังคมของ Southernmost ประเทศไทย (CSCS), และเครือข่ายผู้หญิงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, เครือข่ายเยาวชนและทรัพยากรเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) และ (2) ประมาณสิบองค์กรภาคประชาสังคม (10,000 เหรียญสหรัฐต่อทุน) ที่ห้าจะเป็นองค์กรที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพในช่วงนักบิน ทุกคนกำลังทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ, ที่อยู่ร้องทุกข์และแรงบันดาลใจของประชาชนในท้องถิ่นและความต้องการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          ส่วนนี้ยังจะช่วยให้การจัดหาเงินทุนสำหรับสี่เครือข่ายที่จะดำเนินการ สันติภาพบทสนทนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นสำคัญเช่นการกระจายอำนาจการศึกษาบทบาทของสตรีและเยาวชนสันติภาพและสันติสุขและความยุติธรรม การสนับสนุนสำหรับการหารือสันติภาพนี้จะมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเสียงของภาคประชาสังคมและความรับผิดชอบทางสังคมในพื้นที่ความขัดแย้งได้รับผลกระทบ

ส่วนที่ 3:การบริหารจัดการโครงการและการเรียนรู้ (US $1,110,000,ผู้รับดำเนินการ) 

 

ส่วนนี้กระทรวงการคลังจะค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการของ LDIรวมทั้งการบริหารจัดการและการสนับสนุนจิสติกส์สำหรับการดำเนินงานโครงการที่ปรึกษาตรวจสอบการรายงานและการสื่อสาร

LDIจะรักษาสำนักงานโครงการในจังหวัดปัตตานีโดยมีทีมงานที่ทำงานเต็มเวลากับกิจกรรมโครงการ ซึ่งจะรวมถึงผู้จัดการโครงการผู้ประสานงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบประสานงานจังหวัดอำนวยความสะดวกในหมู่บ้าน,M &Eบุคลากรและการบริหารบุคลากร 

นอกจากนี้ในส่วนนี้จะให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นประจำปีการเยี่ยมชมการเรียนรู้ใต้ใต้ในประเด็นสำคัญไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบความขัดแย้งอื่น ๆ ในภูมิภาคเช่นอาเจะห์, มินดาเนาและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของพม่าก็จะได้รับการจัดระเบียบ

          บนพื้นฐานของบทเรียนจากระยะนำร่อง,LDIจะเสริมสร้างสิ่งพิมพ์ของการสื่อสารและความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูล ในการนี้LDIจะดำเนินการชุดของบทเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและจะผลิตจำนวนของสิ่งพิมพ์เป็นวิดีโอ ในความร่วมมือกับชาติไทยบริการแพร่ภาพสาธารณะกับมุมมองที่จะเพิ่มความตระหนักในส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทยความท้าทายที่เผชิญหน้ากับชุมชนและโครงการพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้งได้รับผลกระทบ 

 

ส่วนที่ 4: การสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคการประเมินผลและการจัดการความรู้ (US $490,000) 

 

ในฐานะที่เป็นนักบินในช่วงที่โลกธนาคารจะยังคงให้การดูแลที่เพิ่มขึ้นให้เลือกความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการสนับสนุนการประเมินผลโครงการ กิจกรรมจะรวมถึง: 

ก) การจัดหาความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงด้วยความเคารพในความขัดแย้งที่สำคัญวิธีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความขัดแย้งความจุความไว้วางใจ,M &Eและการสื่อสาร;

)ดำเนินการวิจัยนำมาใช้อย่างเข้มงวดและความพยายามในการประเมินผลโครงการ

ค)อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ง)การกำกับดูแลการจัดการทางการเงินจัดซื้อจัดจ้างและการป้องกัน;การเผยแพร่ข้อมูล

จ) ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและสร้างความตระหนักของปัญหานโยบายที่สำคัญและบทเรียนโครงการ นี้จะรวมถึงชุดของครึ่งปีการประชุมเชิงปฏิบัติการการสะท้อนกับผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาและคู่ค้าที่สนใจติดต่อผ่านทางสถาบันการศึกษาความปลอดภัยและนานาชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 

2. นโยบายและ กฎระเบียบ 

2.1 นโยบายการป้องกันด้านความปลอดภัยของธนาคารโลก  

ธนาคารโลกมีจำนวนของ นโยบายการ ป้องกัน ซึ่งรวมถึง หมู่คนอื่น ๆ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของ นโยบายเหล่านี้คือการ ป้องกันและ บรรเทา อันตราย เกินควร กับผู้คนและ สภาพแวดล้อม ของพวกเขา ใน กระบวนการพัฒนา นโยบายเหล่านี้ ให้ แนวทางในการ ธนาคารโลกและ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ ดำเนินการ ใน การระบุการเตรียมการ และการดำเนินการ ของโปรแกรมและ โครงการ การตรวจคัดกรอง ป้องกันสำหรับโครงการนี้ แสดงให้เห็นว่า นโยบาย การดำเนินงาน ของธนาคารโลก (มหาชน) / ขั้นตอนการ ธนาคาร (BP) 4.01การประเมิน สิ่งแวดล้อม (EA)จะถูกเรียกEA เป็น กระบวนการ ที่มี ความกว้าง ความลึกและประเภทของ การวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับลักษณะขนาด และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น จาก โครงการที่เสนอ อีเอ ประเมิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการที่มีศักยภาพและ ผลกระทบ ใน พื้นที่ อิทธิพลของ ; ตรวจสอบ ทางเลือกที่ โครงการ ระบุ วิธีการปรับปรุง การเลือก โครงการ เมื่อเทียบกับ การวางแผนการ ออกแบบการดำเนินการ และ การป้องกัน การลด บรรเทา ชดเชย หรือ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่ม บวก ผลกระทบ ; และรวมถึง กระบวนการของการ บรรเทา และการจัดการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่พึงประสงค์ ตลอด การดำเนินโครงการ

