โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

 

1.    บทนำ

ความขัดแย้ง ใน จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ที่เก่าแก่ที่สุด และในปัจจุบันความขัดแย้ง ที่ใช้งาน ที่ใหญ่ที่สุดและ อันตราย ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

ตั้งแต่ วูบวาบ ขึ้นมาอีกครั้ง ในปี 2004 ความขัดแย้งอ้างว่ามี กว่า 5,000 ชีวิต ที่มี กว่า 9,000 ได้รับบาดเจ็บ และอีกหลาย พลัดถิ่น ในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้เริ่ม ที่จะยอมรับ ความจำเป็น สำหรับการแก้ปัญหา ทางการเมืองของความขัดแย้งและ พยายามที่จะ เริ่มต้นการ เจรจาสันติภาพ กับผู้นำ กบฏ ในขณะที่ การเคลื่อนไหว เหล่านี้จะ กระตุ้นให้ ก่อความไม่สงบยังคงใช้งาน อยู่ในระดับ ของความรุนแรง ที่มีความสำคัญ ในบางพื้นที่ และ มันจะไม่ชัดเจน วิธีการและเมื่อสิ้นสุด ขั้น ไปสู่ความขัดแย้งจะได้รับการ รักษาความปลอดภัย

           รัฐบาลไทยได้ ถูก จำกัด บทบาทของ การพัฒนา คู่ค้า ต่างประเทศในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบ ความขัดแย้ง ใน ปีที่ผ่านมา พื้นที่สำหรับ การสู้รบ ได้เปิด ค่อยๆ ขึ้น ธนาคารโลกได้สร้าง ความสัมพันธ์ ในพื้นที่นี้ เมื่อเวลาผ่านไป บางคน เริ่มมี ความขัดแย้ง กับการวิเคราะห์ในปี 2007 การนำ แนวทาง ของชุมชนใน สถานการณ์ ความขัดแย้งใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย โครงการ (CACS) ซึ่ง ถูกนำมาใช้ 2009-2013 ได้ แสดงให้เห็นถึง คุณค่าของการ พัฒนาชุมชน เช่นเดียวกับการ ลงทุน ภาคประชา สังคม เสริมสร้างศักยภาพ เป็นวิธีการ ส่งเสริมให้เกิด ความเข้าใจใน ท้องถิ่น ปัญหา ระดับ และความต้องการ และ การปรับปรุง กำลังการผลิต ของ ภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมกับ รัฐ ผ่านการทำงาน นี้ท้องถิ่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (LDI) และธนาคารโลกได้สร้าง ความน่าเชื่อถือกับ ทั้งรัฐบาล และ ภาคประชาสังคม ในภาคใต้ของ ประเทศไทยในฐานะ พันธมิตร ทางเทคนิค ที่สร้างสรรค์ เสียงและ ความมุ่งมั่น ประสบการณ์ ของธนาคารที่คล้ายกัน ใน ย่อย ชาติ การตั้งค่า ความขัดแย้ง ในประเทศอินโดนีเซีย (อาเจะห์) และฟิลิปปินส์ (มินดาเนา) ยังได้รับ ราคาสูงลิบลิ่ว

ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ของ CACS วันที่ รัฐบาลและ LDI ได้ขอ ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ที่จะแนะนำ กระบวนการ มีส่วนร่วม ใน แนวทางของหน่วยงานราชการ ที่สำคัญ ใช้งานอยู่ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขนาด และ เพื่อ กำไร รวม ความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคม และ เครือข่ายที่ ได้ เกิดขึ้นใน ปีที่ผ่านมา

ที่นำเสนอแนวทาง การขยาย ชุมชน ในสถานการณ์ ความขัดแย้งใน สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน ประเทศไทย (ECACS) โครงการ จะ หาทางที่จะ ตอบสนองความต้องการ นี้โดยการ บริจาคเพื่อ การให้บริการ ที่ตอบสนอง ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบ ความขัดแย้งทาง ภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านทางวิธี การมีส่วนร่วม และ เสริมสร้าง ความสามารถของ ท้องถิ่น รัฐบาลและ เลือก องค์กรภาคประชาสังคม

 

 

1.    วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

วัตถุประสงค์การพัฒนาโครงการคือการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานตำบลในภาคใต้ของประเทศไทยที่ผ่านการมีส่วนร่วมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในหกตำบลและผ่านการสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เลือกรัฐบาลท้องถิ่นเช่นเดียวกับการเลือกเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กร  ด้วยเหตุนี้โครงการจะพยายาม:

1)   ขยายชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาในหกตำบลเพื่อให้ครอบคลุมการวางแผนพัฒนาตำบลในความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น

2)   เพิ่มความจุของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่นและ

3)   เสริมสร้างองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเจรจาในประเด็นนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสันติของความขัดแย้ง

 

 

2.    รายละเอียดโครงการ

 

โครงการที่เสนอ จะประกอบด้วย สี่องค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบที่ 1  ชุมชน ตำบล และ เงินอุดหนุน ที่ถูกบล็อก (สหรัฐ $ 2,290,000 , ผู้รับ ดำเนินการ )

 

โครงการจะขยาย ความคุ้มครองของ เงินอุดหนุน การพัฒนา หมู่บ้าน (VDGs) จาก 27 หมู่บ้านใน หก ตำบล (ตำบล) ที่ ได้รับการสนับสนุน เงินทุน ใน ระยะนำร่องให้ครอบคลุม ทั้ง 43 หมู่บ้านใน เขต เหล่านี้ ย่อย สามรอบ ของ ทุน บล็อก จะมีให้กับ 43 หมู่บ้าน และหก ตำบล (ตำบล) เงินทุนเพื่อการ จัดลำดับความสำคัญ ความต้องการ ที่ระบุโดย ชุมชนท้องถิ่น ที่ ชุมชนและระดับ ตำบล

 

กองทุน ระดับ หมู่บ้าน

 

