โครงการ อบรมการสื่อสารแก่เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่โปร่งใส

1.            หลักการและเหตุผล

 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากว่า 100 ปีแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่

และเยาวชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของประชาธิปไตย เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนบทบาทหน้าที่การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่ในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ โครงการนี้จึงมีความคิดที่จะหาเยาวชนอาสาสมัคร เพื่อเป็นแกนในการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อีเมลย์ เฟซบุ๊ค ทวิสเตอร์ ยูทูป และสป๊อตเรดิโอ เพื่อให้แกนนำเยาวชน จำนวน ประมาณ 2,000 คน ในจังหวัดขอนแก่น ได้รับการฝึกอบรมและขยายเครือข่ายระหว่าง เพื่อน และผู้ปกครอง ในการส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่โปร่งใส

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ร่วมกับภาคีเยาวชนและองค์กรด้านประชาธิปไตย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554)

 

2.            เป้าหมาย

 

เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 คน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่โปร่งใส

 

3.            วัตถุประสงค์

 

1.             เพื่อฝึกอบรมเยาวชนแกนนำ จำนวน 2,000 คน ในการใช้สื่อต่าง ๆ ในการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย และส่งเสริมการเลือกตั้งที่โปร่งใส

2.             แกนนำเยาวชนจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยการสร้างเครือข่ายของตน ผ่านการใช้สื่อที่อบรม เช่น อีเมลย์ เฟซบุ๊ค ทวิสเตอร์ ยูทูป และสป๊อตเรดิโอ เป็นต้น

3.             แกนนำเยาวชนจะจัดทำ สป๊อตเรดิโอ ประมาณ 10 ชุด เพื่อนำไปออกเสียงตามสายในสถานศึกษา และวิทยุชุมชนต่าง ๆ 20 แห่ง

4.             เยาวชนแกนนำจะผลิต โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ การจัดนิทรรศการ หรือ การออกร้านในงานเทศกาลสำคัญ ๆ

 

4.            กิจกรรม

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อฝึกอบรมเยาวชนแกนนำ จำนวน 2,000 คน ในการใช้สื่อต่าง ๆ ในการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย และส่งเสริมการเลือกตั้งที่โปร่งใส

 

กิจกรรมที่ 1                  ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นของเยาวชน และภาคีเกี่ยวกับโครงการ / การจัดทำแผนการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างภาคีต่าง ๆ / การกำหนดกิจกรรม และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ

 

กิจกรรมที่ 2                  การจัดทำหลักสูตร และสรรหาวิทยากร ตลอดจนการผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

กิจกรรมที่ 3                  การฝึกอบรมแกนนำเยาวชน จำนวน 2,000 คน

 

หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม ที่ต้องครอบคลุม

·       หลักการประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบาทหน้าที่ของพลเมือง หลักการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

·       การจัดทำ เว็ปไซด์ การใช้ อีเมลย์ เฟซบุ๊ค ทวิสเตอร์ ยูทูป และสป๊อตเรดิโอ ฯลฯ

 

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ 2  แกนนำเยาวชนจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยการสร้างเครือข่ายของตน ผ่านการใช้สื่อที่อบรม เช่น อีเมลย์ เฟซบุ๊ค ทวิสเตอร์ ยูทูป และสป๊อตเรดิโอ เป็นต้น

 

กิจกรรมที่ 4                  แกนนำเยาวชนสร้าง เว็ปไซด์ เพื่อประชาธิปไตย และรณรงค์การเลือกตั้งที่โปร่งใส

กิจกรรมที่ 5                  แกนนำเยาวชนสร้างเครือข่าย E-mail link เครือข่ายเฟซบุ๊ค เครือข่ายทวิสเตอร์ เครือข่ายยูทูป และเครือข่ายสป๊อตเรดิโอ

กิจกรรมที่ 6                  การกำหนดแผนงานและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

กิจกรรมที่ 7                  การจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่3     แกนนำเยาวชนจะจัดทำ สป๊อตเรดิโอ ประมาณ 10 ชุด เพื่อนำไปออกเสียงตามสายในสถานศึกษา และวิทยุชุมชนต่าง ๆ 20 แห่ง

 

กิจกรรมที่ 8                  Workshop Spot Radio และจัดทำสป๊อตเรดิโอ ประมาณ 10 ชุด    เพื่อประชาธิปไตย ต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง

การจัดทำสป๊อตเรดิโอ 10 ชุด

 

กิจกรรมที่ 9                  การประสานงานกับโรงเรียน และสถานศึกษา ตลอดจนวิทยุชุมชน เพื่อการกระจายเสียง