โครงการจะให้การสนับสนุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กขั้นพื้นฐานและโครงการการทำมาหากินซึ่งผลกระทบที่ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดจนกว่าจะได้รับการระบุและอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบชั่วคราวเล็กน้อยและเว็บไซต์เฉพาะกับสภาพแวดล้อม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก / กิจกรรมโครงการได้ดังนั้นรับมอบหมายประเมินบีสิ่งแวดล้อมหมวดหมู่ที่คล้ายกันกับคนอื่น ๆ ประเภทโครงการ CDD สถานที่ตั้งและการออกแบบในที่สุดโครงการย่อยที่ไม่ได้รู้จักกันในการประเมินโครงการ เป็นผลให้วิธีการกรอบการทำงานได้รับการยอมรับและกรอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMF) ได้รับการเตรียมการป้องกันเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม inline กับ OP / พี 4.01รายการเชิงลบและกลไกการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการย่อยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ขาดคุณสมบัติ 

 

2.2 กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการนี้จะเป็นเงินทุนสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กขั้นพื้นฐานและโครงการการทำมาหากิน มันเป็นอย่างสูงที่ไม่น่าที่กำกับดูแลการประเมินผลกระทบเต็มรูปแบบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จะต้อง กิจกรรมดำเนินการในการฟื้นฟูสมรรถภาพย่อยโครงการโครงสร้างพื้นฐาน / การก่อสร้างและ / หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในและข้อบังคับ 

 

3. ประสบการณ์ ภายใต้ ระยะนำร่อง 

ในช่วง ที่นักบิน 107 โครงการย่อย ได้ดำเนินการ15 ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดที่เกี่ยวข้องที่ง่ายและขนาดเล็กหรือการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในชุมชนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงลบที่ถูกระบุ ในระหว่างขั้นตอน นักบิน อำนวยความสะดวก และการดำเนินการ ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน ที่ใช้ใน การป้องกัน รูปแบบการคัดกรอง และรวบรวม เอกสารที่จำเป็น / ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับภาครัฐบาลและเอกชนบริจาคที่ดินนอกจากนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสิทธิของผู้คนที่ ได้รับผลกระทบ ให้ กับชุมชนและการอภิปราย ที่จัดขึ้น และข้อตกลง ในที่ประชุม ถึง ชุมชน ได้รับการ รับรอง อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการ ป้องกัน สิ่งแวดล้อม โครงการให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกับ WB ผู้เชี่ยวชาญ ใน การป้องกัน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ระบุ เป็นไปได้สำหรับ ขนาด เล็ก โครงการย่อย ในกรณีที่จำเป็น มาตรการ บรรเทาผลกระทบที่ มีการระบุ และดำเนินการ เช่น การให้ภาชนะ ดัก น้ำมัน สำหรับ การสร้างรายได้ จากกิจกรรม ของผู้หญิง กลุ่ม การปรุงอาหาร , การย้ายถิ่นฐานของ พื้นที่การผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นระยะทางห่างจาก ทาง น้ำสาธารณะ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ ต่อคุณภาพ น้ำผิวดิน 

การประเมินผลประโยชน์ถูกห้ามออกในตอนท้ายของระยะนำร่องรวมทั้งการปรึกษาหารือกับชุมชนที่ได้รับประโยชน์ในการระบุความสำเร็จของโครงการที่สำคัญความท้าทายที่ต้องเผชิญและเรียนรู้บทเรียนรวมทั้งเกี่ยวกับการดำเนินงานและประสิทธิผลของมาตรการป้องกัน ผลของการประเมินผลประโยชน์ถูกนำมาใช้ในการออกแบบขั้นตอนของโครงการนี้ ชุมชนผู้รับประโยชน์ได้รับการยืนยันว่าไม่มีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นหรือยังคง

·     ในขณะที่ผลการดำเนินงานการป้องกันโดยรวมภายใต้ระยะนำร่องเป็นบวกบางประเด็นที่ถูกค้นพบของนักบินที่ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น พวกเขารวมถึง

·     การเปิดเผยข้อมูลของเอกสารที่สำคัญทั้งหมดที่ระดับชุมชนและย่านย่อย ภายใต้ระยะนำร่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการย่อยได้รับการกล่าวถึงและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ระบุที่การดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนในการปรากฏตัวของผู้คนที่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะถูกนำนาทีและยึดติดอยู่กับข้อเสนอโครงการย่อยพวกเขาไม่ได้เปิดเผยให้กับสมาชิกในชุมชน ภายใต้ขั้นตอนนี้ไม่กี่นาทีของการอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการย่อยและการผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดจะได้รับการแสดงที่ศูนย์ชุมชนและสำนักงานตำบลในการปรับปรุงความโปร่งใส