ทุกหมู่บ้าน ในหกตำบล จะได้รับ เงินอุดหนุน การพัฒนา หมู่บ้าน (VDGs , ประมาณ . สหรัฐอเมริกา $ 8,000 -10,000 ต่อปี) ใช้ ซึ่งจะ ถูกกำหนดโดย กระบวนการ มีส่วนร่วมใน ระดับชุมชน การวางแผนพัฒนา หมู่บ้าน (VDP) และ ย่อย โครงการ กระบวนการ จัดลำดับความสำคัญ จะ เน้น การรวมของ คนยากจน และเปราะบาง (ผู้หญิงและผู้ชาย ) อำนวยความสะดวกใน หมู่บ้าน ที่ผ่านการอบรม จะได้ ทำงานอย่างใกล้ชิด กับชาวบ้าน ที่จะช่วยให้ พวกเขา พัฒนาข้อเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา ในที่ประชุม หมู่บ้านสำหรับการเลือก ย่อย โครงการ การวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และ การดำเนินการของ โครงการย่อย จะถูก ดำเนินการโดย ชาวบ้าน ข้อเสนอที่ จะ จัดลำดับความสำคัญ ผ่านกระบวนการ ลงคะแนนภาพวาดบน เกณฑ์ที่ จะสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการ รวมของ ความขัดแย้งที่ ได้รับผลกระทบ เยาวชนและการ ว่างงาน สร้างขีดความสามารถ พิเศษ จะมีการจัด กลุ่ม ที่ยากจนและ ความเสี่ยงที่จะ มีประสิทธิภาพการ มีส่วนร่วมใน กระบวนการ การวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และการดำเนินการ

 

กองทุนระดับตำบล

 

โครงการนี้ยัง จะให้ สามรอบ ของ ทุน ที่ระดับ ตำบล (30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ เงิน) ที่จะช่วยให้ หก ตำบล เป้าหมาย ในการดำเนิน กิจกรรม ข้าม หมู่บ้าน ทุน เหล่านี้จะ ต้องอยู่บนพื้นฐาน ของแผนพัฒนา ตำบล ( ค่า TDP ) ซึ่ง จะได้รับการ พัฒนาผ่าน กระบวนการ รวม ในการที่ ราษฎร ในหมู่บ้าน จะมีส่วนร่วม ในระดับ ตำบล แผน จะนำ เข้าสู่การพิจารณา แผนพัฒนา ระดับหมู่บ้าน พัฒนาขึ้นภายใต้ โครงการและจะ หาทางที่จะ ส่งเสริมให้มี กิจกรรม ระหว่าง หมู่บ้าน ที่ยังจะ ส่งเสริมให้เกิดการ มีส่วนร่วมของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน

 


องค์ประกอบที่ 2 – กองทุน ความร่วมมือ การสร้างสันติภาพ (
US $ 800,000 ผู้รับ ดำเนินการ )

 

สร้างความเข้มแข็งของ องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่าย สำหรับการสร้าง ความไว้วางใจและ ความสงบสุข อาคาร โดยตรง กับ ความสำเร็จและบทเรียน จาก ระยะนำร่องในโครงการจะ มุ่งเน้น กลยุทธ์ และในลักษณะที่ ยั่งยืนการเสริมสร้าง ความสามารถในการ ( i) สี่เครือข่าย (40,000 บาทต่อปี วง ประชาสังคม สภาSouthernmost ประเทศไทย ( CSCS ) และ เครือข่าย ผู้หญิง ของสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ , เครือข่าย เยาวชนและทรัพยากรเครือข่าย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ) และ (ii) ประมาณ สิบ องค์กรภาคประชาสังคม (10,000 เหรียญสหรัฐต่อ ทุน ) ที่ ห้า จะเป็น องค์กรที่ ได้แสดงให้เห็น ศักยภาพ ในช่วง นักบิน, ทั้งหมดของผู้ที่ กำลังทำงานใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างสันติภาพ , ที่อยู่ ร้องทุกข์ และ แรงบันดาลใจของ ประชาชนในท้องถิ่นและ ความต้องการในการ กำกับดูแลกิจการที่ ดี

ส่วนนี้ ยัง จะช่วยให้ การจัดหาเงินทุน สำหรับสี่เครือข่าย ที่จะดำเนินการ ” สันติภาพ บทสนทนา ” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในประเด็นสำคัญ เช่น การกระจายอำนาจ การศึกษา บทบาทของ สตรีและ เยาวชน สันติภาพ และสันติสุข และความยุติธรรม การสนับสนุนสำหรับ การหารือ สันติภาพ นี้จะ มุ่งมั่นที่จะ เสริมสร้างความ เสียงของ ภาคประชาสังคม และความรับผิดชอบ ทางสังคมในพื้นที่ ความขัดแย้ง ได้รับผลกระทบ 

 

องค์ประกอบที่3  การบริหารจัดการโครงการ และการ เรียนรู้ (สหรัฐ $ 1,110,000 , ผู้รับ ดำเนินการ)

 

ส่วนนี้ กระทรวงการคลังจะ ค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการโครงการ ของ LDI รวมทั้ง การบริหารจัดการ และการสนับสนุน จิสติกส์ สำหรับการดำเนินงาน โครงการ ที่ปรึกษา ตรวจสอบ การรายงานและ การสื่อสาร

LDI จะรักษา สำนักงาน โครงการในจังหวัดปัตตานี โดยมี ทีมงานที่ทำงานเต็มเวลา กับกิจกรรม โครงการ ซึ่งจะรวมถึง ผู้จัดการ โครงการผู้ประสานงาน สำหรับ แต่ละองค์ประกอบประสานงาน จังหวัด อำนวยความสะดวกใน หมู่บ้าน , M & E บุคลากรและ การบริหารบุคลากร

นอกจากนี้ใน ส่วนนี้ จะให้การสนับสนุน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างชุมชน และ รัฐบาลท้องถิ่น ประจำปี การเยี่ยมชม การเรียนรู้ ใต้ ใต้ ในประเด็นสำคัญ ไปยังพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบ ความขัดแย้ง อื่น ๆ ในภูมิภาคเช่น อาเจะห์ , มินดาเนา และพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องของ พม่า ก็จะได้รับ การจัดระเบียบ

บนพื้นฐานของ บทเรียนจาก ระยะนำร่อง, LDI จะ เสริมสร้าง สิ่งพิมพ์ ของ การสื่อสาร และความพยายามใน การเผยแพร่ข้อมูล ในการนี้ LDI จะดำเนินการ ชุดของ บทเรียนที่ได้รับ การฝึกอบรมและ จะผลิต จำนวนของ สิ่งพิมพ์ เป็นวิดีโอ ( ใน ความร่วมมือกับ ชาติ ไทย บริการแพร่ภาพสาธารณะ ) กับ มุมมองที่จะ เพิ่มความตระหนัก ใน ส่วนอื่น ๆ ของ ประเทศไทย ความท้าทายที่ เผชิญหน้ากับ ชุมชนและ โครงการพัฒนา ในพื้นที่ ความขัดแย้ง ได้รับผลกระทบ 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การสนับสนุน การดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือ ทางเทคนิค การประเมินผล และ การจัดการความรู้ (สหรัฐ $ 490,000 )