 

กิจกรรมที่ 10                การสนับสนุน และการติดตามผล

 

กิจกรรมที่ 11                การจัดทำรายงานผลความสำเร็จ

 

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่4      เยาวชนแกนนำจะผลิต โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ การจัดนิทรรศการ หรือ การออกร้านในงานเทศกาลสำคัญ ๆ

 

กิจกรรมที่ 12                Workshop จัดทำ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์ประชาธิปไตย และต้านการซื้อสิทธิขายเสียง

 

กิจกรรมที่ 13                การจัดนิทรรศการ หรือ การออกร้านในงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อรณรงค์

 

กิจกรรมที่ 14                การเดินถือโปสเตอร์ แจกแผ่นพับ แจกสติ๊กเกอร์ ตามบ้าน และในสถานศึกษา

 

กิจกรรมที่ 15                การจัดทำรายงานผลความสำเร็จ

5.            กลุ่มเป้าหมาย

 

เป้าหมายหลัก:            เยาวชนผู้สนใจประชาธิปไตย จาก20 สถานศึกษา

 

เป้าหมายรอง:              ประชาชนชาย และหญิง ในจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นเครือข่ายของแกนนำเยาวชน จำนวนประมาณ 150,000 คน

 

6.            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.             การมีส่วนร่วมของเยาวชน ภาคีเกี่ยวกับโครงการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ ในการทำแผนร่วมกันอย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสามัคคี

2.             หลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ หลักการประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบาทหน้าที่ของพลเมือง หลักการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

3.             แกนนำเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ เว็ปไซด์ เพื่อประชาธิปไตย และรณรงค์การเลือกตั้งที่โปร่งใส

4.             การสร้างเครือข่าย E-mail link ที่ประกอบด้วย เครือข่ายเฟซบุ๊ค เครือข่ายทวิสเตอร์ เครือข่ายยูทูป และเครือข่ายสป๊อตเรดิโอ ที่คาดว่าจะมีสมาชิกประมาณ 50,000 เครือข่าย

5.             การจัดทำสป๊อตเรดิโอ 10 ชุด เพื่อประชาธิปไตย ต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อนำไปออกเสียงตามสายในสถานศึกษา และวิทยุชุมชนต่าง ๆ 20 แห่ง

6.             การจัดทำ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์ประชาธิปไตย และต้านการซื้อสิทธิขายเสียง

7.             นิทรรศการ หรือ การออกร้านในงานเทศกาลต่าง ๆ และ การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์โดยถือโปสเตอร์ แจกแผ่นพับ แจกสติ๊กเกอร์ ตามบ้าน และในสถานศึกษา

8.             เยาวชน ประชาชน องค์กรภาคี หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นเครือข่ายของแกนนำเยาวชน และผู้สนใจ จำนวนประมาณ 150,000 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบาทหน้าที่ของพลเมือง หลักการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

9.             รายงานผลสำเร็จของโครงการ และข้อเสนอแนะ เพื่อขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

 

7.            ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554)

 

8.            คณะทำงานโครงการ

 

1. ส่วนกลาง

1.                                     อาจารย์ประยุทธ              แสงสุรินทร์          ที่ปรึกษาโครงการ

2.                                     นางเบ็ญจมาศ                 ศิริภัทร                   หัวหน้าโครงการ

3.                                     นายสมศักดิ์                      จัตุมาศ                   ผู้ประสานงานโครงการ

4.                                     นางสาวศรัณย์ภรณ์         ปลื้มน้อย               เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

 

   สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

                 เลขที่   693 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์    ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพฯ  10100 โทร.& แฟกซ์ 02-621-5540

E-mail: benjamasldi@hotmail.com , E-mail: sjuttumas@yahoo.com,

E-mail: nuchldi@hotmail.com,

 

2. พื้นที่

1. คุณนพพร                    ภูมิสวัสดิ์               ที่ปรึกษาโครงการ

2. คุณปฏิวัติ                      เฉลิมชาติ              ที่ปรึกษาโครงการ

 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

เลขที่    686/5   ซอย วุฒาราม  ถนน หน้าเมือง   อำเภอ ในเมือง 

จังหวัด ขอนแก่น 40000

โทร.089-841-9646 (คุณนพพร)

E-mail:   Noppornp9@Gmail.com

 

                3.    ภาคีความร่วมมือ

 

                                 1. สถาบันการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

Be the first to comment on "โครงการ อบรมการสื่อสารแก่เยาวชนเพื่อประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่โปร่งใส"

Leave a comment

Your email address will not be published.