·    การฝึกอบรมการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการหมู่บ้านคณะกรรมการและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในประเทศ ในช่วงนักบินที่ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันที่ถูกให้กับพนักงานรวมทั้งอำนวยความสะดวก PMOในการดำเนินการและตรวจสอบปัญหาการป้องกัน โครงการต้องการขยายการฝึกอบรมการป้องกันสำหรับทุกหมู่บ้านการดำเนินการคณะกรรมการและตำบลดำเนินการคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคทุกโครงการย่อย

 ESMFนี้ยังคงที่จะใช้วิธีการที่พบว่ามีเพียงพอภายใต้ระยะนำร่อง แต่ยังจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับช่องว่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ระบุว่าเป็นบทเรียนที่ได้รับ
 

 

4วัตถุประสงค์ของสภาพแวดล้อมและกรอบการจัดการทางสังคม (ESMF) 

มันเป็นที่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญภายใต้โครงการนี้เป็นจำนวนย่อยให้มีขนาดเล็ก ประมาณ10,000บาทสำหรับระดับหมู่บ้านโครงการย่อยและ 17,000บาทสำหรับระดับตำบลโครงการย่อยและจะให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก ๆ เท่านั้นเช่นเป็นศูนย์สุขภาพขนาดเล็กดูแลศูนย์ดูแลเด็กระบบระบายน้ำ ฯลฯอย่างไรก็ตามภายใต้โครงการนี้เป็นประสบการณ์ในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะระบุโครงการย่อยล่วงหน้า โครงการดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนา ESMFเพื่อ:

1) การสร้างกระบวนการในการคัดกรองทั้งหมดที่นำเสนอโครงการย่อยที่มีศักยภาพสำหรับอาการไม่พึงประสงค์ของพวกเขาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

2) ระบุและตัดสิทธิ์โครงการย่อยที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอย่างมีนัยสำคัญ

3) ระบุมาตรการในการจัดการและการบรรเทาและการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการและ

4) การฝึกอบรมและการเตรียมการร่างสร้างความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินการตามบทบัญญัติ EMF 

 

5. หลักการ

 

·       โครงการควรจะสอดคล้องกับธนาคารโลกสิ่งแวดล้อมและนโยบายการป้องกันทางสังคม

·       แสดงควรจะครอบคลุมโครงการย่อยด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสังคม

·       สำนักงานโครงการควรกำหนดให้พนักงานและที่ปรึกษาที่จะต้องทำให้มั่นใจความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโครงการเป็น addressed

·       เจ้าหน้าที่โครงการทั้งหมด / วิทยากร / ที่ปรึกษาจะเน้น / ฝึกอบรมต่าง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมวิธีการป้องกัน

·       เจ้าหน้าที่โครงการทั้งหมด / วิทยากร / ที่ปรึกษาทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นในความดูแลของระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนี้สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลและมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่พึงประสงค์

·       การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสูงสุดในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป็นกำลังใจ

·       กับโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันควรจะติดตาม

·       รายงานความคืบหน้าโครงการธาตุควรมีสถานะของการปฏิบัติตาม conditionalityกับสิ่งแวดล้อม

·       ชุมชนผู้รับประโยชน์จะได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์หรือใครก็ตามที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของ OP 4.10และ4.12,จะได้รับภายใต้การดำเนินงานคู่มือการใช้งานโครงการหรือกรอบนโยบายการตั้งถิ่นฐานใหม่.

 

6. การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนการตรวจสอบโครงการย่อย 

เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นที่ชุมชนได้รับประโยชน์ไม่สามารถเพียงพอในการจัดการและลดความรุนแรงของโครงการพัฒนารายการของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต / รายการ (รายชื่อลบ) ที่ไม่สามารถสร้างด้วยทุนของโครงการได้รับการพัฒนาตามที่แสดงในภาคผนวก 1นี้จะถูกรวมอยู่ในรายชื่อของโครงการในเชิงลบที่จะพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการใช้งานการดำเนินงานของโครงการ

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ต้องการการป้องกันได้รวมในการวางแผนการย่อยโครงการโดยรวมและขั้นตอนการอนุมัติเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจคัดกรองและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอโครงการย่อยจะถูกดำเนินการก่อนที่จะอนุมัติโครงการย่อยและมาตรการที่อยู่ในสถานที่ที่จะบรรเทาผลกระทบด้านลบที่เป็นไปได้ ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการที่มีการอธิบายไว้ด้านล่าง 

 

ขั้นที่ 1: ระบุอนุกรรมการโครงการ

 

การนำเสนอของรายการเชิงลบ: ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโครงการย่อยที่อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ชุมชนของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับโครงการย่อยที่สร้างความตระหนักของชุมชนเกี่ยวกับความจำเป็นสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่ที่โครงการย่อยจะดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้รับการเน้นย้ำว่าไม่มีโครงการย่อยที่อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอย่างมีนัยสำคัญจะได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ ถ้าโครงการย่อยพบว่ารวมถึงกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่ที่สำคัญและกลับไม่ได้เมื่อสภาพแวดล้อมลำธารและรายได้ของผู้คนใด ๆ ตามที่ระบุไว้และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในรายการเชิงลบจะไม่สามารถดำเนินการได้

Top of Form

 

 