 

ในฐานะที่เป็น นักบิน ในช่วงที่โลกธนาคาร จะ ยังคงให้ การดูแล ที่เพิ่มขึ้น ให้เลือก ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการสนับสนุน การประเมินผล โครงการ กิจกรรม จะรวมถึง:

ก) ความช่วยเหลือ ทางเทคนิคแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง ด้วยความเคารพใน ความขัดแย้ง ที่สำคัญ วิธีการ มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบ ความขัดแย้ง ความจุ ความไว้วางใจ , M & E และการสื่อสาร ;

 

ข) ดำเนินการวิจัย นำมาใช้ อย่างเข้มงวด และความพยายามใน การประเมินผล โครงการ

 

 

ค) อำนวยความสะดวกใน การเข้าถึง และ เชื่อมโยง กับ ประสบการณ์ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง

 

ง) การกำกับดูแล การจัดการทางการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และ การป้องกัน ; การเผยแพร่ ข้อมูล

 

จ) ในหมู่ ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจและ สร้างความตระหนัก ของปัญหา นโยบาย ที่สำคัญและ บทเรียน โครงการ นี้จะรวมถึง ชุดของ ครึ่งปี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสะท้อน กับ ผู้กำหนดนโยบาย การพัฒนา และคู่ค้า ที่สนใจ ติดต่อผ่านทางสถาบันการศึกษา ความปลอดภัยและ นานาชาติ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน กรุงเทพฯ

 

 

ผลกระทบต่อ โครงการ

 

ในช่วง ก่อนหน้านี้ ของโครงการ ที่มี ภาครัฐและเอกชน บริจาค ที่ดิน สำหรับ โครงสร้างพื้นฐาน ชุมชน ระบุ เช่น ห้องโถง อเนกประสงค์ ของชุมชนและ ร้านค้า เป็น ที่ดิน ขนาด จำกัด เป็นเงินบริจาค จาก 6 ภาคเอกชนเป็นเจ้าของ ที่แสดงความ เห็นชอบ การบริจาค ที่ดิน ในการเขียน โครงการยืนยันว่า พวกเขาไม่ได้ ถูกบังคับให้ ยอมรับ ใน การบริจาค ที่ดิน และที่ ไม่มีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญ เกิดขึ้นกับ ชีวิตของพวกเขา องค์การ บริหารโครงการ (PMO) เก็บ บันทึก การให้คำปรึกษา ของประชาชนในประเด็น เช่นเดียวกับที่ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน บริจาค ที่ดิน เป็นส่วนหนึ่งของ การตรวจคัดกรองและอนุมัติโครงการย่อย 

คล้ายกับขั้นตอนสุดท้าย ภายใต้ ส่วนประกอบ 1,โครงการ ย่อย ที่ระบุโดย ชุมชนท้องถิ่น และฟอรั่ม ตำบล จะรวมถึง การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน การครอบครองที่ดิน ของวัด ที่มีความสำคัญไม่ได้ คาดการณ์ไว้ แต่เนื่องจาก ขนาดของ โครงการย่อยจะมีขนาดเล็ก มากและ โครงการย่อย ส่วนใหญ่จะ ถูกนำมาใช้ ภายใน อาคาร ที่มีอยู่ขององค์การบริหารส่วน ตำบล (อบต ) หรือบน ที่ดินรอ communally เป็นได้ กรณีตาม ระยะนำร่อง นอกจากนี้ยังมี โครงการย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนย้าย ทางกายภาพ อยู่ในรายการ เชิงลบและ จะไม่ได้รับ เงินทุน ในกรณีที่มี การออกแบบเบื้องต้น ของ โครงการย่อย บ่งชี้ว่า ที่ดินของเอกชน อาจ จำเป็นจะต้องดำเนิน โครงการจะ อำนวยความสะดวกใน ชุมชน ที่จะสำรวจ การออกแบบทางเลือก หรือ สถานที่ ที่จะหลีกเลี่ยง หรือลด การซื้อที่ดิน กระนั้นก็ เป็นไปได้ว่า ที่ดิน บางส่วนยังคง อาจ จะต้องมีการ ซื้อ ชั่วคราว (เช่น ขุด สนามเพลาะ สำหรับ ท่อน้ำใต้ดิน) หรือถาวร (องค์กร ของคลอง ชลประทานอาคารเรียน , ปั๊มน้ำหรือ ยืน โพสต์ , ฯลฯ ) เพื่อให้ การใช้งานที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ ของทรัพยากร นอกจากนี้ยัง มีสินทรัพย์ บางอย่าง (เช่น ต้นไม้ ) อาจจะต้อง ได้รับความเสียหาย ในการดำเนินการ โครงการย่อย 

 

4.    วัตถุประสงค์ของกรอบนโยบายการตั้งถิ่นฐานใหม่

 

ภายใต้โครงการ CDD นี้ตามขั้นตอนก่อนหน้าของโครงการที่ชุมชนได้รับประโยชน์จะได้รับเงินอุดหนุนย่อยจากทุนผู้รับ LDI ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนและการออกแบบและดำเนินการโครงการย่อยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม เจ้าของโครงการย่อยและความรับผิดชอบในการดำเนินการรวมทั้งพวกเขาเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่อยู่ส่วนที่เหลือกับชุมชนที่ได้รับประโยชน์ เป็นที่คาดว่าผลกระทบมากที่สุดในที่ดินและทรัพย์สินส่วนตัวจะได้รับการบริจาคผ่านความสมัครใจ ในแนวเดียวกันกับ OP 4.12 ผู้รับประโยชน์สมาชิกในชุมชนจะได้รับอนุญาตที่จะปฏิเสธการบริจาคที่ดินหรือทรัพย์สินในกรณีที่ค่าตอบแทนเท่ากับค่าทดแทนทรัพย์สินที่หายไปควรจะให้ นี้การตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เรียบง่ายกรอบนโยบาย (RPF) ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการลดหรือผลกระทบที่อยู่บนที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนตัวในแนวเดียวกันกับ OP 4.12 

 

5.    กฎหมาย แห่งชาติ

 

มาตรา 41 และ 42 แห่งประเทศไทย รัฐธรรมนูญ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินส่วนตัว รัฐเท่านั้นที่สามารถ เวนคืน ที่ดิน ตามที่มีกฎหมายเฉพาะ สำหรับ การให้ ความสนใจของประชาชนได้แก่ : ป้องกันประเทศ การแสวงหาผลประโยชน์ จาก ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน เมืองและชนบท การส่งเสริม และ รักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม; การพัฒนาการเกษตร หรือ อุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน ; อนุรักษ์และ แหล่งประวัติศาสตร์ รัฐธรรมนูญยังช่วยให้การ เวนคืน เพื่อประโยชน์ สาธารณะอื่น ๆ ที่ไม่ได้ ระบุ เฉพาะเจาะจง (KOT รัฐธรรมนูญ 2007) นอกจากนี้ การเวนคืน ของ อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย ถูกควบคุมโดย การเวนคืน ตามพระราชบัญญัติ อสังหาริมทรัพย์ ปี 1987 

พระราชบัญญัติกำหนดว่า คน ได้รับผลกระทบ ควรจะ 1) ให้กับ ข้อมูล เกี่ยวกับตัวเลือก และสิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับ การตั้งถิ่นฐานใหม่ ; 2) การ ปรึกษา กับ ทางเลือก ใน การเสนอ และ ให้กับ ทางเทคนิคและ เศรษฐกิจ ทางเลือกที่ เป็นไปได้ การตั้งถิ่นฐานใหม่ และ 3) การ ชดเชย สำหรับความเสียหาย ของสินทรัพย์ ตาม ราคาตลาด ตามพระราชบัญญัติฝ่าย อื่น ๆ ที่มีความสนใจ ในดินแดนยังมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับ อาการบาดเจ็บที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นผลมาจาก การเวนคืน พระราชบัญญัติกำหนดให้ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนของ กรมที่ดินอื่น ๆ ที่ หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องและสภาท้องถิ่นจะ ประเมิน ราคา ประเมินของที่ดิน ที่จะ เวนคืน และ จำนวนเงินค่าทดแทน ที่จะต้องจ่ายโดยคำนึงถึง : 1) ราคา ในเชิงพาณิชย์ของ คุณสมบัติใน วันที่เมื่อพระราชกฤษฎีกา มีผลใช้บังคับ 2) ราคา ประเมิน คุณสมบัติสำหรับ ภาษี ท้องถิ่น 3) ราคา ของคุณสมบัติประเมิน ในการจัดเก็บ ภาษี ในการลงทะเบียน ของการกระทำ ที่ถูกต้องและ นิติบุคคล 4) เงื่อนไขและ สถานที่ตั้งของ คุณสมบัติ และ 5 ) วัตถุประสงค์และ วัตถุประสงค์ของการ เวนคืน ดังกล่าว 

 

6.    หลักการของการ ซื้อที่ดิน ภายใต้ โครงการ

 

โดยไม่คำนึงถึง กฎหมายแห่งชาติ ของชุมชน ที่ได้รับประโยชน์ จะ ช่วย ให้ ผลกระทบ ที่อยู่ บนพื้นฐานของ ฉันทามติ และสอดคล้องกับ OP 4.12 ภายใต้ การอำนวยความสะดวก จาก LDIเพื่อให้ โครงการสามารถที่จะ พัฒนาศักยภาพของ สมาชิกในชุมชนในการแก้ไข ผลกระทบด้านลบ ที่เกิดขึ้นจาก ตัวเอง ชุมชน ความคิดริเริ่มใน การช่วยเหลือ หลักการ ต่อไปนี้จะ นำไปใช้กับ โครงการนี้

·     วัตถุประสงค์ ที่ครอบคลุม ของ RPF นี้ก็คือ การซื้อ ที่ดินจะหลีกเลี่ยง หรือ ลดลง ถ้า หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ไม่ได้ผลใน คน ที่สูญเสีย บ้านของพวกเขา หรือ ความทุกข์ทรมาน ลดลงของ รายได้จากการ ทำมาหากิน ใด ๆ หรือ มาตรฐานการดำรงชีวิต เป็นผลมาจาก โครงการ

·     บุคคลที่ย้าย ที่พำนักอยู่ใน โครงการ เพิ่มขึ้น จาก รายได้ หรือ มีสิทธิ การครอบครอง เหนือ ดินแดนที่ จะได้ รับผลกระทบจาก โครงการ ย่อย ภายใต้ โครงการ ทุนมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน เพียงพอที่จะ ช่วยให้พวกเขา ในการปรับปรุง หรืออย่างน้อยก็ รักษา มาตรฐานการดำรงชีวิต ก่อน โครงการ ของพวกเขา รายได้ กำลังการผลิต รายได้ และ ระดับการผลิต

·     ที่ดิน เปลี่ยนจะ ใกล้เคียงเป็น ไปได้ที่จะ ดินแดนที่ หายไปและ ได้รับการยอมรับบุคคลที่ย้าย โครงการ

·     ถ้า ที่ดินเอกชน ต้องการ ที่จะได้มา อย่างถาวร ก็ จะได้รับการ ตกแต่ง ด้วย ความสมัครใจ บริจาค ที่ดิน ส่วนตัวหรือ การชดเชย ในรูปแบบ –

·     ดินแดน ที่ ได้มา และ / หรือทรัพย์สิน ที่หายไป จะได้รับการ ชดเชย การดำเนินการ ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน และ ครัวเรือนที่ ได้รับผลกระทบร่วมกัน จะประเมิน ขนาดของ ผลกระทบและระบุ ค่าตอบแทน ใน ชนิด ที่มีอย่างน้อย เพียงพอที่จะ เรียกคืน ก่อน โครงการ วิถีชีวิต ระดับ ภายใต้การสนับสนุน จาก LDI ,

·     ชดเชย ใน ชนิด ควรจะให้ ชุมชน ได้รับประโยชน์ ด้วยตัวเอง จากภายใน สินทรัพย์ของชุมชน

·     โครงสร้างพื้นฐาน ชุมชน  ถ้า รับผลกระทบจาก โครงการย่อยที่ จะต้อง เรียกคืนหรือ แทนที่

·     ชุมชน ผู้รับประโยชน์ จะมีการพัฒนา และอธิบาย ในข้อเสนอ โครงการย่อย การจัดการ สถาบัน สำหรับการออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพและ ทันเวลา การให้คำปรึกษา การวางแผน และการดำเนินการ ของกระบวนการ การครอบครองที่ดิน