ขั้นที่ 2:การออกแบบอนุกรรมการโครงการ

ข้อเสนอโครงการย่อยจะได้รับการพัฒนาโดยชุมชนได้รับประโยชน์ด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกในโครงการการตรวจคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือการประเมินสิ่งแวดล้อม (EA)   ถ้าจำเป็นจะดำเนินการในการระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีศักยภาพเชิงลบซึ่งจะอธิบายในข้อเสนอย่อยโครงการร่วมกับการผ่อนคลายมาตรการ สิ่งแวดล้อมและสังคมรายการตรวจสอบคัดกรองสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กโดยทั่วไปและการฟื้นฟูสมรรถภาพอาคารโครงการย่อยได้แสดงไว้ในภาคผนวก 2

การตรวจคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต้องกระทำเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อยคณะกรรมการทบทวนโครงการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ PMOและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในประเทศจะทบทวนแผ่นคัดกรองที่เต็มไปด้วยพร้อมกับข้อเสนอโครงการย่อย เมื่อข้อเสนอโครงการย่อยที่ได้รับการอนุมัติ,อำนวยความสะดวกการฝึกอบรมจะสั้นชุมชนเป็นเงื่อนไขที่แนบมากับข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติเช่นกันเป็นวัดที่อยู่กับพวกเขารวมทั้งที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมถ้าเกี่ยวข้อง

ถ้ามีความจำเป็นแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) จะได้รับการพัฒนาโดยชุมชนที่ได้รับผลประโยชน์ที่จะได้รับที่แนบมากับข้อเสนอโครงการย่อย EMP นี้ควรจะรวมค่าใช้จ่ายของมาตรการบรรเทาผลกระทบที่จะใช้เช่นเดียวกับพนักงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ รายการและค่าใช้จ่ายของพนักงานควรจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการและรายการค่าใช้จ่ายในข้อเสนอโครงการย่อยและสัญญาใด ๆ ที่ตามมาสำหรับการทำงาน (ที่เกี่ยวข้อง) งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและข้อกำหนดและความต้องการของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลรวมทั้งการอนุญาตก่อสร้างหรือการดำเนินงานได้รับใบอนุญาต (ถ้าจำเป็น) EMP จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อำนวยความสะดวกในโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการจะดำเนินการตรวจสอบปกติในระหว่างการดำเนินโครงการ

 

EMP นี้ควรจะรวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่อาจไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ OP 4.10 หรือ 4.12 OP – จริง EMP อาจได้รับการพัฒนาแม้จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะมีผลกระทบทางสังคมถ้าไม่ครอบคลุมหรือการแก้ไขโดย RPF หรือมาตรการการมีส่วนร่วมที่อธิบายไว้ในอ้อมไป ที่อยู่ OP 4.10 เกิดขึ้น ที่ดินที่จะต้องมีการซื้อหรือทรัพย์สินส่วนตัวจะได้รับความเสียหายหรือสูญหายชุมชนจะได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เป็นบทบัญญัติต่อภายใต้กรอบนโยบายการตั้งถิ่นฐานใหม่ (RPF) โครงการ 

 

ขั้นตอนที่ 3: การดำเนินการโครงการย่อย

 

การดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบเช่นเดียวกับการตรวจสอบและการตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของพนักงาน PMOและคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักกิจกรรมจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนที่มีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโครงการย่อยและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะใช้เวลาดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาที่สอดคล้องกับภาระผูกพันในแง่ของสิ่งแวดล้อมและ การคุ้มครองทางสังคมภายใต้โครงการย่อย eMPSการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคมจะได้รับการดำเนินการให้สำนักงานปลัดฯ และอำนวยความสะดวกโดย World Bankผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมการป้องกันก็จะถูกมอบให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการก่อนที่จะมีการดำเนินการตามโครงการย่อย

 

7.ข้อกำหนดสำหรับการออกและเสนอขายสินค้า 

ฝึกปรือสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยจากสำนักงานบริหารส่วนตำบลก่อนที่จะมีการก่อสร้างการทำงานทั้งหมด ผลกระทบทางลบที่มีศักยภาพในการทำมาหากินตามที่อธิบายไว้ในข้อเสนอให้ย่อยควรจะมีการทบทวนและความเพียงพอของมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ได้รับการยืนยันก่อนที่จะมอบให้แก่ย่อยได้รับการอนุมัติ 

 

8. ประสานงานการกำกับดูแลและการตรวจสอบ

LDIจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำให้กระจ่างชัด   คณะทำงานโครงการทางด้านเทคนิคที่จะตรวจสอบโครงการทุกหกเดือน เพราะคณะทำงานทางเทคนิคประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานในต่างจังหวัดได้รับผลกระทบความขัดแย้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคที่จะให้การสนับสนุนและคำแนะนำตลอดระยะเวลาโครงการ 

 

9.เสริมสร้างศักยภาพ

 

World Bankพนักงานรักษาความปลอดภัยจะให้การฝึกอบรมและการฝึกอบรมให้ความสดชื่นสำหรับเจ้าหน้าที่และ LDIVICsและตำบลคณะกรรมการการดำเนินการในระยะเริ่มแรกของโครงการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติภารกิจในระยะกลางทบทวน 

 