·     ที่Resettlement แผน ย่อ การกระทำ จะต้องมีการ พัฒนา ก็จะ ได้รับการพัฒนา และ ดำเนินการโดย ชุมชนและ ตรวจสอบและ กำกับดูแลโดย LDI ในลักษณะที่ มีประสิทธิภาพ และทันเวลา

·     โครงการย่อยดที่เกี่ยวข้องกับ การครอบครองที่ดิน บนพื้นฐานที่อยู่ในรายการ เชิงลบและ ไม่ได้รับการ สนับสนุนเงินทุนภายใต้ โครงการ  มีเพียง ชุมชนตนเองที่ ได้รับผลประโยชน์สามารถที่จะ ซื้อที่ดิน หรือทรัพย์สิน ของ สมาชิกในชุมชน อื่น ๆ ตาม ข้อตกลง ร่วมกันและ ได้รับความยินยอม

โครงการย่อย ที่ต้องการ ซื้อที่ดิน หรือการสูญเสีย สินทรัพย์ มากกว่า 10 % ของ ที่ดิน หรือ ทรัพย์สิน ที่เป็นเจ้าของ อยู่ในรายการ เชิงลบและ ไม่ได้รับการ สนับสนุนเงินทุน

ขั้นตอนอย่างละเอียด จะ สะกดออก ใน คู่มือ การดำเนินงาน ของโครงการและ เงื่อนไขของ การอ้างอิง อำนวยความสะดวกใน ตำบล และโครงการนี้ จะช่วยให้ การตรวจสอบ ทั้งภายในและ เป็นอิสระจาก การดำเนินงาน ของพวกเขา 

 

6.1 การได้มาซึ่ง การลด

 

ชุมชน ผู้รับประโยชน์ จะ ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อหารือเกี่ยวกับ การแก้ปัญหา ทางเทคนิค ทางเลือกและ ตัวเลือกการออกแบบ และ เปรียบเทียบ ผลประโยชน์ และ ค่าใช้จ่าย ของ ตัวเลือก แต่ละทางเลือก รวมทั้ง ที่เกี่ยวกับการสูญเสียศักยภาพ ของที่ดิน และสินทรัพย์ อื่น ๆ ผลิต โดย ผู้ประกอบการ บางอย่าง เพื่อให้พวกเขา จะระบุ ตัวเลือก ที่จะเพิ่ม ชุมชน ประโยชน์และ ลดผลกระทบ เชิงลบ ในเวลาเดียวกัน อำนวยความสะดวกใน การว่าจ้างจาก LDI , PMO ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ สำหรับการดำเนินงาน ของ Grantจะให้ ชุมชน ได้รับประโยชน์ / ตำบล กับคำแนะนำ ทางด้านเทคนิคและ การอำนวยความสะดวก ทั้งหมด ย่อย โครงการ ที่เสนอ จะได้รับการ พัฒนาโดย ชุมชน ได้รับประโยชน์ / ตำบล และมีการทบทวน โดย PMO กับ รายการตรวจสอบ ผู้ที่จะ ยืนยันว่า ผลกระทบด้านลบ จะหลีกเลี่ยง ถึงแม้ว่า การปรับเปลี่ยน ใน การออกแบบ หรือถ้า หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ จะได้รับการ ลดลง อย่างเพียงพอ และ ได้รับการชดเชย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการย่อย ที่อาจ ส่งผลให้เกิด ผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญ คือ การย้าย ทางกายภาพของ ผู้ประกอบการ หรือการสูญเสีย ที่ดิน หรือทรัพย์สิน อื่น ๆ มีประสิทธิผล มากขึ้น กว่า 10% ของ ที่ดิน ทั้งหมด / สินทรัพย์ ที่เป็นเจ้าของ อยู่ในรายการ เชิงลบและจะ ไม่ได้ รับการสนับสนุนจาก โครงการ รายการ เชิงลบ ที่ให้ไว้ใน กรอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 

6.2 กระบวนการการได้มาซึ่งที่ดิน

 

ภายใต้โครงการนี้ได้รับประโยชน์สมาชิกในชุมชนจะวางแผนและดำเนินการซื้อที่ดินหรือกระบวนการบริจาคที่ดินแล้วแต่ตัวเลือกที่ถูกนำมาใช้ ที่ชุมชน / ตำบลกับคำแนะนำทางเทคนิคของ PMO, สรุปได้ว่าการซื้อที่ดินของเอกชนหรือการสูญเสียของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลกระทบดังกล่าวจะถูกส่งผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สองวิธี:

·     บริจาค ตามที่กำหนดเองในประเทศสมาชิกในชุมชนมีสิทธิที่จะบริจาคที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของพวกเขาหรือที่จะย้ายบ้านของพวกเขาเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแสวงหาหรือเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับ กระบวนการของการบริจาคที่ดินจะถูกบันทึกไว้อย่างเต็มที่

·     ค่าตอบแทนในชนิด คนที่มีที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ อาจจะรับผลกระทบจากการดำเนินการตามโครงการย่อยมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับการชดเชย

งาน อาสาสมัคร ของที่ดิน ที่ค่อนข้างทั่วไป ใน โครงการพัฒนา ชุมชน ในประเทศไทย ใน กรณีที่ เป็น ผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ได้ การสูญเสีย เมตรหรือสองของ ที่ดิน ที่ด้านข้างของ ถนนที่ค่อนข้าง น่าสนใจให้กับ ผู้ประกอบการ ที่ จะ มีถนน ในทุกสภาพอากาศ โดยตรง จด บ้านของพวกเขา การจ่ายเงิน ค่าชดเชยสำหรับ ที่ดิน ที่อยู่นอกเหนือ ความสามารถทางการเงินของชุมชนและ ไม่เป็น ต่อ ประเพณีท้องถิ่น 

ภายใต้ ขั้นตอน ก่อนหน้านี้ บริจาค ที่ดิน มาจาก ที่ดิน สาธารณะของรัฐบาล ท้องถิ่นและ จากการบริจาค ส่วนตัว ในกรณีที่มี การบริจาค ที่ดินของเอกชน สมัครใจที่ดิน ดังกล่าว โดยปกติจะเป็น ที่ดินว่างเปล่า ที่ ผู้บริจาคที่ ไม่ได้ใช้ และ กำลังเตรียมที่จะ มีส่วนร่วมใน โครงการที่จะ ตระหนักถึงประโยชน์ ของชุมชน กว้าง บริจาค ที่ดิน ได้ดำเนินการ ตาม กระบวนการ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ลด การซื้อที่ดิน และการสูญเสีย ของสินทรัพย์ที่ ช่วยให้ ชุมชน ได้รับผลประโยชน์ ที่ ผู้ประกอบการ ขนาดใหญ่และ ได้รับผลกระทบ ถึงมติ บนที่ดินที่ สมัครใจ หรือ บริจาค ทรัพย์สินและ ให้แน่ใจว่า การกระทำ ดังกล่าว เป็น ความสมัครใจ อย่างแท้จริง โดยไม่มี การใช้สิทธิของ การข่มขู่ ใด ๆ และ ที่ผู้คนมี โอกาสที่จะ บอกว่าไม่มี การอภิปรายใน การบริจาค ที่ดิน ถูกจัดขึ้น ระหว่าง อำนวยความสะดวก / PMO และ เจ้าของที่ดิน และเมื่อ มาถึง ฉันทามติ มีรายงาน และยืนยัน ในที่ประชุม หมู่บ้าน กระบวนการดังกล่าว ช่วย ให้มั่นใจได้ว่า ผู้บริจาคเป็นเจ้าของ ถูกต้องตามกฎหมาย ของ ที่ดิน ดังกล่าวและ ผู้บริจาค ที่ได้รับการ แจ้งข้อมูลอย่างเต็มที่ ธรรมชาติของโครงการ ย่อย ผลกระทบ ของคุณสมบัติ การบริจาค และที่ s / เขา มีสิทธิ์ที่จะ ปฏิเสธ การบริจาคและได้รับ สิทธิ ใน ชนิด เพื่อชดเชยกับ การสูญเสีย ของสินทรัพย์ ที่ แทนค่า ผู้บริจาคควรจะตัดสินใจ ที่จะบริจาค ทรัพย์สินบนพื้นฐาน เงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการ ใช้งานชั่วคราว( เคารพ สิทธิ ) ของทรัพย์สินที่ จะต้องมีการ ระบุไว้อย่างชัดเจน ใน โฉนด เงื่อนไข ของเอกสาร การบริจาค ที่ดิน ปี 10 เอกสาร การบริจาค ลงนามโดย ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่ รัฐบาลท้องถิ่น และ / หรือ ผู้นำศาสนา ถูกเก็บไว้ เป็นบันทึกด้วยข้อเสนอ โครงการ ย่อย

ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบตกลงที่จะบริจาคที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ผลิตโดยไม่มีค่าตอบแทนต่อไปนี้ควรได้รับการก่อตั้งขึ้นในข้อเสนอโครงการย่อย 

·     ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหัวของครัวเรือนและคู่สมรสของพวกเขาจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีสิทธิที่จะปฏิเสธการบริจาคที่ดินและมีสิทธิในการชดเชยสำหรับชนิดของสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ;

·     ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญไม่ได้อยู่ในที่ที่ไม่มีการกำจัดทางกายภาพที่จำเป็นหรือเป็นเพียง 10% หรือน้อยกว่าของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลจะหายไป;

·     ผู้ได้รับผลกระทบยืนยันความตั้งใจของพวกเขาที่จะบริจาคทรัพย์สินโดยไม่มีค่าตอบแทนในการประชุมแยกต่างหากกับอำนวยความสะดวก PMO ในตัวตนของสมาชิกในชุมชนอื่น ๆ และ

·     ชุมชนผู้รับประโยชน์คนที่มีขนาดใหญ่และได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งยืนยันว่าการซื้อที่ดินหรือการสูญเสียของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีเทคนิคหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบรรลุผลประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน 

 

6.3 การชดเชยซื้อที่ดิน

 

ที่ผู้คน ได้รับผลกระทบ ปฏิเสธที่จะ บริจาค สินทรัพย์ จงใจ ชดเชย ใน ชนิด จะมีการจัด ที่เท่ากับ แทนค่า ของสินทรัพย์ที่ หายไป เพื่อให้ ทุกคน เหล่านี้จะ ไม่น้อยกว่า ถือ มั่นคง คุณภาพ ชีวิตของพวกเขา รายได้ กำลังการผลิต และเมื่อเทียบกับ ก่อน เงื่อนไข โครงการ การดำเนินการ ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน และ ครัวเรือนที่ ได้รับผลกระทบร่วมกัน จะประเมิน ขนาดของ ผลกระทบและระบุ ค่าตอบแทน ใน ชนิด ที่มีอย่างน้อย เพียงพอที่จะ เรียกคืน การดำรงชีวิต ในระดับ ก่อน โครงการ อำนวยความสะดวกใน ชุมชน จะช่วยให้ ชุมชน ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการ ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน และ ครัวเรือนที่ ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ ผลกระทบ ที่ ได้รับการประเมิน และมาตรการ บรรเทาผลกระทบที่ ได้รับการพัฒนา ที่จะให้ การฟื้นฟู อย่างเต็มที่ ส่งผลกระทบต่อ โครงการ ค่าตอบแทน ในรูปแบบ ควร จะให้ ชุมชน ได้รับประโยชน์ ด้วยตัวเอง ข้อเสนอ โครงการย่อยที่ ควรจะ แสดงให้เห็นว่า การออกแบบทางเลือก ที่ได้ รับการประเมิน และการซื้อ ที่ดินที่ พบจะ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน การสั่งซื้อสำหรับ ชุมชน ที่จะได้รับ ผลประโยชน์สูงสุด ชุมชนที่ ได้รับประโยชน์ จะต้อง รับประกัน ในข้อเสนอ โครงการย่อย ที่ หนึ่งในวิธีการ ต่อไปนี้จะนำมาใช้ ในทันท่วงที เพื่อชดเชย ผู้ที่รับผลกระทบจาก โครงการย่อย: 

·     ที่ดินจะถูกแทนที่ด้วยดินแดนอื่น ๆ ของการผลิตเท่ากับหรือการผลิตที่มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเทียบเท่า

·     วัสดุและแรงงานจะได้รับที่จะเปลี่ยนโครงสร้างถาวรที่ถูกถอดออก

·     พืชจะถูกทำลายหรือสูญหายหรือเสียหายจะได้รับการชดเชยในรูปแบบที่สอดคล้องกับค่าของพวกเขาหรือ