10.ชนกลุ่มน้อยและวิธีการโครงการตรงกับความต้องการภายใต้ OP 4.10 

ตั้งแต่Malaysเป็นเชื้อชาติส่วนใหญ่ในพื้นที่โครงการที่ทำขึ้นประมาณ 80% ของประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการป้องกันที่แยกไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ OP 4.10และแทนความต้องการของนโยบายนี้จะรวมอยู่ในการออกแบบโครงการโดยรวม

การเตรียมโครงการที่ต้องการทั้งหมด ภายใต้ OP 4.10 การประเมินผลประโยชน์ถูกหามออกในตอนท้ายของระยะนำร่องซึ่งรวมถึงฟรีให้คำปรึกษาก่อนและแจ้งกับผลประโยชน์ของเฟสของโครงการนี้และการประเมินลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของพวกเขาได้รับผลประโยชน์ โครงการ ได้รับการยืนยัน ว่าไม่มี ผลกระทบด้านลบ อย่างมีนัยสำคัญ เกิดขึ้น หรือ ยังคง unaddressed ภายใต้ ระยะนำร่องและ แสดงความสนับสนุน ในช่วง ที่พวกเขา รู้สึกว่า จะยังคง ที่จะช่วยให้ พวกเขา
และเพิ่ม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ของ รัฐบาลท้องถิ่นกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนของ ภูมิหลัง ทางสังคมและ กลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ พิสูจน์แล้วว่าเป็นรถ ที่มีประโยชน์ เพื่อให้แน่ใจ ว่ามุมมองและผลประโยชน์ของ ชนกลุ่มน้อย จะสะท้อนให้เห็น อย่างเพียงพอ ใน การดำเนินงานโครงการ และจะยังคง ถูกนำมาใช้ ภายใต้ โครงการนี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาล ท้องถิ่น ชื่นชม การสนับสนุน โครงการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ ช่วยปรับปรุง ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกในชุมชน และหน่วยงานรัฐบาล ท้องถิ่นและ ระหว่างกลุ่ม ทางสังคม ที่แตกต่างกัน ภายใน ชุมชน เดียวกัน

 

จากผลการวิจัยของการประเมิน ผลประโยชน์ ต่อไปนี้จะ ถูกนำมาใช้ ในระหว่างการ ดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกความต้องการ ภายใต้ OP 4.10 จะได้พบกับการประเมินผลการมีส่วนร่วมทางสังคม(SA) จะดำเนินการ เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ในระดับชุมชน ที่มีเป้าหมาย กลุ่ม ย่อย ทั้งหมด มีส่วนร่วม SA จะเริ่มต้นด้วย บัตรประจำตัว ของ เชื้อชาติ ของชุมชน ได้รับผลประโยชน์ที่จะ ตามมาด้วย การประเมินผลการ มีส่วนร่วม ของ ชุมชนใน ประเด็นปัญหาและมาตรการ เพื่อรับมือกับ พวกเขา ใน ชุมชน ที่ กลุ่ม ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย อาศัยตัวแทนของ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยที่ จะ ได้รับเลือกให้ เป็นสมาชิกของ คณะกรรมการ ดำเนินการ หมู่บ้าน กลไก ข้องใจ จะได้รับการ พัฒนาและ มีประสิทธิภาพ ที่จะตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลกระทบด้านลบ ที่อาจเกิดขึ้น จะได้รับการ รับรองสำเนาถูกต้อง โปร่งใส และ เท่าเทียมกัน ชุมชน ผู้รับประโยชน์ จะได้รับ การช่วยเหลือจาก LDI ซึ่งเป็นหน่วยงาน ในการดำเนินงาน ซึ่ง จะ อำนวยความสะดวกให้ ตรวจสอบการดำเนิน โครงการย่อย ให้คำแนะนำ ชุมชนในการ ระบุและ แก้ไข ผลกระทบด้านลบ และประสิทธิภาพการทำงาน เอกสาร ใน การดำเนินงาน รวมทั้ง โครงการย่อย เกี่ยวกับการ ป้องกัน ปัญหา ใน แฟ้มโครงการ ข้อเสนอ โครงการย่อยที่ จะได้รับการ พัฒนาโดย ชุมชน ภายใต้การสนับสนุน จาก LDIซึ่ง จะรวมถึง บทสรุปของการ มีส่วนร่วม SA และมี ความต้องการที่อยู่ ทั้งหมด ของ ไอพีพี ภายใต้ OP 4.10 ข้อเสนอ โครงการย่อยที่ จะได้รับการ พัฒนาโดย ผู้รับ บริการ/ ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบ และสำเนา ของพวกเขา ให้บริการ ในประเทศ


 

 

ภาคผนวก 1

 

 

 

ตาราง 3.1:  รายการประเภทกิจกรรมที่ ไม่เข้าข่าย การสนับสนุนจากโครงการ (NegativeList): รายการเชิงลบ

 

1.       การซื้ออาวุธ

2.       การซื้อเลื่อยไฟฟ้าและวัตถุระเบิด

3.       ให้ทุนสนับสนุนโรงเลื่อย

4.       วัสดุหรืออุปกรณ์ที่อาจมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืชและเยื่อหินทนไฟ

5.       การซื้อเรือพาณิชย์หาปลาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

6.       การซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนน ในพื้นที่อนุรักษ์หรือเขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า