·     อื่น ๆ ได้รับการยอมรับในการชดเชยชนิด 

ถ้าในการชดเชยชนิดจะต้องมีการให้ Resettlement แผนชื่อย่อกระทำ (RAP) จะมีการพัฒนาและดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องภายใต้ OP 4.12 ขั้นตอนอย่างละเอียดจะมีการพัฒนาในโครงการการดำเนินงานคู่มือการใช้งาน ตารางตัวอย่างของเนื้อหาของ RAP ชื่อย่อที่ให้ไว้ในภาคผนวกกรอบ 

 

6.4 การอนุมัติ โครงการ

 

เป็นกระบวนการ ของการกำหนด ค่าตอบแทนเป็นความรับผิดชอบของ ชุมชนในประเด็น
ผู้อำนวยความสะดวก หรือ ให้สำนักงานปลัดฯ ไม่มีอำนาจ การตัดสินใจ ดูแลที่ถูกผูกไว้ ที่จะทำ ต่อไปนี้:

·          เขา หรือ เธอจะต้อง ชะลอการ อนุมัติขั้นสุดท้าย จน ทุกคนที่ รับผลกระทบจาก โครงการมีความพึงพอใจ กับ การชดเชย ที่พวกเขา จะได้รับแม้ว่า นี้จะทำให้ จนมุม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของการออกแบบ และการเจรจา จบ คนนอก ไม่ ต้อง แทรกแซงเพื่อ กำหนด วิธีการแก้ปัญหา เขาหรือ เธอจะต้อง ชะลอการ ดำเนินการ จนกว่าจะมี การชดเชย คือตระหนัก เมื่อใดก็ตามที่ โครงการได้ก้าวมาถึง ขั้นตอน การดำเนินการ เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ผู้บริจาค ควร ยืนยัน ผลตอบแทน ที่ได้รับการ ประสบความสำเร็จใน การส่งมอบ

โครงการย่อย จะไม่ ได้รับการอนุมัติ ถ้ามากกว่า 200 คน ได้รับผลกระทบ และต้อง ชดเชย ถ้าโครงการ ย่อย ที่นำเสนอ ต้องมี การตั้งถิ่นฐานใหม่ ของครัวเรือน ในชุมชน ใด หรือถ้า ไม่มีข้อตกลง สามารถเข้าถึงได้ บริจาค ที่ดิน หรือ สมัครใจ ใน การชดเชย ชนิด (ทั้งสอง ประเภทนี้ของ โครงการย่อย จะไม่ได้ รับการสนับสนุน ภายใต้ แกรนท์) 

 

7.    การให้คำปรึกษา กับคนที่ ได้รับผลกระทบ และ การจัดทำเอกสาร

 

ชุมชนต้องให้แน่ใจว่า ทุกคนที่ รับผลกระทบจาก โครงการ ที่มีการ หารือ ในที่ประชุม สาธารณะ- เป็นส่วนหนึ่งของ การระดม ชุมชนและขั้นตอนการ อำนวยความสะดวก ในระหว่าง การประชุมครั้งนี้ ข้อมูล ในเรื่องเกี่ยวกับ สิทธิ ที่จะปฏิเสธการ บริจาค ที่ดินและ ทรัพย์สินรวมถึงการ เสนอค่าตอบแทน ในรูปแบบ ที่ จะ ถูกกระจาย / ทราบ ถ้า ชุมชน ไม่สามารถ บรรลุข้อตกลงกับ ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับ การบริจาค โดยสมัครใจ หรือ มาตรการ บรรเทาผลกระทบกิจกรรม ย่อย ของโครงการ ที่นำเสนอจะ ไม่ สามารถดำเนินการได้ 

ข้อเสนอโครงการ ย่อย ควรจะมี อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ :

1)    สำหรับการบริจาค  ชื่อของผู้บริจาคและรายละเอียดของ การบริจาค;

2)    สำหรับสินทรัพย์ทาง ชดเชย ชื่อของ บุคคล ที่ได้รับ ค่าตอบแทน และรายละเอียด ของประเภทของ ค่าตอบแทนเช่น ที่เห็นใน ตารางด้านล่าง

3)    ถ้ามี การตัดสินใจที่จะไม่ ดำเนินการกับ การดำเนินการตาม โครงการ ย่อย

4)    นอกจากนี้ นาทีจะถูก แนบมากับ ข้อเสนอ ที่จะมี ลายเซ็นของ ผู้ที่ ได้รับผลกระทบและผู้นำชุมชน จะมี บันทึกเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน ที่ทำโดย บุคคลที่ ได้รับผลกระทบ และจะมี แผนที่ แสดงที่ตั้ง ของสินทรัพย์ที่ ได้รับผลกระทบ 

ข้อเสนอ โครงการย่อยที่ จะรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับ การบริจาค โดยสมัครใจ หรือ ค่าตอบแทน ใน ชนิด โดยสามารถใช้ เป็น เช่นเดียวกับ นาที ของการประชุม ปรึกษาหารือ และ เหตุผลในการ ซื้อที่ดิน ซึ่งจะถูก แสดงใน สถานที่สาธารณะสำหรับ ความเห็น อำนวยความสะดวก ให้สำนักงานปลัดฯ จะให้ ความเห็น ทั้งหมดที่ สมาชิกในชุมชน ได้รับผลประโยชน์ อาจจะต้อง เสนอ โครงการย่อย จะถูกรวบรวม และในกรณีที่ พบว่า มีความจำเป็น ใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อรับมือกับ ความเห็น ดังกล่าว 

 

สรุปสาระสำคัญของผลกระทบ

 

 
 
 

บริจาคสินทรัพย์

 

 

ที่ได้รับผลกระทบหรือในแบบสัญญา

 

 

เพิ่มเติมค่าชดเชย

 

ที่ดิน
 
 
 

บ้าน / อาคาร (หน่วย / m)

 
 
 
พืช
 
 
 
อื่น ๆ
 
 
 
 

การอำนวยความสะดวกใน โครงการที่จะส่งมอบ สำเนา ของบันทึก ดังกล่าวข้างต้นให้กับทุก คนผู้ที่ รับผลกระทบจาก โครงการ เพื่อตรวจสอบ โดยตรง ปรารถนาของพวกเขา ใน เรื่องที่เกี่ยวกับ การจ่ายค่าชดเชย การรับรู้ ของพวกเขา จาก สิ่งที่ ข้อตกลง ได้รับการ มาถึง และ การร้องเรียน ของพวกเขา (ถ้ามี) ตาราง เต็ม จะ ถูกป้อนเข้าสู่ข้อเสนอ โครงการย่อย 