7.       ใช้เงินทุนเพื่อซื้อหรือจ่ายค่าชดเชยที่ดิน

8.       ใช้เงินทุนในเชิงบริโภคที่หมดไปหรืองานเลี้ยง

9.       กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

10.   การซื้อหรือซ่อมยานพาหนะ

11.   การเงินที่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายของรัฐ (เงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)

12.   การสร้างหรือซ่อมแซมและอาคารสำนักงานราชการ และสถานที่ทางศาสนา

13.   ค่ากิจกรรมทางการเมือง

14.   กิจกรรมที่มีการว่าจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

15.   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศชาย เพศหญิง

16.   การเดินทางระหว่างประเทศ

17.   วัสดุ อุปกรณ์ที่ถูกสร้างโดยใช้ป่าชายเลน แนวปะการัง

18.   โครงการที่ต้องมีการอพยพโยกย้าย

19.   โครงการที่ต้องมีการใช้ที่ดิน หรือต้องมีการสูญเสียทรัพย์สินมากกว่า 10% ของที่ดินที่ครอบครองหรือทรัพย์สินที่ครอบครอง)

20.   การก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้างต่างๆ ในบริเวณ พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่แนวกันชน หรือ สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

21.   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำลายทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรม อันได้แก่โบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และ สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ

22.   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ โดยไม่ได้มีมาตรการลดผลกระทบ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

23.   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้ใหญ่ กระบวนการแปรรูปไม้

24.   กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าและคุณภาพชีวิตของผู้คน

 
 


ภาคผนวกที่ 2: การคัดกรองตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

 

แบบฟอร์มSafeguardสิ่งแวดล้อมและสังคม S.1

 

 

 ชื่อโครงการย่อย: ___________________________________________________

องค์กร:_____________________________________________________________

 

 

เส้นทางการเข้าถึงหรือ การติดตาม

 

 

(สำหรับการใช้งานของคนเดินเท้าและยานพาหนะขนาดเล็ก รวมทั้งรถจักรยานยนต์)

 


ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น


ประเมิน{โดยใส่เพียง () ในแต่ละแถว}

แผนบรรเทาสาธารณภัย

ไม่มีผลกระทบเชิงลบ;
ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่

ผลกระทบรองลงมา;จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบขนาดเล็ก

ความจำเป็นในที่ดินได้รับผ่านการ (i) บริจาค, (ii) ซื้อ (iii)รัฐ
 
 
 
การสูญเสียบ้าน ทรัพย์สินอื่น หรือที่ดิน
 
 
 
ความเสียหายต่อวัฒนธรรม / โบราณสถาน /ทรัพย์สิน
 
 
 
การเคลื่อนของแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นในระหว่างและหลังการก่อสร้าง
 
 
 
มลพิษในระหว่างการก่อสร้าง
 
 
 
ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง มลพิษทางน้ำและการเกษตร
 
 
 
มลพิษจากกิจกรรม เช่น การเตรียมยางมะตอยบดรวม การผสมคอนกรีต ฯลฯ
 
 
 
การขัดขวางช่องทางน้ำที่เพิ่มขึ้นจากกระแสน้ำที่ถูกพัดผ่าน
 
 
 
การอุดตันของการไหลตามธรรมชาติของน้ำ
 
 
 
การหยุดชะงักของระบบนิเวศสัตว์น้ำในระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากตะกอนที่มากเกินไปการไหลของคอนกรีตเสียหรือรั่วไหลจากอุบัติเหตุของน้ำมันและไขมันที่แหล่งน้ำใกล้เคียง
 
 
 
เสียงเนื่องจากการจราจรเพิ่มขึ้น
 
 
 
เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรที่เพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น
 
 
 
การสูญเสียถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าซึ่งเกิดขึ้นจากการละเลยที่ผ่านมานานหลายปี
 
 
 
การเพิ่มขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็ก
 
 
 
การเข้ามาของผู้อพยพ
 
 
 
ผลกระทบต่อคนพื้นเมือง;ผลกระทบต่อการรวบรวมอาหารและทำงานในประเทศอื่น ๆ ในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินงาน
 
 
 
การออกแบบมีความไวต่อความต้องการทางเพศ
 
 
 
ปฏิกิริยาทางลบต่อสาธารณชนเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ดี
 
 
 
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
 
 
 
ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันทางสังคมวัฒนธรรมค่านิยมและปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ OP 4.10 หรือ4.12OP
 
 
 
 


 

 

แบบฟอร์ม Safeguard สิ่งแวดล้อมและสังคม S.2

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการย่อย: ___________________________________________________

: องค์กร: ____________________________________________________________
 
อาคาร
 

(โรงเรียน ตลาด ศูนย์อเนกประสงค์หมู่บ้าน โรงอบเมล็ด และคลังสินค้า ฯลฯ )

 


ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น


ประเมิน
{โดยใส่เพียง (√) ในแต่ละแถว}

 


แผนบรรเทาสาธารณภัย

ไม่มีผลกระทบเชิงลบ;
ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่

ผลกระทบรองลงมา;จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบขนาดเล็ก

ความจำเป็นในที่ดินได้รับผ่านการ (i) บริจาค, (ii) ซื้อ (iii)รัฐ
 
 
 
การสูญเสียบ้าน ทรัพย์สินอื่น หรือที่ดิน
 
 
 
การกำจัดพืช
 
 
 
ความเสียหายต่อวัฒนธรรม /โบราณคดี /ทรัพย์สิน
 
 
 
ฝุ่นละอองที่เกิดระหว่างการก่อสร้าง
 
 
 
เสียงที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง
 
 
 
แนวโน้มในการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากน้ำ เนื่องจากความไม่เหมาะสมของสาธารณูปโภค
 
 
 
สาธารณะและทรัพย์สินเสียหายเนื่องมาจากความเสียหายทางโครงสร้างที่เกิดจากวัสดุไม่ได้มาตรฐานและไม่สอดคล้องของการออกแบบโครงการ
หรือเสียหายจากการเลือกที่ดินจัดสรรที่ไม่ถูกต้อง (มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนน้ำท่วม ฯลฯ )
 
 
 
การเกิดขึ้นของขยะมูลฝอยในระหว่างดำเนินการ
 
 
 
การเพิ่มขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็ก
 
 
 
ผลกระทบต่อผู้คนในประเทศ
 
 
 
การออกแบบอาคารมีความไวต่อความต้องการของบุคคล
 
 
 
ปฏิกิริยาทางลบต่อสาธารณชนเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ดี
 
 
 
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
 
 
 
ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันทางสังคมวัฒนธรรมค่านิยมและปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ OP 4.10 หรือ 4.12 OP
 
 
 
 


 

 แบบฟอร์มSafeguardสิ่งแวดล้อมและสังคม S.3

 

 

ชื่อโครงการย่อย:: ___________________________________________________

องค์กร:____________________________________________________________

 
 
การดื่มน้ำประปา

บ่อชุมชนบ่อเปิดอุปทานประปาหรือแผนการแรงโน้มถ่วง,ฯลฯ

 
 
 
 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 
ประเมิน {โดยใส่เพียง (√) ในแต่ละแถว}

แผนบรรเทา
สาธารณภัย

ไม่มีผลกระทบเชิงลบ;
ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่

ผลกระทบรองลงมา;จำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบขนาดเล็ก

ความจำเป็นในที่ดินได้รับผ่านการ (i) บริจาค, (ii) ซื้อ (iii)รัฐ
 
 
 
การสูญเสียบ้าน ทรัพย์สินอื่น หรือที่ดิน
 
 
 
การค้นหาพื้นที่ใหม่
 
 
 
ความเสียหายต่อวัฒนธรรม / โบราณคดี /ทรัพย์สิน
 
 
 
อันตรายในระหว่างการก่อสร้าง
 
 
 

สิ่งที่มองเห็นถูกทำลายและสกปรกเนื่องจากการทิ้ง/กำจัดที่ไม่เหมาะสมของวัสดุ

 
 
 
ยุงที่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นใกล้แหล่งน้ำ/สถานที่ เพราะการระบายน้ำที่ไม่เหมาะสม
 
 
 
มลพิษทางน้ำจากใบไม้ ฝุ่นและการสร้างความรำคาญอื่น ๆ เนื่องจากการเปิดพื้นผิว
 
 
 
การปนเปื้อนที่มองไม่เห็น โดยของเสียที่กำจัดผิดพลาด
 
 
 
การอุดตันของการไหลตามธรรมชาติของน้ำ
 
 
 
การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบคุม
 
 
 
ผลกระทบต่อผู้หญิงจากงานก่อสร้างและความไม่สะดวกในการล่องแม่น้ำสำหรับการทำงานในประเทศ
 
 
 
ผลกระทบต่อผู้คนในประเทศจากงานก่อสร้างและความไม่สะดวกในการล่องแม่น้ำสำหรับการทำงานในประเทศ
 
 
 
ผลประโยชน์จะถูกแบ่งให้กับสมาชิกทุกคนในชุมชน
 
 
 
ออกแบบให้เหมาะกับเพศ อายุ ความสามารถ
 
 
 
ปฏิกิริยาทางลบต่อสาธารณชนเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ดี
 
 
 
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
 
 
 
ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันทางสังคมวัฒนธรรมค่านิยมและปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ OP 4.10 หรือ 4.12 OP
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

แบบฟอร์มการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสังคม S.4

 

 

ชื่อของโครงการตำบล: ___________________________________________________

 

องค์กร: ____________________________________________________________

 

 

โครงสร้างการจัดการระบบชลประทานและลุ่มน้ำ

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ/ก่อสร้างโครงสร้างยึดน้ำฟื้นฟู /การก่อสร้างท่อระบายน้ำใหม่การป้องกันการกัดเซาะและอื่น ๆ

 

 

 

Potential Impactsผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 

 

 

การประเมิน {ใส่เพียงหนึ่งติ๊ก (√) ในแต่ละแถว}

 

 

แผนบรรเทาสาธารณภัย

 

ไม่มีผลกระทบเชิงลบ;
มาตรการบรรเทาผลกระทบที่ไม่จำเป็นต้องใช้

ผลกระทบรองลงมา;มาตรการบรรเทาผลกระทบรองลงมาจำเป็นต้องมี

ที่ดินได้รับผ่านการ (i) การบริจาค, (ii) ซื้อคั่ก ๆ (iii)

 

 
 
 
การสูญเสียของบ้านสินทรัพย์อื่นหรือที่ดิน
 
 
 
มีน้ำลดลงต่อเนื่อง
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของน้ำท่วม
 
 
 
ไม้น้ำ
 
 
 