 

8.    ข้อร้องเรียน และ กระบวนการร้องเรียน 

 

ในขณะที่ โครงการมีเป้าหมายที่จะ ป้องกัน ความคับข้องใจที่ เกิดขึ้นโดยการ ระงับ การอนุมัติ ของข้อเสนอ โครงการย่อยจนกว่าจะมีการ ยืนยันว่า ผลกระทบด้านลบ ที่อาจเกิดขึ้น จาก โครงการย่อย ถ้ามี ได้รับ การชดเชย อย่างเพียงพอ มี ความเป็นไปได้ ว่าบางคน อาจ ได้รับผลกระทบ หรือมี ความคับข้องใจ เกี่ยวกับคือ การออกแบบ หรือ การดำเนินงานของ โครงการย่อย ข้อร้องเรียน และ ข้อกล่าวหา ที่เกี่ยวข้องกับ ทุกแง่มุมของสิทธิ การตั้งถิ่นฐานใหม่ และ / หรือกิจกรรม รวมทั้งพื้นที่ ที่กำหนด และราคา ของสินทรัพย์ที่ สูญเสียใด ๆ ที่ จะ ได้รับการจัดการ ดังนี้ 

·     หน่วย PMO จัดการเรื่องร้องเรียน จะได้ยิน ข้อร้องเรียนและ ข้อกล่าวหา ของโครงการ ที่เกี่ยวกับ การซื้อ ที่ดิน และสินทรัพย์อื่น ๆ , การชดเชย การตั้งถิ่นฐานใหม่ , การฟื้นฟู และ สิทธิ อื่น ๆ

·      ร้องเรียน ร้องทุกข์ และ อุทธรณ์ จะ มีระดับ ดังต่อไปนี้ :

 

§ระดับ 1 : โครงการ ผู้ พลัดถิ่น หรือ ข้อร้องเรียนของ ชาวบ้าน ที่อยู่ และ ละเมอเพ้อพก ไปร้องเรียน ที่สำนักงานปลัด หน่วย ส่ง ทั้งใน กรุงเทพฯ หรือ สำนักงาน จังหวัดปัตตานี หน่วยจะเอกสาร การสอบสวน ของข้อเท็จจริง ที่นำเสนอ และให้ การตอบสนองที่ เขียนไปยัง บุคคลที่ ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทิน การรับ เรื่องร้องเรียน

§ระดับ ที่ 2: ถ้าโครงการ ผู้ พลัดถิ่น ไม่พอใจกับ การตัดสินใจของ PMO; คน อาจอุทธรณ์ กรณีที่โครงการ คณะทำงาน ทางเทคนิค ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทิน ที่ได้รับ การตัดสินใจที่ เป็นลายลักษณ์อักษร การตัดสินใจของ คณะทำงานทางเทคนิคจะกลับ ภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน ของ ใบเสร็จรับเงิน ของการอุทธรณ์โครงการ ผู้ พลัดถิ่น หลังจาก การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของ การร้องเรียน

§ระดับ ที่ 3: ถ้าโครงการ ผู้ พลัดถิ่น ไม่พอใจกับ การตัดสินใจของ คณะทำงานทางเทคนิค; คน อาจอุทธรณ์ กรณีที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทิน ที่ได้รับ การตัดสินใจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร จาก คณะทำงานทางเทคนิค การตัดสินใจของ ตำบลจะกลับ ภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทิน ของ ใบเสร็จรับเงิน ของการอุทธรณ์โครงการ ผู้ พลัดถิ่น หลังจาก การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของ การร้องเรียน

นอกจากนี้ คน ที่มี การร้องเรียน หรือ ร้องทุกข์ ได้รับการสนับสนุน ที่จะเรียก โดยตรงไป ที่สำนักงานปลัด ทั้งใน กรุงเทพฯและ จังหวัดปัตตานี ร้องเรียน สามารถ ถูกส่งไปยังหน่วย รับเรื่องร้องเรียน จาก PMO ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดปัตตานี ที่พวกเขาจะ ถูกบันทึกไว้ , การวิเคราะห์และ การตรวจสอบ การจัดขึ้นอยู่กับประเภท ของการร้องเรียน

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ 10100 . โทรศัพท์ : 662-621-5540 , 662-621-6643 โทรสาร: 662-621-5540

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สำนักงานปัตตานี  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  อำเภอเมือง  จ.ปัตตานี โทรศัพท์ : 085-236-2571 , 073-350-473

 

 

 

9. การตรวจสอบและการตรวจสอบ

 

ณ เวลาใด ๆ , ระเบียนทั้งหมดเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมทั้งนาทีของการประชุมและหลักฐานการได้รับค่าชดเชยจะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่อำนวยความสะดวกและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบลักษณะของโครงการโดยทีมผู้บริหารโครงการนาทีชุมชนและหลักฐานของการชดเชยที่ได้รับการทำต้องจัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือชุมชนในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี, วิศวกรและจอภาพเมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้การดำเนินการทบทวนโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อที่ดินจะรวบรวมโดย LDI และใส่กันในแฟ้มโครงการสำหรับการทบทวนโดยธนาคาร ข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวนรวมของโครงการย่อยที่ซื้อที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการพังทลายลงขึ้นอยู่กับรูปแบบของการซื้อที่ดินที่ใช้ (บริจาคค่าตอบแทนการซื้อเช่น) และคุณค่าของสินทรัพย์ที่หายไปและรายละเอียดของการชดเชยในรูปแบบเตรียมไว้ให้จะถูกรวบรวม 

ภาคผนวก 1 ตารางตัวอย่างของเนื้อหาของแผนปฏิบัติการการตั้งถิ่นฐานใหม่ชื่อย่อ

 (ก) การสำรวจสำมะโนประชากรของบุคคลที่ย้ายและการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์;

 (ข) คำอธิบายของการชดเชยและให้ความช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานใหม่อื่น ๆ ที่จะให้;

 (ค) การปรึกษาหารือกับคนพลัดถิ่นเกี่ยวกับทางเลือกที่ยอมรับ;

 (ง) ความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานของสถาบันและวิธีการแก้ไขข้อข้องใจ;

การเตรียมการ

(จ) สำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการและ

(ฉ) ตารางเวลาและงบประมาณ

Be the first to comment on "โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)"

Leave a comment

Your email address will not be published.