สารกำจัดศัตรูพืช / สารพิษที่มี
 
 
 
ความเข้มข้นของสารอาหารส่วนเกิน / eutrophication
 
 
 
ความเค็มที่เพิ่มขึ้น
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของดิน
 
 
 
การระบายน้ำ Saline
 
 
 
เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับการพังทลายของท้องถิ่นไปยังสถานที่ก่อสร้าง
 
 
 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยากระแสและการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

 
 
 
มลพิษจากการขายของตะกอนสะสมอยู่ในช่องทาง / โครงสร้าง

 

 
 
 
Sedimentationการตกตะกอน
 
 
 
Damage to cultural/archaeological sites/properties ความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / โบราณคดีคุณสมบัติ /

 

 
 
 
การระบายน้ำจากแหล่งน้ำ
 
 
 
ใช้ช่องทางน้ำเป็นน้ำเสียท่อระบายน้ำ
 
 
 
อุบัติการณ์ของโรคเช่นไข้เลือดออกมาลาเรีย ฯลฯ

 

 
 
 
การอุดตันของการไหลตามธรรมชาติของน้ำ
 
 
 
ผลกระทบต่อผู้หญิงจากงานก่อสร้างและความไม่สะดวกในการใช้งานของล่องแม่น้ำสำหรับการทำงานในประเทศ
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นเพศเท่าเทียมกัน
 
 
 
.ผลกระทบต่อผู้คนในประเทศจากผลงานการก่อสร้างและความไม่สะดวกในการใช้งานของล่องแม่น้ำสำหรับการทำงานในประเทศ
 
 
 
ความเสียหายสาธารณะและการเพาะปลูกเนื่องจากเมื่อเทียบกับที่ไม่เหมาะสมของโครงการ

 

 
 
 
.ปฏิกิริยาทางลบต่อสาธารณชนเนื่องจากข้อมูลของคุณไม่ดี
 
 
 
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน

 

 
 
 

ผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันทางสังคมวัฒนธรรมค่านิยมและปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ OP 4.10 หรือ 4.12 OP

 
 
 
 
 


 เอกสารแนบสำหรับข้อเสนอโครงการย่อย

 

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 
ประเภทของผลกระทบ

มี

ไม่มี

ความคิดเห็น


1. ที่ดิน – โครงการย่อยต้องใช้ที่ดินหรือไม่

 
 
 


1.1 ถ้า “ใช้” ระบุที่ดินที่ต้องการใช้

 
 

1.2    มีทางเลือกอื่นเพื่อลด / หลีกเลี่ยงการใช้ที่ดินหรือไม่

 
 
 

1.3  ถ้ามีทางเลือก ต้องการใช้ที่ดินเท่าไร

 
 

1.4   วิธีการได้มาซึ่งที่ดิน คือ:

 
 
 
          การบริจาค
 
 
 
          สัญญาเช่าระยะยาว
 
 
 
          การซื้อขายอย่างเต็มใจ
 
 
 
          ที่ดินของรัฐที่มีอยู่
 
 
 
          การได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ
 
 
 
1.5 มีเเอกสารแนบประกอบในการบริจาค ซื้อ หรือใช้ที่ดินของรัฐบาล
 
 
 

2.    การตั้งถิ่นฐานใหม่โดยไม่สมัครใจ

 
 
 

2.1   มีการสูญเสียมีที่พักพิงชั่วคราวหรือไม่

 
 
 

2.2   มีการสูญเสียแหล่งที่มาของรายได้และทรัพย์สินอื่น ๆหรือไม่ มีกี่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

 
 
จำนวนของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ:

2.3   มีทรัพยากรที่ชดเชยให้กับผู้เสียหายหรือไม่  แหล่งที่มาของเงินทุนคือที่ใด

 
 
อธิบายแหล่งที่มาของเงินทุน:

2.4   มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆให้กับผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่

 
 
จงอธิบายผลประโยชน์อื่น ๆ :

2.5   มีการยินยอมในการย้ายถิ่นฐานกับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่

 
 
 

3.  ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

 
 
 
มีผลกระทบด้านลบใด ๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เช่น สถานที่อาคารประวัติศาสตร์ฯลฯ
 
 
 

4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 
 
 
แนบรายการตรวจสอบโครงการย่อยที่เฉพาะเจาะจงกับ
ผลกระทบด้านลบที่เป็นไปได้และ
มาตรการบรรเทาที่เสนอ

แบบฟอร์มการป้องกันเพื่อรายการตรวจสอบเฉพาะที่สมบูรณ์

 
 
 
ความคิดเห็น:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 3

 

·       ขั้นตอนในการค้นพบวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

·       ในกรณีที่มีการค้นพบวัตถุโบราณที่สำคัญทางวัฒนธรรม มาตรการในการค้นพบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

·       หลังจากการค้นพบวัตถุโบราณที่สำคัญที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น ซากสัตว์ ซากโบราณวัตถุ ให้หยุดการทำงานทันที แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ LDI เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป;

·       ปกป้องวัตถุโบราณโดยเร็วโดยใช้วัสดุพลาสติกปกคลุม และกันพื้นที่เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม

·       ป้องกันและลงโทษผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่
·       เริ่มต้นงานใหม่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้อง
 

 

Be the first to comment on "โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)"

Leave a comment

Your email address will not be published.